Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gyrru arloesi

22 Mai 2013

Ford production line_web

Mae partneriaeth yn y Brifysgol sydd wedi cynyddu cynhyrchiant a lleihau costau yn y cwmni ceir enfawr, Ford, wedi’i chydnabod am ei llwyddiant yng ngwobrau mawreddog Effaith ac Arloesi’r Brifysgol.

Rhoddwyd y Wobr am Arloesi Busnes am gydweithio rhwng yr Ysgol Peirianneg, yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a Ford Motor Company Ltd. Dros y ddwy flynedd diwethaf, maent wedi mynd i’r afael yn uniongyrchol â materion technolegol a gweithredol yn ymwneud â chynhyrchu injanau yn y gwaith yn arwain at brosesau cynhyrchu gwell ac arbedion sylweddol o ran amser, effeithlonrwydd a chostau.

Cyflwynodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y wobr i’r tîm mewn seremoni yn y Brifysgol. Noddir y gwobrau gan Gwmni Cyfreithwyr Geldards a Fusion IP.  

 

Cynorthwyodd y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) gychwynnol rhwng yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg i ddatblygu system ddata fodern o adrodd yn y warws ar gyfer gwaith peirianyddol Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Cynhyrchwyd system olrhain injanau allan hefyd a arweiniodd at arbedion sylweddol bob blwyddyn, a disgwylir rhagor o arbedion yn y dyfodol. Mae elfennau allweddol o’r prosiect hwn yn cael eu datblygu ymhellach erbyn hyn a chânt eu cyflwyno ar draws safleoedd Ford.

Ar hyn o bryd, mae cyfanswm o bedair Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth rhwng y Brifysgol a Ford gwerth rhyw £500,000 wedi’u cwblhau neu’n mynd rhagddynt. Mae Ford a’r Brifysgol wedi llofnodi cytundeb cydweithio hefyd i ystyried potensial prosiectau pellach a dewiswyd y Brifysgol gan y cwmni fel un o blith deg o brifysgolion i gynnig Ysgoloriaethau Blue Oval sy’n helpu i gynorthwyo cenhedlaeth newydd o wyddonwyr yn y DU.

Computer Science & Ford_webYr Athro Roger Whitaker, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg; Yr Athro Phil Bowen, Ysgol Peirianneg; Martin Everitt, Cwmni Modur Ford

Dywedodd yr Athro Roger Whitaker o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a arweiniodd y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyntaf: "Mae’r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth rhwng y Brifysgol a Ford wedi arwain at gydberthynas strategol gynhyrchiol hirdymor. Gall Ford fanteisio ar gyfoeth o arbenigedd blaenllaw ac mae’r academyddion sydd ynghlwm wrth y cyfan wedi gallu rhoi eu damcaniaethau ar brawf gyferbyn â data o’r byd go iawn. O ganlyniad i’r Partneriaethau hyn, bu cynnydd yn yr amrywiaeth o weithgareddau masnachol yn yr Ysgolion sy’n cymryd rhan a manteision sylweddol i Ford."

Dywedodd Martin Everitt, Rheolwr Gwaith Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr: "Mae’r cydweithio wedi caniatáu i’r cwmni fabwysiadu agwedd fwy strategol at ddatrys materion yn ymwneud â busnes yn hytrach nag ymagwedd o ddatrys problemau wrth iddynt godi o ddydd i ddydd sydd wedi arwain at enillion hirdymor, ar lefel ariannol, amgylcheddol a gweithredol. Bydd hyrwyddo’r pethau arloesol hyn ar draws Ford yn fyd-eang yn sicrhau rhagor o arbedion gwych i’r busnes yn ogystal â hyrwyddo gwaith Pen-y-bont ar Ogwr i’r cwmni."

Ford 2 engines buffering 2_web

Dywedodd Michael Wright o Borth Busnes Peirianneg Caerdydd: "Mae rhaglen y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn rhan hollbwysig o gysylltiad Caerdydd â diwydiant, sy’n ein galluogi i roi ymchwil ardderchog ar waith er budd busnesau yn y DU o bob math. Mae’r Bwrdd Strategaeth Dechnoleg, a gynorthwyir yn lleol gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi gwelliannau busnes drwy ryngweithio dwys ag academyddion. Rydym yn hynod falch bod prifysgolion ymchwil ddwys Grŵp Russell, gan gynnwys Caerdydd, yn arwain y ffordd o ran gweithgynhyrchwyr arloesol yn y DU megis Ford."

Caiff Cystadleuaeth Gwobrau Arloesi ac Effaith ei threfnu gan Rwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd; y rhwydwaith busnes/prifysgol a sefydlwyd ym 1996. Maent yn cynnig cyfle i staff academaidd Caerdydd ddangos eu cydweithio arloesol â sefydliadau busnes a sefydliadau eraill nad ydynt yn academaidd, gan ddangos yr effaith gadarnhaol y gall prifysgolion ei chael ar yr economi a’r gymdeithas.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Peirianneg

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ford

Cwmni Cyfreithwyr Geldards

Fusion IP