Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu rhagoriaeth ryngwladol

14 Mai 2012

Dacia Leslie Commonwealth 9 - web

Cynnal dathliad blynyddol o ragoriaeth academaidd myfyrwyr rhyngwladol.

Ymunodd dros 85 o fyfyrwyr rhyngwladol, gweinidogaethau llywodraethau, llysgenadaethau, asiantaethau nawdd rhyngwladol annibynnol a noddwyr corfforaethol â staff y Brifysgol ar gyfer Noson Ysgolorion Rhyngwladol i gydnabod cyflawniadau myfyrwyr a’r cyfraniad a wneir gan eu noddwyr.

Ymhlith y rhai a anrhydeddwyd oedd enillwyr Ysgoloriaeth Chevening, sy’n wobr fawreddog a hynod gystadleuol gan y Cyngor Prydeinig; enillwyr gwobrau academaidd o nifer o Ysgolion y Brifysgol; a myfyrwyr a noddir gan amrywiaeth o asiantaethau llywodraethau a chorfforaethau ledled y byd.

Un o uchafbwyntiau’r noson oedd araith ysbrydoledig gan fyfyriwr o Jamaica, Dacia Leslie, a enillodd Ysgoloriaeth Comisiwn y Gymanwlad am ei hastudiaethau doethuriaeth ar droseddoldeb mynych.

Wrth annerch y gynulleidfa a oedd wedi ymgynnull, siaradodd Dacia, sy’n fyfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, yn angerddol am yr hyn y mae’n bwriadu ei gyflawni trwy ei hastudiaethau yng Nghaerdydd: "Rwy’n gobeithio’n fawr y gallaf fynd allan, dylanwadu ar y byd a newid un bywyd ar y tro. Mae’r cyfleusterau yng Nghaerdydd heb eu hail ac yn ffafriol i dwf personol."

Roedd y doniau rhyngwladol rhagorol eraill a dderbyniodd gydnabyddiaeth yn y digwyddiad yn cynnwys Alithea Wong, sy’n fyfyriwr yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd. Enillodd Alithea fwrsari yn seiliedig ar deilyngdod am ei chanlyniadau yn ei blwyddyn gyntaf, a disgrifiodd y ffordd y mae ennill yr ysgoloriaeth wedi "lleddfu’n bendant y baich ariannol o astudio dramor a bydd yn rhoi hwb ysgogiadol dros wneud yn dda yng ngweddill fy ngradd."

Pwysleisiodd Cheng Wei, enillydd Ysgoloriaeth Chevening a ddaw o Tsieina, y ffordd y mae’r ysgoloriaeth nid yn unig wedi cynnig cyfle iddo astudio dramor, ond hefyd i ennill mantais yn ei yrfa. Caiff yr ysgoloriaeth ei dyfarnu i bobl sy’n cael eu cydnabod fel arweinwyr posibl y dyfodol mewn ystod o feysydd, a dywedodd Cheng: "Trwy wneud fy ngradd mewn Economeg, byddaf yn gallu llunio polisïau cyhoeddus defnyddiol ar gyfer datblygu lleol a rhanbarthol nôl gartref."

Mae Prifysgol Caerdydd bob amser wedi cynnal cysylltiadau cryf gyda sefydliadau a busnesau sy’n noddi myfyrwyr, ac roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i adeiladu ar y perthnasoedd hyn. Esboniodd Dr Noorzalina, o sefydliad Majlis Amanah Rakyat (MARA) ym Malaysia, a roddodd gymorth i 135 o fyfyrwyr yng Nghaerdydd y llynedd, bod y Brifysgol yn cynnig "cyfathrebu da a chymorth gwych, a bod myfyrwyr bob amser yn dod nôl gydag adborth da."

Dywedodd yr Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysg a Myfyrwyr: "Rydym yn Brifysgol sy’n arwain y byd, ac mae’r ysgoloriaethau hyn yn ein galluogi i ddenu’r myfyrwyr mwyaf galluog o bob cwr o’r byd i Gaerdydd. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y mae’r myfyrwyr hyn a’u noddwyr yn ei wneud i’n corff myfyrwyr, ac mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn gyfle gwych i gydnabod hyn."

Dolenni cysylltiedig:

Ysgoloriaethau Rhyngwladol