Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Ysgol Ddeintyddol yn penodi deon newydd

30 Gorffennaf 2010

Yr Athro Mike LewisYr Athro Mike Lewis

Penodwyd Deon newydd i oruchwylio holl ddarpariaeth addysgu ac ymchwil deintyddol y Brifysgol.

Mae'r Athro Mike Lewis, Athro Meddygaeth y Geg, wedi dechrau fel Deon yr Ysgol Ddeintyddol, sy’n golygu taw ef yw pennaeth yr unig ysgol o’i bath yng Nghymru, sydd â 150 o staff a 400 o fyfyrwyr.

Ar hyn o bryd, mae'n Ddeon Cyswllt Astudiaethau Ôl-raddedig yn yr Ysgol Ddeintyddol ac yn Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Meddygaeth y Geg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Dywedodd yr Athro Lewis: "Yn ogystal â bod yn allweddol o ran darparu gofal clinigol i oddeutu 150,000 o gleifion bob blwyddyn, trwy gydol y 18 mlynedd o weithio yng Nghaerdydd rwyf wedi gweld yr Ysgol yn mynd o nerth i nerth ac yn dod yn un o’r prif sefydliadau deintyddol yn y DG.

"Mae ein canlyniadau wedi gwella’n gyson yn ystod y tri asesiad ymchwil diwethaf ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn parhau’r tro nesaf yn 2013. Mae’n anrhydedd i mi gael y cyfle nawr i arwain yr Ysgol tuag at yr hyn a fydd, gobeithiaf, yn gyflawniad a llwyddiant academaidd pellach yn y dyfodol.

"Yn ogystal, byddaf yn gweithio’r un mor galed i wneud yn siŵr fod ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn cael profiad academaidd llwyddiannus a phleserus wrth astudio yng Nghaerdydd.

"Credaf y bydd cwblhau’r labordai ymchwil newydd sydd ar ddigwydd yn yr Ysgol a sefydlu cyfleusterau clinigol modern yn Aberpennar yn gwella fwyfwy sefyllfa’r Ysgol Ddeintyddol yn y Brifysgol fel arweinydd byd-eang ym maes ymchwil ac addysg deintyddol."

Daeth yr Athro Lewis i’r Brifysgol yn 1992 yn Ddarlithydd mewn Meddygaeth y Geg yng Nghaerdydd. Fe’i dyrchafwyd yn gyntaf yn Uwch-ddarlithydd ac wedyn yn Ddarllenydd, cyn ennill Cadair bersonol yn 2000. Yn ystod y tair blynedd diwethaf mae wedi gwasanaethu fel Deon y Gyfadran Ddeintyddol yng Ngholeg Brenhinol y Ffisigwyr a Llawfeddygon yn Glasgow a Chadeirydd Cyd-gyfarfod Cyfadrannau Deintyddol y Colegau Llawfeddygol yn y DG ac Iwerddon.

Yn ystod ei yrfa mae wedi datblygu cysylltiadau ôl-raddedig cryf yn y Dwyrain Canol, sydd wedi hybu datblygiad rhaglenni MSc clinigol yng Nghaerdydd. Mae wedi gwasanaethu fel Llywydd Cymdeithas Brydeinig Meddygaeth y Geg, aelod o Gyngor Ymgynghorol y Swyddfa Gartref ar Gamddefnyddio Cyffuriau ac aelod o Bwyllgor Cynghori Gwyddonol yr Adran Iechyd ar Ymwrthedd Gwrthficrobaidd a Heintiau a Gafwyd yn yr Ysbyty. Mae’n cynnal rhaglen ymchwil weithredol mewn microbioleg a therapiwteg ac roedd yn allweddol o ran sefydlu’r Uned Treialon Clinigol yn yr Ysbyty ac Ysgol Deintyddol.

Mae’r Athro Lewis yn adnabyddus i lawer o weithwyr deintyddol proffesiynol ledled Cymru oherwydd ei weithgaredd ôl-raddedig helaeth; bu’n gwasanaethu fel Tiwtor Ysbyty ar gyfer y Cynllun Hyfforddiant Cyffredinol dechreuol ar gyfer Gweithwyr Deintyddol Proffesiynol yng Nghymru er 1997. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi darparu Datblygiad Proffesiynol Parhaus craidd mewn Rheoli Heintiadau i oddeutu 2,000 o Weithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd Deintyddol yng Nghymru .

Bydd yr Athro Lewis hefyd yn dod yn Gyfarwyddwr Is-adran Ddeintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac yn dwyn cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaeth a gofal am gleifion ar gyfer dros 155,000 o gontractau clinigol yn flynyddol (97,000 yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol a 59,000 yn y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol).

Mae’r Athro Lewis yn olynu’r Athro Elizabeth Treasure, a fu’n Ddeon a Chyfarwyddwr er 2006.

Yn ystod cyfnod yr Athro Treasure, cynyddodd yr Ysgol ei darpariaeth ddeintyddol i israddedigion, gan gynnwys y cwrs MSc mewn Llonyddiad Ymwybodol, a’r rhaglen Moderneiddio Addysg Ddeintyddol. Bu ei harweiniad yn fodd i gyfnerthu cysylltiadau â’r GIG, i gynnal statws yr Ysgol yn un o ysgolion pennaf y DG, a buddsoddodd yn helaeth mewn cyfleusterau, gan gynnwys gwario £2M ar wella labordai yn 2007, sydd wedi hwyluso ehangu gweithgareddau ymchwil.

Hefyd, roedd yn allweddol o ran sefydlu’r Uned Ddeintyddol Gofal Cynradd yn Aberpennar, Cwm Cynon. Mae hon yn uned addysgol fodern gwerth £8M â deunaw o gadeiriau, a bydd yn agor yn 2011 yn yr ardal hon lle mae prinder difrifol o ddeintyddion. Mae’r Uned yn sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn profiad addysgol llawnach ynghyd â darparu gofal iechyd sydd ei angen yn fawr ar oddeutu 10,000 o bobl.

Dywedodd yr Athro Treasure: "Mae’r Athro Mike Lewis yn meddu ar y sgiliau a’r profiad cywir ar gyfer gwneud yn siŵr fod yr Ysgol yn para ar y blaen o ran rhagoriaeth addysgol, ymchwil a chlinigol. Rwy’n siŵr y bydd ei arweinyddiaeth yn golygu y bydd yr Ysgol yn dal i ddiwallu anghenion y proffesiwn deintyddol a’r sector gofal iechyd yn yr unfed ganrif ar hugain. Dymunaf bob llwyddiant i'r Athro Mike Lewis yn ei swyddogaeth newydd."

Mae’r Athro Treasure yn rhoi’r gorau i fod yn Ddeon ac yn dod yn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd – y wraig gyntaf i ddal y swydd yn hanes y Brifysgol.

Tags