Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enwi un o ysgolion y Brifysgol ar ôl enillydd Gwobr Nobel o Gymru

06 Mawrth 2013

sir martin evans buildingMewn seremoni ddadorchuddio arbennig a gynhaliwyd ddoe yng Nghanolfan Ddinesig Caerdydd, cafodd Ysgol fawreddog y Biowyddorau ei hailenwi’n swyddogol gan y Brifysgol er anrhydedd i’w Changhellor, Syr Martin Evans FRS, sydd wedi ennill Gwobr Nobel. I gyd-fynd â’r digwyddiad hwn, agorwyd hefyd estyniad avant-garde newydd gwerth £4 miliwn Ysgol y Biowyddorau’n swyddogol.

Mae’r adeilad hwn, sef cartref Ysgol y Biowyddorau, wedi’i ail-enwi’n Adeilad Syr Martin Evans er anrhydedd i’w chyn-gyfarwyddwr a enillodd gydnabyddiaeth fyd-eang am ei gyfraniad at feddyginiaeth. Hyd yma, Syr Martin yw’r unig wyddonydd sy’n gweithio yng Nghymru i ennill Gwobr Nobel. Mae’n adnabyddus am ganfod bôngelloedd sydd wedi trawsnewid dadansoddiad arbrofol a dealltwriaeth o eneteg famolaidd ac sydd hefyd â’r posibilrwydd o gael ei drawsffurfio’n unrhyw fath o gell arbenigol i’w ddefnyddio wrth adfer meinweoedd.


Daeth sawl unigolyn blaenllaw i’r seremoni gan gynnwys enillydd Gwobr Nobel a Chymrawd Ymchwil Prifysgol Caerdydd, Robert Huber; Cyfarwyddwr yr Ysgol, yr Athro Ole Petersen FRS, a’r Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure.

Wrth longyfarch Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd am ei buddsoddiad, dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Gwyddoniaeth a Thechnoleg:

"Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol ym maes y biowyddorau yng Nghymru. Mae gwella ein gallu ym maes ymchwil gwyddonol yn hanfodol er mwyn gwella ein lles economaidd yn ogystal â rhoi dyfodol mwy llewyrchus, iach a chynaliadwy i Gymru, fel y tynnwyd sylw ato yn ein strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru.

"Rydym yn sylweddoli bod cysylltiadau hanfodol rhwng y sylfaen ymchwil a sgiliau gwyddoniaeth yng Nghymru â’r prosesau arloesi, datblygu a masnachu sy’n troi canlyniadau gwyddonol ymchwil yn fantais economaidd i Gymru."

Meddai Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Elizabeth Treasure:

"Mae’n bleser gennym enwi Ysgol y Biowyddorau ar ôl Syr Martin Evans. Mae ei ymchwil gwyddonol a’i gyfraniad at addysg uwch wedi ei wneud yn esiampl i gyw wyddonwyr ledled y wlad.

"Mae’n ddiwrnod mawr i Syr Martin a Phrifysgol Caerdydd. Gyda lwc, bydd ei etifeddiaeth barhaus yn ysbrydoli ein myfyrwyr i ragori."

Mae’r estyniad deulawr newydd wedi’i ddylunio i gyd-fynd â’r adeiladau cyfagos yn y Brifysgol a Chanolfan Ddinesig Caerdydd. Bydd yr adeilad yn rhoi’r myfyriwr yn gyntaf gan fod pob cyfleuster yn hwylus i fyfyrwyr israddedig. Bydd yr estyniad hefyd yn creu mwy o le yn yr adeilad ar gyfer ymchwil, addysgu a dysgu.

Ysgol y Biowyddorau yw un o’r adrannau biowyddorau mwyaf yn y DU. Mae dros 100 o staff academaidd, 150 o staff ymchwil, dros 160 o ôl-raddedigion a 2,000 o israddedigion yn gweithio yno. Gyda’r cyfleusterau modern sydd yno, mae ei chyrsiau amserol a’i hymchwil sydd ar flaen y gad yn cynnwys amrywiaeth lawn y Biowyddorau, o (eco) systemau cyfan i fywydeg foleciwlaidd.

Mae ymchwil yr ysgol wedi dod i’r amlwg ar y lefelau uchaf dros y blynyddoedd diwethaf ac mae tri o Gymrodorion y Gymdeithas Frenhinol a phedwar o Gymrodorion Academi’r Gwyddorau Meddygol yn gweithio yn yr ysgol ar hyn o bryd. Mae’r ysgol yn ennill grantiau ymchwil newydd gwerth £10 miliwn bob blwyddyn gan gyrff ariannu fel Cynghorau Ymchwil y DU ac Ymddiriedolaeth Wellcome. Derbyniodd Sefydliad Bôngelloedd Canser Ewrop yr Ysgol £2.45 miliwn yn ddiweddar i ddatblygu ei ymchwil o’r radd flaenaf i achosion canser a datblygu therapïau newydd i’w hatal rhag lledaenu.

Yn ystod y ddau ddiwrnod ar ôl agor Adeilad Syr Martin Evans, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal Cylch Trafod Pen-blwydd y Biowyddorau ar gyfer Cyfarwyddwr yr Ysgol, yr Athro Ole Petersen mewn cydweithrediad ag Academi Europea. Fe’i cynhelir yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, ar 6ed a’r 7fed o Fawrth a bydd yn denu rhai o fawrion y byd ym meysydd fydd yn amrywio o Bancreatitis i Niwrowyddoniaeth. Mae rhaglen lawn y cylch trafod a rhestr o’r siaradwyr ar gael yma.

Dolenni defnyddiol:


Yr Athro Syr Martin Evans

Ysgol Biowyddorau Caerdydd

Estyniad Ysgol y Biowyddorau