Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynorthwyo myfyrwyr gofal iechyd

16 Mawrth 2011

Oli LutonOli Luton

Nid yw sicrhau bod y 5,000 o fyfyrwyr gofal iechyd y Brifysgol yn teimlo’n rhan o weddill cymuned y Brifysgol yn dasg syml o bell ffordd – ond mae’n un y mae’r Swyddog Integreiddio Gofal Iechyd bywiog, Oli Luton, yn ei hystyried yn llwyddiannus.

Ar ôl cael ei ethol, anelodd Oli at gynyddu mynediad at wasanaethau cymorth, gwella cysylltiadau cludiant a helpu gwneud i fyfyrwyr sydd wedi’u lleoli ar gampws Parc y Mynydd Bychan deimlo’n rhan gyfartal o’r Brifysgol.

Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, mae Oli wedi cyflwyno nifer o fentrau i helpu integreiddio safle Parc y Mynydd Bychan, sydd filltir o gampws y Brifysgol yng nghanol y ddinas.

Agorwyd systemau cludiant â mannau gollwng ychwanegol ar lwybrau bysiau ym Mharc y Mynydd Bychan ar gyfer myfyrwyr nyrsio a ffisiotherapi. Hefyd, cynyddwyd y gwasanaethau cymorth ar gampws Parc y Mynydd Bychan, gan sefydlu canolfan cyngor a chynrychiolaeth lwyddiannus a staff yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd i gynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Dywed Oli: "Weithiau, roedd yn anodd integreiddio myfyrwyr sy’n gallu bod i ffwrdd ar leoliadau am gyfnodau sylweddol neu’n gweithio deg i un ar ddeg awr y dydd, ambell waith. Ar ben hynny, mae problemau’n ymwneud ag arwahanrwydd daearyddol - honno oedd yr her fwyaf.

"Rydym wedi gweithio’n galed ac roeddwn wedi bwriadu sefydlu’r holl wasanaethau ar gampws Parc y Mynydd Bychan yn gyflym, ond mae llawer i’w wneud o hyd. Bydd fy nghyfnod trosglwyddo yn cynnwys sicrhau bod y sawl sy’n cymryd drosodd yn parhau â’r gwaith hwn ac yn sicrhau bod gwasanaethau’n parhau ym Mharc y Mynydd Bychan."

Wrth i etholiadau 2011 nesáu, mae Oli yn awyddus i amlygu’r dasg y mae ei olynydd yn ei hwynebu. Mae’n ychwanegu: "Mae integreiddio myfyrwyr yn ymwneud â llawer mwy na chodi hysbysfyrddau o gwmpas y campws yn unig – mae’n ymwneud ag annog pobl i feddwl am y myfyrwyr ym Mharc y Mynydd Bychan o’u pen a’u pastwn eu hunain. Nes iddynt wneud hynny, mae’r rôl hon yn hanfodol."

Er bod y rôl yn aml yn un heriol, mae Oli yn awyddus i annog ei gyd-fyfyrwyr meddygol i dderbyn yr her ac ymgeisio am y swydd.

"Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Mi es i o fod ynghlwm wrth gymdeithasau a chynnal ambell i ddigwyddiad cymdeithasol i fod ar fwrdd yr ymddiriedolwyr a bod yn Gyfarwyddwr ar gwmni gwerth £8 miliwn," mae’n mynnu.

"O safbwynt datblygiad personol, rwy’n credu bod gennyf sgiliau cyfathrebu da o’r blaen ac erbyn hyn maent wedi rhagori ar fy nisgwyliadau. Mae’n fath o brofiad na allwch ei gael mewn unrhyw rôl arall yr oedran hwn ac mae wedi gwneud byd o les i mi.

Ychwanegodd "Mi fuaswn yn annog unrhyw un i roi cynnig arni."

Gwrandewch ar gyfweliad ag Oli Luton yn trafod ei amser fel Swyddog Integreiddio Gofal Iechyd Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Dolenni:

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Listen to an interview with Oli Luton discussing his time as Cardiff Students’ Union Healthcare Integration Officer.

Related Links

 

Tags