Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyriwr deintyddol y flwyddyn

29 Gorffennaf 2011

Craig Lewis - web

Mae’r myfyriwr deintyddol graddedig Craig Lewis wedi’i enwi’n fyfyriwr deintyddol y flwyddyn Ysbyty Dewi Sant.

Craig Lewis, sydd newydd raddio o Ysgol Ddeintyddiaeth y Brifysgol, yw trydydd enillydd gwobr Ysbyty Dewi Sant Caerdydd.

Mae’r wobr, y pleidleisiwyd amdani gan bob aelod o staff yn Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant, yn cydnabod y myfyriwr deintyddol o’r Brifysgol sydd wedi dangos y lefelau uchaf o broffesiynoldeb, cymhwysedd clinigiol a gwaith tîm yn ystod ei leoliad clinigol.

Dywedodd Mr John Llewelyn, darlithydd Deintyddiaeth Glinigol yn Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant: "Ar ran holl aelodau staff yr uned, rwy’n llongyfarch Craig ar ei wobr a’i gyflawniad.

"Mae ei ymroddiad cyson, ei ymrwymiad i safonau uchel a’i gymhwysedd clinigol tra’r oedd yn yr Uned yn gaffaeliad mawr i’r proffesiwn. Dymunwn yn dda iddo yn ei yrfa ddeintyddol yn y dyfodol."

Cynlluniwyd yr Uned a sefydlwyd ym mis Mai 2002 i gyfuno gofal deintyddol yn y gymuned gydag addysgu ac mae’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr deintyddol yn eu pumed blwyddyn dderbyn cyfrifoldeb am gleifion.

Mae pob myfyriwr yn trin chwe chlaf y dydd ar gyfartaledd ac yn gweithio, o dan oruchwyliaeth, tuag at roi diagnosis a thriniaeth unigol iddynt.

Mae deintyddfeydd yr Uned Gofal Deintyddol yn meddu ar y dechnoleg ddeintyddol ddiweddaraf gan gynnwys camerâu mewneneuol radiograffeg digidol. Mae’r dechnoleg yn galluogi cleifion i weld y tu mewn i’w cegau eu hunain i’w helpu i ddeall y rhesymau dros eu triniaeth.

Yn ogystal, mae meicrosgôp gweithredol yn cynorthwyo rheoli achosion mwy cymhleth ac mae pedair deintyddfa’n barod ar gyfer triniaeth o dan dawelyddiad anadlu. Cyflwynwyd y wobr, sef teclyn llaw LED ‘Alegra’ wedi’i ysgythru a ddarparwyd gan noddwr y wobr sef, W&H, mewn seremoni yn yr Uned yr wythnos hon.

Bydd ail uned allgymorth yn dechrau ar ddiwedd 2011 yn Aberpennar, lle y bydd myfyrwyr deintyddol Prifysgol Caerdydd, sydd yn eu blwyddyn olaf, yn bresennol i helpu i wella eu profiad a’u sgiliau clinigol.

Dolenni: