Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydweithio newydd gyda GE Healthcare

26 Mawrth 2012

New collaboration with GE Healthcare WebYn llofnodi’r cytundeb y mae (o’r chwith i’r dde) Rheolwr Cyffredinol Technoleg Celloedd GE, Dr Amr Abid a Chyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol Prifysgol Caerdydd, yr Athro Derek Jones. Yn sefyll y mae (o’r chwith i’r dde) Rheolwr Cyffredinol Defnyddiau Traul GE, Rick Dool, Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant

Mynychodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, Edwina Hart, lofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng y Brifysgol a GE Healthcare i gydweithio ar ymchwil wyddonol a phrosiectau datblygu.

Bydd GE Healthcare a’r Brifysgol yn cydweithredu ar fynd ar drywydd cyfleoedd masnachol, gan fynd yn bartneriaid mewn cynigion ymchwil ar gyfer ariannu gan drydydd partïon a byddant yn gweithio gyda’i gilydd hefyd i rannu’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd gan eu diwydiannau priodol.

Bydd y bartneriaeth yn cynnig cyfleoedd i staff a myfyrwyr Caerdydd fynd ar leoliadau yn GE Healthcare i weithio ar ddatblygu technolegau meddygol newydd, megis adnabyddiaeth ddynol, diagnosteg a thechnoleg celloedd a bydd GE yn elwa ar yr arbenigedd ymchwil amlddisgyblaethol y gall y Brifysgol ei gynnig.

Mae’r enghreifftiau o fentrau posibl yn cynnwys;

· Prosiectau ymchwil ar gontract

· Paneli a fforymau arbenigwyr amlddisgyblaethol

· Prosiectau datganiadau sialensiau ar y cyd

· Masnacholi/trwyddedu eiddo deallusol a thechnolegau

· Cyfnewid staff o’r ddwy ochr/secondiadau a hyfforddaethau

· Cynlluniau hyfforddi proffesiynol i israddedigion

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart: "Rwy’n llongyfarch Prifysgol Caerdydd a GE Healthcare ar y fenter flaengar i ddod â diwydiant ac academia ynghyd er lles ei gilydd. Mae ein strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf yn galw am y dull hwn ac rwyf wedi fy nghalonogi’n fawr iawn wrth weld cwmnïau a phrifysgolion yn rhoi eu cefnogaeth. Bydd galluogi i fyfyrwyr Caerdydd fod â rhan mewn creu’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau meddygol yn hybu datblygu gweithlu ymchwil hyfedr yma yng Nghymru."

Dywedodd Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol Caerdydd, yr Athro Derek Jones: "Mae cychwyn ar y cytundeb hwn gyda chwmni mor fyd-enwog â GE Healthcare yn ddatblygiad gwych yn ein perthynas waith. Bydd eu gwybodaeth am anghenion y diwydiant gofal iechyd yn rhyngwladol o fudd i’n staff a’n myfyrwyr wrth helpu i lunio’u gwaith ymchwil gwyddonol a’u datblygiad proffesiynol. Drwy drefnu galluoedd ymchwil a hyfforddiant y Brifysgol mewn partneriaeth gyda GE, gallwn ddatblygu mentrau masnachol newydd a chynorthwyo i sicrhau buddsoddi a swyddi i Gymru."

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Technolegau Celloedd GE, Dr Amr Abid: "Mae’n wych cael gweithio gyda sefydliad mor uchel ei barch â Phrifysgol Caerdydd ar adeg pan mae gwyddorau bywyd yn chwarae rhan mor hanfodol yn y cynllun twf i Gymru. Mae ein gwaith ymchwil yma yn edrych ar ffyrdd o dorri cost datblygu cyffuriau newydd ac yn galluogi maes newydd meddygaeth atgynhyrchiol sydd yn datblygu’n gyflym. Rydym yn edrych ar y cytundeb gwaith newydd hwn fel ffordd o ffurfioli ein partneriaeth hir dymor gyda’r brifysgol ac adeiladu arni a gweithio gyda’n gilydd tuag at ddyfodol iachach i Gymru a’r byd yn ehangach."

Mae strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru yn gosod targed i Gymru i ennill pump y cant o’r ariannu ymchwil cystadleuol – yn bennaf gan Gynghorau Ymchwil y DU. Mae’r strategaeth yn gosod tri maes o Her Fawr lle mae gyda ni’r galluoedd mewn ymchwil a busnesau a all ddefnyddio’r ymchwil i ddatblygu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau er lles ein heconomi.

Y rhain yw:

· Gwyddorau bywyd ac iechyd

· Carbon isel, ynni a’r amgylchedd

· Peirianneg uwch a deunyddiau.

Mae’r strategaeth hefyd yn amlinellu meysydd allweddol eraill i’w datblygu yn y dyfodol gan gynnwys hybu arloesi mewn busnes a chryfhau partneriaethau rhwng academia a busnes i hyrwyddo hynny.