Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol

11 Ebrill 2011

Dr Alastair Sloan yn derbyn ei wobr gan yr Athro Maria Fidela de Lima Navarro, Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol 2010 – 2011.Dr Alastair Sloan yn derbyn ei wobr gan yr Athro Maria Fidela de Lima Navarro, Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol 2010 – 2011.

Wrth dorri tir newydd mewn atffurfio esgyrn a meinwe deintyddol, mae ymchwilydd yn yr Ysgol Deintyddiaeth wedi ennill gwobr flaenllaw ar gyfer gwyddonwyr ifanc ym maes deintyddiaeth.

Mae gyrfa ymchwil Dr Alastair Sloan wedi canolbwyntio ar ddefnydd therapiwtig moleciwlau bio-weithredol i gyweirio meinweoedd mwyneiddiedig y corff – sef esgyrn a dentin y dannedd. Mae wedi gwella ei ddealltwriaeth ynghylch y ffordd y mae bôn-gelloedd y corff yn cyweirio meinweoedd sydd wedi’u niweidio – ac adnabod defnyddiau newydd sy’n gallu gwneud hyn.

Bellach, mae gwaith Dr Sloan wedi ennill un o’r gwobrau mwyaf blaenllaw yn y byd iddo ar gyfer gwyddonwyr geneuol a deintyddol dan 40 oed. Caiff Gwobr Ymchwiliwr Ifanc y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol ei chyflwyno’n flynyddol ar gyfer cyflawniadau ymchwiliwr hyd yn hyn, a’i ragolygon ar gyfer y dyfodol.

Mae gwaith Dr Sloan yn cynnig dulliau newydd o lenwi dannedd sydd wedi’u difrodi a gwella esgyrn sydd wedi torri. Esboniodd: "Mae’r gyfradd oroesi ar gyfer gwaith cyweirio dannedd wedi gwella yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond mae siawns o lai na 50% y bydd llenwad neu waith arall yn para pum mlynedd o hyd. Mae ein tîm am gynyddu’r ffigur hwnnw a chreu adferiadau deintyddol sy’n hyrwyddo cyweirio meinweoedd a goroesiad dannedd. Yn ddiweddar, rydym wedi cymryd camau arwyddocaol ymlaen yn y maes hwn, fel ein bod yn gwybod pa foleciwlau sy’n cynnig y siawns orau o oroesi, diolch i brosiect a ariannwyd gan Swyddfa Ymchwil a Datblygu Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru. Erbyn hyn, rydym yn gweithio ar brosiect mawr a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol i ganfod y ffyrdd orau o’u cyflwyno."

Mae grŵp ymchwil Dr Sloan hefyd yn gweithio ar ymagwedd debyg tuag at esgyrn toredig, sy’n dynwared y broses wella naturiol ond yn gwella ei heffeithiolrwydd a’i chyflymder. Hefyd, mae ei dîm yn astudio sut mae llid yn effeithio ar glefydau deintyddol ac mae wedi llunio modelau newydd o ddifrod llidiol i esgyrn. Ariannwyd y gwaith hwn gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amnewid, Mireinio a Lleihau Anifeiliaid mewn Ymchwil (NC3Rs).

Mae Dr Sloan, sef y Pennaeth Peirianneg Meinwe a Deintyddiaeth Ymadfer yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth, yn arwain y Grŵp Ymchwil i Feinweoedd Mwyneiddiedig, a derbyniodd ei wobr yn ystod sesiwn gyffredinol flynyddol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol yn San Diego, UDA. Cafodd blac a US$3,500.

Dywedodd Dr Sloan: "Mae’n anrhydedd ac yn bleser ennill y wobr fawreddog hon. Mae’n cydnabod y gwaith arwyddocaol a chystadleuol y mae’r Grŵp Meinweoedd Mwyneiddiedig yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth yn ei wneud yn rhyngwladol ac mae’r wobr hon ar gyfer fy nhîm bendigedig yma yng Nghaerdydd. Nid yn unig y mae’n dangos cryfder ein grŵp, ond hefyd ansawdd yr ymchwil yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth yn gyffredinol."

Dywedodd yr Athro Mike Lewis, Deon yr Ysgol Ddeintyddiaeth: "Mae hon yn wobr arbennig sy’n cydnabod ymchwil arloesol Dr Sloan sydd o safon fyd-eang. Fel y disgrifiwyd wrth gyflwyno’r wobr, mae Dr Sloan yn cynrychioli dyfodol deintyddiaeth ac rwyf yn amlwg wrth fy modd bod ei dîm ymchwil wedi’i leoli yma yng Nghaerdydd."

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Ddeintyddiaeth