Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol

12 Tachwedd 2013

deanery web

Mewn cam a fwriadwyd i ddatblygu rheolwyr clinigol o ansawdd uchel ar gyfer GIG Cymru yn y dyfodol, mae Prifysgol Caerdydd wedi lansio cynllun Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLT).

Y cynllun hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, a bydd y rhai sy’n cofrestru arno yn elwa o weithio’n agos gyda chyfarwyddwyr meddygol yn y GIG. Felly, bydd graddedigion mewn sefyllfa ddelfrydol i arwain datblygiadau a gwelliannau ym maes darparu gofal iechyd.

Diben y cynllun, a gyflwynir gan Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig y brifysgol (Deoniaeth Cymru), yw darparu hyfforddiant a phrofiad mewn arweinyddiaeth a rheolaeth glinigol.

Bydd hyfforddeion yn dysgu’r ystod o sgiliau a gwybodaeth sy’n ofynnol i gystadlu fel arweinwyr meddygol a deintyddol yn y GIG modern. Bydd rhaglen addysgol strwythuredig a ddarperir gan dîm arweinyddiaeth GIG Cymru yn cael ei chyflwyno yn Academi Cymru.

Dywedodd yr Athro Derek Gallen, Cyfarwyddwr yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig (Deoniaeth Cymru):

"Mae’n bwysicach nag erioed i’r proffesiwn ddangos arweinyddiaeth go iawn er mwyn darparu’r gofal gorau posibl i gleifion yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol. Bydd y swyddi newydd hyn yn datblygu’r sgiliau hyn ar gyfer arweinwyr clinigol Cymru yn y dyfodol. Dyma ddechrau ymrwymiad parhaus gan Ddeoniaeth Cymru i gynhyrchu systemau gwirioneddol o newid mewn carfan barhaus o feddygon ar gyfer dyfodol gofal cleifion yng Nghymru."

Mae pedwar hyfforddai llwyddiannus* eisoes wedi cael cynnig Cymrodoriaethau, ac roeddent yn gallu dewis o blith naw prosiect arweinyddiaeth yn y byrddau iechyd canlynol: Abertawe Bro Morgannwg, Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf, Hywel Dda a Phowys, Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Llywodraeth Cymru.

Dolenni defnyddiol:

Yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

*Yr ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer y Gymrodoriaeth yw:

Enw: Dr James Ansell
Swydd Bresennol: Cymrawd Ymchwil - WIMAT, Deoniaeth Cymru - (ST3 Llawfeddygaeth Gyffredinol),
Prosiect: Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru – Llywodraeth Cymru.

Enw: Dr Nigel Jenkins
Swydd Bresennol: Cymrawd Ymchwil, Cymrawd Academaidd, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Prosiect: VOCERA – Offer Cyfathrebu Gwib Symudol ar gyfer Staff Ysbyty, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Enw: Dr Katy Beard
Swydd Bresennol: Hyfforddai Uwch - ST6, Meddygaeth Gofal Dwys, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Prosiect: Trin salwch meddygol acíwt yn y gymuned, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Enw: Dr David Samuel
Swydd Bresennol: ST3 - Gastroenteroleg, Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Prosiect: Model gwasanaeth brys, Bwrdd Iechyd Hywel Dda