Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dinasyddion Creadigol

20 Chwefror 2012

Professor Ian Hargreaves webYr Athro Ian Hargreaves a fydd yn arwain prosiect Deall Gwerth Dinasyddion Creadigol

Mae Caerdydd yn un o dair prifysgol sydd wedi cael cyllid ar gyfer ymchwil a fydd yn trawsnewid y ffordd y mae ein cymunedau’n rhyngweithio gydag economïau diwylliannol a chreadigol y DU.

Fe wnaeth y prosiect ‘Deall Gwerth Dinasyddion Creadigol’ [‘Understanding the Value of Creative Citizens’], a arweinir gan yr Athro Ian Hargreaves o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ac Ysgol Fusnes Caerdydd, dderbyn £1.4 miliwn gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) fel rhan o’i Raglen Cymunedau Cysylltiedig, a’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) o dan ei raglen economi ddigidol.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar sylfaen gadarn yr economi greadigol – dinasyddion creadigol. Bob dydd mae miliynau o ddinasyddion yn gwneud rhywbeth creadigol, o weu a hel achau i ffotograffiaeth a chorau. Ar hyn o bryd, mae yna lawer nad ydym yn ei wybod am y bobl hyn.

Bydd tri math o ddinasyddiaeth greadigol a welir yn cael eu harchwilio fel rhan o’r ymchwil: grwpiau cyhoeddi hyper-lleol yn ysgrifennu newyddion am y gymdogaeth, fel blogiau gan amlaf; dylunio’n cael ei arwain gan y gymuned; a chymunedau ymarferwyr creadigol.

Partneriaid Caerdydd yn y prosiect yw Prifysgol Dinas Birmingham, Prifysgol Birmingham, y Brifysgol Agored, Prifysgol Gorllewin Lloegr a’r Coleg Celf Brenhinol. Nod y tîm yw cynhyrchu data a chipolwg ynglŷn â phob achos, ond hefyd ateb y cwestiynau mwy cyffredinol, fel: beth yw gwerth gwaith dinasyddion creadigol, i’r dinasyddion hyn fel unigolion, i’w cymunedau ac i’r nodau dinesig ehangach?

Dywedodd yr Athro Ian Hargreaves: "Bydd y cyllid hwn sydd wedi’i ddyfarnu yn ein galluogi i weithio er mwyn deall gwerth mathau o gyfryngau newyddion cymunedol sy’n dod i’r amlwg ochr yn ochr â dinasyddiaeth greadigol mewn meysydd eraill, fel dylunio, cynllunio a chlystyrau artistiaid. Mae hyn i gyd yn rhan o sicrhau gwell dealltwriaeth o economi greadigol y DU a’i photensial yn y dyfodol."

Diben y buddsoddiad gan yr AHRC, sydd yn werth mwy na £3.5 miliwn ar draws y tri phrosiect, yw archwilio ffyniant economi greadigol y DU drwy’r unigolion sy’n ganolog iddi. Mae’r unigolion creadigol hyn, a’r gweithgareddau cymunedol sy’n datblygu o’u hamgylch, yn chwarae rhan hanfodol yn economi greadigol Prydain yn ogystal â gwella ansawdd bywyd.

Mae’r tri phrosiect newydd yn bwriadu ymchwilio i’r asedau diwylliannol hyn, pwysigrwydd mathau gwahanol o gysylltiad o fewn cymunedau creadigol a rhyngddynt, a’u rôl mewn economïau lleol, cydlyniant cymunedol a lles yn ehangach. Bydd pob un o’r prosiectau’n gofyn am gyfranogiad gan grwpiau cymunedol lleol a byddant yn helpu llunio, cynhyrchu a chyfranogi mewn mentrau cymunedol er mwyn cynnig buddion posibl yn y dyfodol i lunwyr polisi a busnesau diwylliannol a chreadigol.

Dyma a ddywedodd yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr Ymchwil AHRC, am ddyfarniad y Brifysgol: "Mae prosiect Caerdydd yn dangos y ffyrdd arloesol sydd gan dimau ymchwil o ymgysylltu â’r rhaglen Cymunedau Cysylltiedig a’r cyfleoedd mae’n eu cynnig ar gyfer cydweithredu gwell rhwng sefydliadau ymchwil, busnesau creadigol, sectorau diwylliannol, cymunedau a rhwydweithiau lleol.

"Bydd y dyfarniad hwn yn chwarae rhan bwysig i alluogi ymchwilwyr y celfyddydau a’r dyniaethau i gyfoethogi cyd-destunau eu gwaith, a’r cyfraniadau y gall eu gwneud at ddeall creadigrwydd yn ein bywydau bob dydd."

Ynghyd â Phrifysgol Caerdydd, mae Prifysgol Birmingham a Phrifysgol Manceinion wedi cael cyllid ar gyfer prosiectau ar wahân. Yn ychwanegol at allgynnyrch academaidd traddodiadol fel cynadleddau, llyfrau a phapurau cyfnodolion, bydd y tri phrosiect ymchwil yn cefnogi ystod eang o ddigwyddiadau cyhoeddus, arddangosfeydd, cynnyrch cyfryngau creadigol yn ogystal â chyfres o allgynnyrch artistig.

Mae Cymunedau Cysylltiedig yn Rhaglen ar draws Cynghorau sy’n cael ei harwain gan yr AHRC mewn partneriaeth â phedwar Cyngor arall - y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) a Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC). Ei nod yw ysgogi’r potensial i gymunedau mwyfwy rhyng-gysylltiedig, amrywiol yn ddiwylliannol i wella cyfranogiad, ffyniant, cynaliadwyedd, iechyd a lles drwy greu cysylltiad gwell rhwng ymchwilwyr, sefydliadau anacademaidd a chymunedau.

Partneriaid eraill prosiect Caerdydd yw: Knowle West Media Centre, Ymddiriedolaeth Datblygu Cymunedol Moseley, Moseley Exchange, NESTA, Ofcom, South-Blessed, Talk about Local a The Glass-House.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ysgol Fusnes Caerdydd

Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau

Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol