Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymrodoriaethau Er Anrhydedd

15 Gorffennaf 2013

Graduation web

Mae dau enillydd Gwobr Nobel, gwleidydd o Brydain ac awdur a chyflwynydd teledu ymhlith y rhai a fydd yn cael eu hanrhydeddu gan Brifysgol Caerdydd yn ei seremonïau graddio blynyddol (15-19 Gorffennaf).

Caiff Graddau Er Anrhydedd eu cyflwyno i’r Athro Mario Capecchi a’r Athro Oliver Smithes, a enillodd Wobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth ar y cyd â Changhellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Syr Martin Evans, er mwyn cydnabod eu cyflawniadau academaidd eithriadol. Hwn fydd y tro cyntaf i’r tri enillydd Gwobr Nobel ddod ynghyd ers derbyn eu gwobrau yn Sweden bron i chwe blynedd yn ôl.

Mae’r Farwnes Glenys Kinnock, Kevin McCloud a Richard Parks yn ymuno â chwe unigolyn blaenllaw arall o feysydd sy’n cynnwys newyddiaduraeth, meddygaeth a chwaraeon, ymhlith rhai eraill, i dderbyn Cymrodoriaethau Er Anrhydedd.

Caiff Cymrodoriaethau a Graddau Er Anrhydedd eu dyfarnu i unigolion sydd wedi cyflawni rhagoriaeth ryngwladol yn eu meysydd.

Bydd dros 6,000 o fyfyrwyr yn graddio yn seremonïau eleni, a bydd Caerdydd yn croesawu rhyw 20,000 o bobl ar gyfer y dathliadau. Mae’r digwyddiad ymhlith y mwyaf yng nghalendr y Brifysgol a chaiff y seremonïau eu darlledu’n fwy ar y Sgrin Fawr yn ardal Yr Aes yng Nghaerdydd a chaiff ei ffrydio ar wefan y Brifysgol.

Y Cymrodorion Er Anrhydedd ar gyfer 2013 yw:

Madeleine Bunting web

Mae Madeleine Bunting yn Olygydd Cysylltiol ar bapur newydd The Guardian, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ddatblygu strategaethau wrth i ddiwydiant y cyfryngau gael ei chwyldroi gan dechnoleg ddigidol. Mae wedi ysgrifennu tri llyfr; y mwyaf diweddar o’r rhain yw archwiliad o hunaniaeth a pherthyn, sef 'The Plot, A biography of an English Acre' yr enillodd Wobr Portico amdano. Llwyddodd yn ogystal i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ondaatje y Gymdeithas Frenhinol er Llenyddiaeth. Mae wedi ennill nifer o wobrau am ei newyddiaduraeth. Mae’n ysgrifennu am ystod eang o bynciau, gan ddod â diddordeb moesegol unigryw i wleidyddiaeth, newid mewn cymdeithas, economïau byd-eang a chwestiynau yn ymwneud â hunaniaeth.

Peter Florence web

Mae Dr Peter Florence MBE yn gyfarwyddwr gwyliau sy’n fwyaf adnabyddus am sefydlu Gŵyl y Gelli gyda’i dad Norman Florence.  Cafodd ei addysg yn Ysgol Ipswich, Coleg Iesu, Caergrawnt a Phrifysgol Paris ac mae ganddo radd meistr mewn LIenyddiaeth Fodern a Chanoloesol. Yn ogystal â Gŵyl y Gelli, sefydlodd wyliau tebyg ym Mantua, Segovia, Palas yr Alhambra, Cartagena, Nairobi, Zacatecas, Thiruvananthapuram, Dhaka, Xalapa, Belffast a Paraty. Mae’n gyd-olygydd detholiadau Oxtales ac Oxtravels gyda Mark Ellingham o Profile Books, mewn partneriaeth ag Oxfam.

Glenys Kinnock web

Mae’r Farwnes Kinnock o Gaergybi  yn wleidydd o Brydain, ac ar hyn o bryd mae’n Llefarydd yr Wrthblaid ar yr Adran Datblygu Rhyngwladol yn Nhŷ’r Arglwyddi. Mae Glenys yn gyn fyfyrwraig yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, a bu’n athrawes am 28 mlynedd cyn cael ei hethol yn Aelod Senedd Ewropeaidd ar gyfer de ddwyrain Cymru ym 1994. Yn y Senedd, cafodd ei hethol inter alia yn Gydlywydd Cynulliad Cydseneddol UE-Affica, y Caribî, y Môr Tawel sy’n cynnwys 105 o Aelod-wladwriaethau. Ar ôl ymddeol yn 2009, cafodd ei phenodi’n Weinidog Gwladol yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a daeth yn aelod o Dŷ’r Arglwyddi, yn dwyn y teitl y Farwnes Kinnock o Gaergybi.

Paul Langmaid web

Mae Dr Paul Langmaid CBE yn gyn Brif Swyddog Deintyddol Cymru, a graddiodd o Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd ym 1975. Ar ôl deng mlynedd o Ymarfer Deintyddol Cyffredinol yng Nghernyw, fe’i penodwyd yn Brif Swyddog Deintyddol ar ynys Anguilla yn India’r Gorllewin. Ymunodd ag Is-adran Deintyddiaeth y Swyddfa Gymreig (fel y’i gelwid bryd hynny) ym 1993 ac fe’i penodwyd yn Brif Swyddog Deintyddol hyd nes iddo ymddeol ym mis Rhagfyr 2010. Mae’n parhau i fod ar y gofrestr ddeintyddiaeth ac ar y Rhestr Arbenigol ar gyfer Iechyd Deintyddol y Cyhoedd ac mae’n ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Cymorth Iechyd y Deintyddion.

Laura McAllister web

Mae’r Athro Laura McAllister yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru ac yn Athro Llywodraethu yn Ysgol Rheoli Prifysgol Lerpwl. Mae’n gyn chwaraewr pêl-droed rhyngwladol a bu’n gapten ar dîm cenedlaethol Cymru. Mae hefyd yn Aelod o Fwrdd UK Sport, Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru, Stonewall UK, Cyngor Prydeinig Cymru a’r Sefydliad Materion Cymreig. Mae’n aelod o’r Grŵp Cynghori Allanol ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Addysgwyd Laura yn Ysgol Gyfun Bryntirion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a graddiodd o Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Caerdydd lle y cwblhaodd ddoethuriaeth mewn gwleidyddiaeth.

Kevin McCloud web

Mae Kevin McCloud yn ddylunydd, yn awdur ac yn gyflwynwydd teledu. Mae’n fwyaf adnabyddus am raglen Channel 4 Grand Designs ac am ddarlledu ynghylch Gwobr Stirling bob blwyddyn. Ysgrifennodd a chyflwyno ei raglen pedair awr o hyd, sef Grand Tour of Europe a threuliodd bythefnos a hanner yn slymiau Mumbai ar gyfer tymor Channel 4 ar India yn 2010. Mae wedi cynllunio goleuadau ar gyfer rhai o adeiladau mwyaf ysblennydd Ewrop, gan gynnwys Eglwys Gadeiriol Ely a Chastell Caeredin.

Richard Parks web

Mae Richard Parks yn gyn flaenasgellwr i Gymru a’r Barbariaid. Yn 2011, ef oedd yr unigolyn cyntaf erioed i ddringo’r mynydd uchaf ar bob un o saith cyfandir y byd a sefyll ar bob un o’r tri phegwn (sef Pegwn y Gogledd, Pegwn y De a chopa Mynydd Everest) o fewn saith mis. Llwyddodd ei Her 737 arloesol i godi cannoedd o filoedd o bunnoedd tuag at Ofal Canser Marie Curie gan greu gwerth hysbysebu o £2.1 miliwn i’r elusen. Mae Richard wrthi’n paratoi ar gyfer ei alldaith gyntaf o amgylch y byd yn 2014.

Prof Simon Smail web

Dechreuodd Yr Athro Simon Smail CBE ei yrfa ddisglair yn Adran Ymarfer Cyffredinol cyn Ysgol Meddygaeth Genedlaethol Cymru a pharhaodd i fod yn aelod o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd tan 2006. Drwy gydol y 1980au, bu’n arloesi ym maes camau hybu iechyd a chafodd rôl allweddol mewn sefydlu rhaglen Curiad Calon Cymru a bu’n gadeirydd cyntaf Awdurdod Hybu Iechyd Cymru. Bu hefyd yn cyflawni rôl allweddol o ran rheoli a datblygu addysg feddygol. Yn 2007, cadeiriodd adolygiad pwysig o wasanaethau Llyfrgelloedd Gofal Iechyd Cymru i Brifysgol Caerdydd ac mae’n parhau i fod yn aelod gweithgar o Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

John Reardon Smith web

Mae John Reardon Smith yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Forwrol Reardon Smith ac yn gyn Gyfarwyddwr dau gwmni sy’n berchen ar longau, sef Reardon Smith a Leeds Shipping Company. Bu’n gwasanaethu ar Fwrdd dau gwmni Cydyswiriant Morol, Cymdeithasau Diogelwch ac Indemniad Gorllewin Lloegr a’r Deyrnas Unedig. Bu hefyd yn gwasanaethu ar lawer o Bwyllgorau’r Diwydiant Llongau yn cynnwys Cofrestrfa Lloyds, y Cyngor Cyffredinol a’r Ffederasiwn Llongau.

Graddau Er Anrhydedd

Mario Capecchi web

Mae’r Athro Mario Capecchi yn genetydd moleciwlaidd sy’n adnabyddus ym mhedwar ban byd ac yn gyd-enillydd Gwobr Nobel 2007 ar  gyfer Ffisioleg, ar y cyd â Syr Martin Evans ac Oliver Smithes. Mae ei waith arloesol ar dargedu genynnau sy’n deillio o fôn-gelloedd embryonau llygod wedi pennu safon newydd ar gyfer ymchwil ledled y byd. Cwblhaodd yr Athro Capecchi ei ddoethuriaeth mewn bioffiseg ym Mhrifysgol Havard o dan arweiniad Dr James Watson – sef cyd-ddarganfyddwr strwythur DNA, ochr yn ochr â Syr Francis Crick.

Oliver Smithes web

Mae’r Athro Oliver Smithes yn genetydd rhyngwladol blaenllaw sy’n arbenigo mewn targedu genynnau. Cafodd ei eni a’i addysgu yn y DU a dyfeisiodd gel hidlo moleciwlaidd electrophpresis – sef offeryn a ddefnyddir gan wyddonwyr ledled y byd. Yn 2007, rhannodd Wobr Nobel mewn Ffisioleg neu Feddygaeth gyda Mario Capecchi a Syr Martin Evans, am ddarganfod egwyddorion ar gyfer cyflwyno addasiadau penodol i enynnau llygod drwy ddefnyddio bôn-gelloedd embryonig.

Dolenni cysylltiedig

Graddio 2013

 

Tags

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol