Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trafod adferiad economaidd Cymru

25 Mehefin 2009

Dr Richard Wyn Jones © Marian DelythDr Richard Wyn Jones © Marian Delyth

Beth yw sefyllfa gwledydd bychain, megis Cymru yn y byd a beth yw’r heriau a’r cyfleoedd y maent yn eu hwynebu o ganlyniad i’r argyfwng economaidd byd-eang, yw rhai o’r cwestiynau allweddol a gaiff eu hystyried yr wythnos nesaf fel rhan o gynhadledd ryngwladol fawr yn y Brifysgol.

Mae Gwledydd bychain a’r argyfwng byd-eang: heriau a chyfleoedd yn gynhadledd ar y cyd rhwng Canolfan Llywodraethu Cymru y Brifysgol, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru a gynlluniwyd i fynd i’r afael â’r heriau allweddol sy’n wynebu gwledydd bychain yng ngoleuni’r argyfwng ariannol byd-eang cyfredol.

Nod y gynhadledd yw archwilio’r heriau hyn ac ystyried pa ymatebion mae’n bosibl y gallai’r gwledydd bychain eu mabwysiadu.

Dywedodd Dr Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru, "Mae rhai sylwebyddion wedi dadlau ein bod ni’n dystion i ddiwedd cyfnod o globaleiddio a chynnydd symudiadau rhanbarthu a datganoli cryfach ledled Ewrop.

"Mae llywodraethau canolog yn awr yn ailddiffinio eu cysylltiadau â sefydliadau byd-eang ac ariannol ac â’i gilydd. Wrth i wladwriaethau mawr ailffurfio eu cysylltiadau â’r systemau ariannol ac economaidd, mae rhanbarthau a gwledydd bychain megis Cymru, Yr Alban a Chatalonia, a gwladwriaethau sofran bach megis Iwerddon a’r Ffindir yn wynebu heriau newydd.

"Bydd y gynhadledd hon yn archwilio ar ba ffurf y gallai’r heriau hyn fod a pha ymatebion sefydliadol a pholisi y gallai’r gwledydd bychain eu mabwysiadu. Bydd hefyd yn archwilio’r canlyniadau ar gyfer dinasyddion arferol a’u heffaith ar ddarparu gwasanaethau yn ogystal ag arfer ddemocrataidd."

Caiff y gynhadledd glywed areithiau allweddol gan Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan AS, Mr Gerhard Stahl, Ysgrifennydd Cyffredinol Pwyllgor y Rhanbarthau a Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones yn ogystal ag academyddion ac ymarferwyr allweddol eraill o ledled Ewrop.

Bydd trefn y diwrnod yn gorffen gyda thrafodaeth wleidyddol o gwmpas y bwrdd ar y testun Beth yw dyfodol datganoli yn yr argyfwng byd-eang? pan fydd panel o arbenigwyr yn trafod yr hyn mae’r argyfwng economaidd yn ei olygu i lywodraethu gwledydd bychain ac yn benodol i ddatganoli yng Nghymru a’r Alban.

Cynhelir y gynhadledd ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf rhwng 9.00 – 6.00 yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a chyflogeion Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy gysylltu â Gemma Broadhurst drwy’r e-bost: WalesGovernanceCentre@caerdydd.ac.uk neu ar y ffôn, 029 208 74885.