Skip to content
Skip to navigation menu

English

Academi criced yn llorio’r gystadleuaeth

25 Chwefror 2010

MCCU Caerdydd yn chwarae yn rownd derfynol Her Prifysgolion MCC yn Lord’sMCCU Caerdydd yn chwarae yn rownd derfynol Her Prifysgolion MCC yn Lord’s

Mae academi criced prifysgolion sydd wedi helpu datblygu chwaraewyr i’r gêm dosbarth cyntaf dros y pum mlynedd diwethaf wedi cael ei hail-lansio mewn ymgais i hyrwyddo’r cynllun ymysg chwaraewyr ifanc uchelgeisiol.

Mae MCCU Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth criced sy’n cynnwys Prifysgolion Caerdydd a Morgannwg ac Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC).

Dyma un o chwe menter o’i math yn y Deyrnas Unedig sy’n cael ei chefnogi gan Glwb Criced Marylebone (MCC) – un o glybiau criced mwyaf enwog y byd a pherchenogion Maes Criced Lord’s. Yn ddiweddar, mae MCC wedi cyhoeddi buddsoddiad o £1.65 miliwn yn y chwe Phrifysgol MCC dros y tair blynedd nesaf.

Mae hanes nodedig gan y ganolfan, wrth iddi ennill ddwywaith yn Lord’s dros y blynyddoedd diwethaf i ennill Her Prifysgolion MCC ac mae’n cael ei hystyried yn Brifysgol MCC sydd â chyflawniad uchel. Mae chwaraewyr criced addawol yn cael eu cefnogi gan y ganolfan, gan alluogi iddynt ddatblygu eu gyrfaoedd a chyflawni eu huchelgais o ran chwarae criced, a pharhau â’u haddysg ar yr un pryd.

Wrth roi sylwadau ar yr ail-lansiad, meddai Stuart Vanstone, Pennaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn y Brifysgol: "Mae’r ganolfan ragoriaeth yn cynnig amgylchedd i’n myfyrwyr sy’n canolbwyntio ar berfformiad, sy’n gallu galluogi chwaraewyr criced gwrywaidd a benywaidd addawol i ragori yn y gêm yn ogystal ag yn eu hastudiaethau. Mae gwaith cyflwyno hyfforddiant unigol, penodol yn cael ei drefnu gyda’r hyfforddwyr er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cymaint o gyswllt ag y bo modd â’r hyfforddwyr y tu allan i’r sesiynau grŵp ehangach. Mae’r myfyrwyr yn cael cyflwyniadau sy’n ymwneud yn benodol â chriced, yn ogystal â chefnogaeth ar gryfder a chyflyru a maeth a hyfforddiant sgiliau ffordd o fyw perfformio arall. Sicrhawyd cyllid ar gyfer y tair blynedd nesaf a’r gobaith yw y bydd y cynllun yn gallu cefnogi ymhellach ddatblygiad cricedwyr ifanc dawnus i’r gêm sirol a rhyngwladol."

Dywedodd Cyfarwyddwr Criced MCCU Caerdydd a’r cyn chwaraewr dosbarth cyntaf a dyfarnwr, Kevin Lyons, wrth amlinellu’r broses o ddewis: "Mae ugain o chwaraewyr yn cael eu dewis i lunio carfan, sy’n cymryd rhan mewn amserlen hyfforddi strwythuredig rhwng Hydref a Mawrth, pan fydd yr amserlen yn uno â rhaglen sylweddol o gemau tan ddiwedd mis Mehefin. Mae’n ymrwymiad o ddifrif am naw mis, ochr yn ochr â gwaith cynllunio gofalus ar gyfer cwrs gradd. Gwneir y dewisiadau yn flynyddol, ac mae chwaraewyr yn cael eu hasesu nid yn unig ar eu gallu technegol, ond ar agwedd, dull a dymuniad gwirioneddol i weithio’n galed ar eu gêm eu hunain ac ar ddatblygiad y tîm. Serch hynny, perfformiadau cyson mewn gemau cystadleuol a gallu i ddysgu o brofiad chwarae yw’r ffactor pwysicaf yn natblygiad chwaraewr."

"Rydym yn gweithio’n agos gyda Bwrdd Criced Cymru ac academi Clwb Criced Morgannwg ynghyd â chlybiau dosbarth cyntaf eraill er mwyn dod o hyd i ddoniau cyn dechrau yn y brifysgol, er mwyn cynllunio ymlaen."

Mae chwaraewyr o Brifysgol Caerdydd sydd wedi mynd drwy’r cynllun ac ymlaen i’r gêm broffesiynol yn cynnwys: Mark Pettini, Capten, Essex CCC; James Tomlinson, Hampshire CCC; a Mike Reed, Clwb Criced Morgannwg. Hefyd, mae myfyrwyr o Forgannwg ac UWIC wedi chwarae ar lefel sir a chenedlaethol.

Tags