Skip to content
Skip to navigation menu

English

Grymuso menywod

07 Mawrth 2012

Empowering women webHannah Taylor (chwith),14 oed, a Bethan Baker,13, y ddwy o Ysgol Bryn Hafren, Y Barri, gyda’r Gweinidog, Jane Hutt, a’r Pennaeth Ysgol, Karen Holford.

Ymunodd Gweinidog Cydraddoldebau Llywodraeth Cymru â 30 o ferched sy’n gobeithio bod yn beirianwyr wrth iddyn nhw fynd i’r afael â sawl her wyddonol yn Ysgol Beirianneg y Brifysgol i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Daeth 30 o ferched Blwyddyn 9 o ysgolion uwchradd ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i’r Ysgol er mewn ceisio adeiladu tyrbinau gwynt, gan gychwyn o ddim.

Mae’r gweithdy yn rhan o raglen Clwb Sadwrn Darganfod!, sef clwb gweithgareddau sy’n seiliedig ar wyddoniaeth ac sy’n rhoi cyfle i ferched wneud gwaith ymarferol i gael syniad am yrfaoedd sy’n berthynol i wyddoniaeth, technoleg, adeiladu a pheirianneg.

Mae bellach yn ei chweched wythnos (o wyth), a hyd yma mae’r merched wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd wedi rhoi cip at fiowyddorau, pensaernïaeth, cadwraeth ynni a phŵer solar, a pheirianneg feddygol.

Dywedodd y Gweinidog dros Gyllid a Chydraddoldebau, Jane Hutt: "Roeddwn yn edrych ymlaen at her y Clwb Sadwrn Darganfod!, a chael cyfle i gyfarfod â’r menywod ifainc brwdfrydig hyn sy’n treulio’u hamser hamdden yn dysgu am ddiwydiannau sydd mor aml dan ddylanwad dynion yn unig.

"Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i’r modd y mae yna ddiffyg cynrychiolaeth gan fenywod mewn swyddi awdurdodol, ac mae’n dal i herio stereoteipio ar sail rhyw. Mae’r rhaglen hon yn bwysig dros ben oherwydd dyna’n union y mae’n ei wneud, ynghyd ag ysbrydoli a chymell menywod ifainc o Gymru sy’n debygol o wneud gwaith arloesol yn y dyfodol.

"Rwy’n ymfalchïo wrth ddweud taw rhaglen a wnaed yng Nghymru yw hon, a does dim byd tebyg iddi unrhyw le arall yn y DG.

"Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei ddathlu ledled y byd ddydd Iau (8 Mawrth), pan fydd menywod a merched yn dod at ei gilydd i dynnu sylw at faterion dadleuol ac i ddathlu cyflawniadau. Dyna pam rwy’n credu fod amseriad yr ymweliad yn berffaith er mwyn llongyfarch aelodau’r clwb am yr hyn a gafodd ei gyflawni ganddyn nhw a dymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer gyrfaoedd yn y maes hwn yn y dyfodol."

Bob wythnos mae’r sesiynau’n cael eu cefnogi gan fenywod sy’n wyddonwyr a pheirianwyr, ynghyd ag eraill sy’n gosod esiampl.

Dywedodd yr Athro Karen Holford, pennaeth yr Ysgol Beirianneg, a enillodd Wobr Ragoriaeth Menywod mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg ac Adeiladu 2007 am ei chyfraniad personol i beirianneg ac ymrwymiad hirdymor i gynorthwyo merched a menywod ifainc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg: "Mae hyn yn ffordd wych o helpu i gael gwared ar stereoteipio ar sail rhyw mewn pynciau fel peirianneg. Nod y digwyddiad hwn yw herio ac ysgogi merched nad oedd efallai wedi ystyried gweithio yn y meysydd hyn o’r blaen."

Y mis diwethaf bu Dr Hayley Gomez o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn cymryd rhan yng Nghlwb Sadwrn Darganfod! Ar y cyd â Dr Edward Gomez, bu’n cynnal gweithgareddau yn seiliedig ar "Gweld y Bydysawd mewn golau gwahanol". Roedd cyfle i weld sut olwg fyddai ar y Bydysawd pe bai ein llygaid yn sensitif i olau is-goch. Hefyd, dangoswyd pam na fyddai modd adnabod sêr ffrwydrol a galaethau cyfan yn cynnwys triliynau o sêr fel ein Haul ni, pe bai ein llygaid yn ymaddasu i weld pelydrau is-goch neu belydrau-X neu donfeddi radio hyd yn oed.

Yn ogystal, darganfu’r myfyrwyr sut mae modd canfod ôl gwelw planed sy’n troi o gwmpas seren filoedd o flynyddoedd goleuni i ffwrdd – heb ddim mwy na gliniadur, lamp (ar gyfer y seren) a pheli plastisin o wahanol faint i gynrychioli’r planedau. Gyda’r dull syml hwn, gwelodd y myfyrwyr sut mae newid maint y blaned yn dylanwadu ar siâp cromlin o oleuni sy’n dilyn. Hefyd, bu modd iddyn nhw ddarganfod sut mae gwybod a yw planed yn debycach o ran maint i’r Ddaear ynteu i Iau.

Ers tro, mae Clybiau Sadwrn yn elfen bwysig o wahanol brosiectau sy’n cael eu rhedeg gan Bartneriaeth Fusnes Addysg Gyrfa Cymru Caerdydd a'r Fro. Cyflwynwyd y cynllun fesul cam ledled Cymru ac erbyn hyn mae pob un o chwe rhanbarth Gyrfa Cymru yn cynnig cyfleoedd wedi’u creu gan y Clybiau Sadwrn!

Dolenni perthynol

Yr Ysgol Beirianneg
Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth