Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfle Digidol

19 Mai 2011

Digital opportunity

Mae ‘Cyfle Digidol’, sef adolygiad yr Athro Ian Hargreaves o Eiddo a Thwf Deallusol, wedi’i gyflwyno i’r Llywodraeth.

Cafodd yr adolygiad annibynnol hwn, sy’n sôn am sut mae fframwaith Eiddo Deallusol (ED) yn cynorthwyo twf ac arloesedd, ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog, David Cameron, ym mis Tachwedd 2010.

Yr Athro Hargreaves yw’r Athro Economi Digidol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ac yn Ysgol Fusnes Caerdydd hefyd, ac ef a gadeiriodd yr adolygiad hwn gyda chymorth panel o arbenigwyr.

Mae crynodeb gweithredol yr adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ED ar gyfer twf. Dros y degawd diwethaf, mae busnesau’r DU wedi buddsoddi mwy mewn asedau anniriaethol nag mewn asedau diriaethol.

Yn 2008, gwariwyd £137 biliwn ar asedau anniriaethol o gymharu â £104 biliwn ar asedau diriaethol ac roedd masnach fyd-eang mewn trwyddedau ED yn werth dros £600 biliwn y flwyddyn, sy’n cynrychioli pump y cant o fasnach y byd ac mae’r ganran yn cynyddu.

Cyflwynodd yr adolygiad ddeg argymhelliad i’r Llywodraeth i wneud yn siwr bod gan y DU y fframwaith ED mwyaf addas ar gyfer cynorthwyo arloesedd a hyrwyddo twf economaidd yn yr oes ddigidol.

Ian HARGREAVES WEBYr Athro Ian Hargreaves

Mae’r rhain yn cynnwys cyflwyno eithriadau hawlfraint ar lefel genedlaethol ar gyfer newid fformat (copïo cryno ddisg ar ddyfais cerddoriaeth symudol), parodi, ymchwil nad yw’n fasnachol ac archifo mewn llyfrgelloedd.

Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu’r Gyfnewidfa Hawlfraint Ddigidol a grëwyd i alluogi cwmnïau’r DU i fanteisio ar farchnadoedd digidol tryloyw, cystadleuol a rhyngwladol. Byddai’r Gyfnewidfa hefyd yn cael ei defnyddio i ddatrys anghydfodau ynghylch gwaith ‘amddifad’.

Dyma farn yr Athro Hargreaves am ymateb y Llywodraeth i’r adolygiad: "Rydym wedi derbyn llu o ymatebion i’r adolygiad. Mae Gweinidogion ar draws y Llywodraeth wedi mynegi eu cefnogaeth o blaid y syniadau yn yr adolygiad ac mae cyrff fel y Llyfrgell Prydeinig a Chynghorau Ymchwil y DU wedi cefnogi’r prif argymhellion yn frwd.

"Mae arweinwyr busnes y diwydiant creadigol wedi cyflwyno nifer o sylwadau cadarnhaol hefyd, ond mae pawb yn cydnabod bod y materion dan sylw yn yr adolygiad yn trin a thrafod buddiannau a chanfyddiadau pendant sy’n cystadlu â’i gilydd. Disgwylir i’r Llywodraeth gyflwyno ymateb llawn i’r adolygiad cyn diwedd mis Mehefin."

Cewch ddarllen adroddiad ‘Cyfle Digidol’ yn llawn yma.