Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabyddiaeth i Wyddonwyr o Brifysgol Caerdydd gan y Cyngor Gwyddoniaeth

16 Ionawr 2014

Wells and McWhirter web

Mae dau Athro o Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd wedi’u cydnabod yn rhestr y Cyngor Gwyddoniaeth o’r 100 o Wyddonwyr Mwyaf Blaenllaw sy’n Ymarfer yn y Deyrnas Unedig.

Cafodd yr Athro Peter Wells a’r Athro John McWhirter eu cynnwys yn rhestr y Cyngor Gwyddoniaeth sy’n amlygu gwyddonwyr unigol sy’n dangos ymrwymiad i ymarfer gwyddoniaeth gydag uniondeb, sy’n arfer barn a sgiliau proffesiynol wrth eu gwaith, ac sydd hefyd yn cyfrannu at eu proffesiwn a dyfodol eu pwnc trwy eu harweinyddiaeth.

Mae’r Athro Peter Wells, Athro Ymchwil Nodedig yn yr Ysgol Peirianneg, wedi’i gydnabod fel cychwynnwr a datblygwr offerynnau ar gyfer llawfeddygaeth uwchsonig, mesur pŵer uwchsonig a gwelliannau technolegol eraill mewn gofal iechyd. Mae’n gyn Lywydd y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr Academi Gwyddorau Meddygol, yr Academi Frenhinol Peirianneg a’r Gymdeithas Frenhinol. Dyfarnwyd Medal Frenhinol y Gymdeithas Frenhinol iddo am wyddorau rhyngddisgyblaethol yn 2013.

Cydnabyddir yr Athro John McWhirter, Athro Ymchwil Nodedig yn yr Ysgol Peirianneg, am ei brofiad fel mathemategydd cymhwysol mewn ffiseg ddamcaniaethol, peirianneg electronig a chyfrifiadureg. Mae’n Wyddonydd Siartredig, Ffisegydd Siartredig a Mathemategydd Siartredig. Mae’n Gymrawd y Sefydliad Ffiseg ac yn gyn Lywydd y Sefydliad Mathemateg a’i Chymwysiadau, ac yn Gymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg, y Gymdeithas Frenhinol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Gwahoddwyd aelod-sefydliadau a phartneriaid eraill i enwebu unigolion ar gyfer pob un o gategorïau’r ’10 math o wyddonydd’. Mae’r Athro Wells yn ymddangos yn adran Datblygwr/Trosiannol y rhestr sy’n cydnabod gwyddonydd ‘cymhwysol’, sef rhywun sy’n gweithredu fel rhyng-gysylltiad rhwng gwyddoniaeth a chymdeithas, gan droi gwybodaeth newydd a dealltwriaeth o’r byd o’n hamgylch yn fuddion i gymdeithas.

Mae’r Athro McWhirter wedi’i restru o dan Ymchwilydd – sef y gwyddonydd ‘mapio’ sy’n turio i’r anhysbys gan arsylwi, mapio, deall a chyfosod gwybodaeth a data manwl ac amlinellu’r cyd-destun er mwyn i bobl eraill drosi a datblygu.

Nod rhestr y Cyngor Gwyddoniaeth yw herio safbwyntiau cul a hen ffasiwn am Wyddoniaeth a sut y caiff ei hystyried gan y llywodraeth, y cyfryngau a’r cyhoedd.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor Gwyddoniaeth, Diana Garnham: "Mae’n hollbwysig bod y weledigaeth gul hon yn cael ei herio ar frys oherwydd ei bod yn rhwystro polisi addysg, uchelgeisiau gyrfaol pobl ifanc a buddsoddiad mewn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnom i gyflawni economi o safon fyd-eang."

Dywedodd David Willetts, y Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth: "Mae’r rhestr hon yn herio’r canfyddiad o un fath o wyddonydd ac yn amlygu’r gwahanol fathau o sgiliau a heriau sy’n gysylltiedig â gyrfa wyddonol. Os ydym ni am i fwy o bobl gychwyn ar yrfa wyddonol, mae angen i ni ddangos nad clwb dethol yw’r gymuned wyddonol ond pobl a chanddynt ystod eang o alwedigaethau a diddordebau sydd â gyrfaoedd gwerth chweil ac sy’n gwneud cyfraniad arwyddocaol at gyfoeth a lles y Deyrnas Unedig." 

Dywedodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: "Llongyfarchiadau i’r Athro Wells a’r Athro McWhirter, yr wyf yn falch iawn o’u gweld yn y rhestr hon. Mae’r ddau yn enghreifftiau gwych o wyddonwyr y mae eu hymchwil a’u hymroddiad wedi cael effaith wirioneddol, nid yn unig yn y byd academaidd, ond hefyd ar gymdeithas. Mae’r rhestr hon yn dathlu’r amrywiaeth eang o feysydd sy’n bodoli o fewn gwyddoniaeth ac mae’n rhywbeth sy’n cael ei adleisio yn yr Ysgol Peirianneg, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg a Phrifysgol Caerdydd yn ei chyfanrwydd. Mae ein gwyddonwyr a’n hymchwilwyr yn gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil amlddisgyblaethol arloesol a fydd yn arwain at fuddion go iawn yn lleol ac yn fyd-eang."

Dolenni cysylltiedig

Y Cyngor Gwyddoniaeth

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Ysgol Peirianneg