Skip to content
Skip to navigation menu

English

Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05 Chwefror 2010

Pregnant women silhouette

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

Yn ogystal, mae menywod sy’n ymosodol ac yn aflonyddgar yn ystod eu harddegau’n fwy tebygol o ddioddef iselder yn ystod beichiogrwydd, fel bod hanes y fam yn proffwydo ymddygiad gwrthgymdeithasol eu plant.

Mae’r astudiaeth hydredol newydd, a oedd hefyd yn cynnwys cydweithwyr o Brifysgol Bryste a Choleg y Brenin Llundain ac sy’n ymddangos yn rhifyn mis Ionawr / Chwefror 2010 o’r cylchgrawn Child Development, yn archwilio rôl iselder mamau yn ystod beichiogrwydd drwy edrych ar 120 o bobl ifanc ym Mhrydain o ardaloedd dinesig.

Dywedodd yr Athro Dale F. Hay o’r Ysgol Seicoleg; "Mae llawer o sylw wedi cael ei roi i effeithiau iselder ôl-enedigol ar fabanod bach ond gall iselder yn ystod beichiogrwydd effeithio ar y plentyn heb ei eni hefyd."

Cyfwelwyd â mamau’r bobl ifanc pan oeddent yn feichiog, ar ôl iddynt roi genedigaeth, a phan oedd eu plant yn 4, 11 ac yn 16 oed.

Canfu’r astudiaeth fod mamau a oedd yn dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd bedair gwaith yn fwy tebygol o gael plant a oedd yn dreisgar ar ôl troi’n 16 oed. Roedd hyn yn wir i fechgyn a merched. Proffwydwyd iselder y fam gan eu hymddygiad ymosodol ac aflonyddgar eu hunain fel arddegwyr.

Ni ellid esbonio’r cyswllt rhwng iselder yn ystod beichiogrwydd a thrais y plant gan ffactorau eraill yn amgylcheddau’r teuluoedd, megis dosbarth cymdeithasol, ethnigrwydd, neu strwythur teuluol; oedran y fam, addysg, statws priodasol, neu ddeallusrwydd (IQ); neu iselder ar adegau eraill o fywydau’r plant.

Dywedodd yr Athro Hay: "Er nad yw’n glir sut mae iselder yn ystod beichiogrwydd yn golygu bod babanod ar lwybr tuag at fwy o ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae ein canfyddiadau’n awgrymu y gallai menywod gyda hanes o broblemau ymddygiad sy’n dioddef iselder yn ystod beichiogrwydd fod mewn angen arbennig am gymorth."

Tags