Skip to content
Skip to navigation menu

English

‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser

30 Medi 2013

East meets West web

Gallai cyfuno mathau traddodiadol o feddygaeth Dsieineaidd a meddygaeth y Gorllewin gynnig gobaith newydd i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer canser yr afu, canser yr ysgyfaint, canser y colon a’r rhefr, ac osteosarcoma yr esgyrn.

Mae arbenigwyr o Ysgol Feddygaeth y Brifysgol wedi uno â Phrifysgol Peking yn Tsieina i brofi buddion iechyd meddygaeth Dsieineaidd draddodiadol.

Aeth y tîm ati hefyd i archwilio sut y gallai ei chyfuno â dulliau mwy traddodiadol fel cemotherapi, i wella canlyniadau cleifion, ac arwain o bosibl at ddatblygu triniaethau a therapïau canser newydd.

"Mae meddygaeth Dsieineaidd draddodiadol, lle mae cyfansoddion yn cael eu hechdynnu o gynhyrchion naturiol neu berlysiau, wedi cael ei harfer ers canrifoedd yn Tsieina, Korea, Siapan a gwledydd Asiaidd eraill," meddai’r Athro Wen Jiang, yr Ysgol Feddygaeth, sy’n gyfarwyddwr Athrofa Canser ar y Cyd Prifysgol Caerdydd-Prifysgol Peking yng Nghaerdydd, ac sydd wedi arwain yr ymchwil fel rhan o gydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Peking.

"Er bod rhai llwyddiannau, mae diffyg esboniad gwyddonol ar gyfer y rhan fwyaf o feddyginiaethau traddodiadol, gan arwain at amheuaeth yn anochel - yn enwedig ymhlith y traddodiadwyr yn y Gorllewin.

"O ganlyniad, ein bwriad oedd profi llwyddiannau meddygaeth Dsieineaidd ac yna ystyried sut y gallai ei chyfuno â dulliau traddodiadol fel cemotherapi arwain at ganlyniadau cadarnhaol i gleifion," meddai.

Mae Yangzheng Xiaoji yn fformiwla Dsieineaidd draddodiadol sy’n cynnwys 14 o berlysiau. Dangoswyd bod y fformiwla yn fuddiol i gleifion canser - fodd bynnag, tan nawr, nid oedd neb yn gwybod sut yr oedd yn gweithio.

Er 2012, bu’r tîm yn ymchwilio i’r ffordd yr oedd y fformiwla’n gweithio, gan ddarganfod ei bod yn gweithio trwy rwystro llwybr sy’n atal celloedd canser rhag lledaenu yn y corff.   

"Dangoswyd bod y fformiwla’n fuddiol i gleifion â thiwmorau solet penodol, pan gaiff ei defnyddio ar ei ben ei hun ac mewn therapïau confensiynol, fel cemotherapi.

"Mae’n awgrymu y gallai cyfuno’r fformiwla â therapïau confensiynol yn ogystal â rhai newydd, fod yn allweddol i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer cleifion canser.

"Rydym eisoes yn ystyried treialon clinigol yn ymwneud â thrin canser yr ysgyfaint a mathau eraill o ganserau."

Cyflwynir canlyniadau’r gwaith, a ariannwyd gan Ymchwil Canser Cymru a Sefydliad Albert Hung, yng Nghyngres Canser Ewrop 2013 a gynhelir yn Amsterdam rhwng 27 Medi a 1 Hydref.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Prifysgol Peking

Ymchwil Canser Cymru