Skip to content
Skip to navigation menu

English

Deon Meddygaeth Newydd

02 Ionawr 2014

John Bligh web

Penodwyd Deon newydd i oruchwylio’r holl agweddau ar addysgu ac ymchwil meddygol.

Mae’r Athro John Bligh wedi cymryd lle’r Athro Paul Morgan fel Deon Ysgol Meddygaeth y Brifysgol.

Yn flaenorol, bu’n feddyg teulu yng Ngogledd Cymru ac mae’n un o ffigyrau mwyaf blaenllaw’r DU mewn addysg a hyfforddiant meddygol.

Wrth iddo gychwyn yn ei swydd newydd, dywedodd yr Athro Bligh: "Fel Deon yr Ysgol Meddygaeth, rwyf wedi ymrwymo i sicrhau y bydd pobl Cymru’n cael y gwerth gorau am arian gan eu prif ysgol meddygaeth heb gyfaddawdu ar safonau addysg, ymchwil a gwasanaeth cyhoeddus.

"Wrth i dechnolegau newydd a datblygiadau gwyddonol barhau i ymddangos, bydd Caerdydd yn parhau’n flaenllaw, yn arwain ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

"Rydym eisoes ar flaen y gad o ran ymchwil mewn genomeg a geneteg clefydau, rydym yn gweithio i ddarganfod ffyrdd newydd o ganfod a thrin cyflyrau megis diabetes a chlefyd Alzheimer, ac rydym yn datblygu cyffuriau ac ymyriadau newydd a fydd wir yn gwneud gwahaniaeth i genedlaethau i ddod.

"Gwyddom fod rhai clefydau megis problemau’r frest a chlefydau a achosir gan ysmygu a gordewdra yn broblem benodol mewn rhannau o Gymru, a bydd ein rhaglen ymchwil yn parhau i ganolbwyntio ar faterion sy’n effeithio ar ein cymunedau," ychwanegodd.

Ymunodd yr Athro Bligh â’r Brifysgol yn 2010 o Goleg Meddygaeth a Deintyddiaeth Peninsula, lle'r oedd yn Athro Addysg Glinigol ac yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Addysg Glinigol.

Hefyd, bu’n arwain Panel Cynghori arbenigol ar asesu a dethol ar gyfer Ymchwiliad Tooke i Yrfaoedd Meddygol Modern a bu’n cynrychioli ymchwil addysg feddygol yn Ymarfer Asesu Ymchwil Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr yn 2008.

O 1990 i 1995 roedd yn Gymrawd Rhyngwladol dros Sawdi-Arabia gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, gan helpu i sefydlu rhaglen hyfforddiant ôl-raddedig ar gyfer y Weinyddiaeth Iechyd o fewn y Deyrnas honno.

Bu’n Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Feddygol ac yn Gyfarwyddwr Uned Addysg Feddygol Prifysgol Lerpwl, ac yn y cyfnod hwnnw roedd yn aelod o staff sefydlu’r Coleg Meddygaeth Rhyngwladol yn Kuala Lumpur, Malaysia.

Ym 1995 fe’i penodwyd yn Athro Addysg Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol Lerpwl, ac wedi hynny bu’n Athro Addysg Feddygol.

Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae’r Athro Bligh wedi goruchwylio gweddnewid rhaglen addysgu a dysgu meddygol y Brifysgol yn llwyr yn rhinwedd ei swydd fel Deon Addysg Feddygol.

Nod y diwygiadau oedd gosod mwy o bwyslais ar berthnasedd clinigol a chynhyrchu myfyrwyr sy’n gadael yr ysgol meddygaeth wedi’u paratoi’n briodol i ddod yn glinigwyr diogel, medrus a gofalgar.

Ychwanegodd yr Athro Bligh: "Rydym yn buddsoddi yn y dyfodol hefyd – mae’n rhaid i hyn barhau, a bydd yn parhau.

"Wrth hyfforddi meddygon ifanc sy’n barod i wasanaethu ac i arwain gofal iechyd drwy’r heriau a’r ansicrwydd y byddant yn eu hwynebu drwy gydol oes o ymarfer, rydym yn gweithio i sicrhau y bydd cleifion y dyfodol mewn dwylo diogel."

Dywedodd cyn Ddeon yr Ysgol Meddygaeth, yr Athro Paul Morgan: "Mae’n bleser gennyf drosglwyddo’r awenau i gydweithiwr medrus iawn, a fydd yn llawer mwy na phâr diogel o ddwylo."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Meddygaeth