Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Gweinidog dros Ewrop yn ymweld â Chaerdydd

18 Chwefror 2011

Myfyrwyr yn yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Charlotte Roberts a Martin M Jones, yn derbyn cyngor gan Weinidog Ewrop, Y Gwir Anrhydeddus David LidingtonMyfyrwyr yn yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Charlotte Roberts a Martin M Jones, yn derbyn cyngor gan Weinidog Ewrop, Y Gwir Anrhydeddus David Lidington

Mae’r Gweinidog dros Ewrop, David Lidington, wedi ymweld â’r Brifysgol i gymell myfyrwyr i ystyried gyrfa yng Ngwasanaeth Sifil yr UE.

Trefnwyd yr ymweliad gan yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd fel rhan o Fis Gyrfaoedd UE y Swyddfa Dramor a Chymanwlad. Dywedodd y Gweinidog wrth y myfyrwyr pam fod Llywodraeth y DG yn teimlo’n gryf y dylai myfyrwyr a phobl broffesiynol o Brydain ymgeisio.

Ymunwyd ag ef gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, a dau gyn-fyfyriwr o Gaerdydd sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym Mrwsel.

Denodd y digwyddiad dros gant o fyfyrwyr sy’n astudio amryw o bynciau, ac a oedd yn croesawu’r cyfle i glywed am fywyd a gwaith yn y maes hwn a’r hyn sydd gan yrfa yn yr UE i’w gynnig.

Wrth siarad yn ystod yr ymweliad, dywedodd y Gweinidog dros Ewrop: "Rwy’n falch dros ben i gael y cyfle hwn i gymell myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i ystyried gyrfa yng Ngwasanaeth Sifil yr UE. Mae’r UE ag angen gweision sifil galluog o gefndiroedd academaidd amrywiol, ynghyd ag arbenigwyr megis cyfreithwyr, economegwyr, archwilwyr ariannol, cyfieithwyr ac ystadegwyr.

"Mae arnom angen Prydeinwyr i ymuno nawr er mwyn bod yn arweinwyr yr UE yn y dyfodol. Dydy hyn ddim yn digwydd dros nos, a dyna pam mae angen i ni gymryd camau nawr. Rwy’n gobeithio fod arweinwyr Gwasanaeth Sifil yr UE yn y dyfodol yn yr ystafell hon heddiw ac y byddwch yn sicrhau bod llais y DG yn dal i gael ei glywed.

"Mae’r rhain yn yrfaoedd sydd, o’r dechrau, yn llawn o waith heriol a diddorol sy’n gwneud gwir wahaniaeth: yn llunio’r polisïau, creu’r ddeddfwriaeth a thrafod yr atebion sy’n gwneud penawdau ar draws Ewrop bob dydd. Yn bwysicach byth, diolch i’r gwaith a wnaed gan yr UE i wella’r drefn o ddewis, gall myfyrwyr wneud cais nawr yn eu blwyddyn olaf o astudio, ac mae’r holl broses yn cymryd tua naw mis, mewn cymhariaeth â’r ddwy flynedd a gymerai yn y gorffennol."

Mae Huw Davies, a raddiodd mewn Athroniaeth o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth erbyn hyn yn bennaeth y Tîm Cyfathrebu yn y Swyddfa Dewis Personél Ewropeaidd (EPSO). Dychwelodd i’r Brifysgol i siarad â myfyrwyr am ei swydd ym Mrwsel.

Dywedodd: "Mae’n bwysig iawn i fyfyrwyr a graddedigion o Brydain gael gwybod am y cyfleoedd heriol ac amrywiol sydd ar gael yng Ngwasanaeth Sifil yr UE. Rwy’n falch dros ben, fel un a raddiodd o Brifysgol Caerdydd, o gael y cyfle hwn i siarad â myfyrwyr am y rhagolygon gwych yn y math hwn o waith."

Dywedodd yr Athro David Boucher, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd : "Roedd hwn yn gyfle ardderchog. Roedd gan y myfyrwyr gyfle prin i ofyn yn uniongyrchol i’r Gweinidog a chyn-fyfyrwyr am y mathau o yrfaoedd sydd ar gael, ynghyd â'r sgiliau a galluoedd sydd eu hangen i gael swydd yn yr UE. Rwy’n siŵr fod llawer ohonyn nhw wedi cael eu hysbrydoli i ystyried ymgeisio’r tro nesaf y bydd yr UE yn gwahodd ceisiadau am swyddi."

Dywedodd Martin Jones, sy’n astudio ar gyfer MSc mewn Cysylltiadau Rhyngwladol yn yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd: "Mae gen i ddiddordeb ers tro yn sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd, ac rwy wastad wedi meddwl y byddai gyrfa yno yn addas i mi. Ar ôl cyfarfod â’r Gweinidog dros Ewrop ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, rwyf mor benderfynol ag erioed o wneud cais i’r Comisiwn Ewropeaidd y mis nesaf."

I gyd-fynd â Mis Gyrfaoedd yr UE, lansiwyd gwefan newydd sy’n cynnwys awgrymiadau, fideos, astudiaethau achos, blogiau a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â gyrfaoedd yng Ngwasanaeth Sifil yr UE.

Y dyddiad cychwynnol am geisiadau ar gyfer Cystadleuaeth nesaf yr UE, sef yr arholiad mynediad i ymuno â Gwasanaeth Sifil yr UE, yw 16 Mawrth. Gyda system recriwtio ddiwygiedig, bellach mae modd i israddedigion yn eu blwyddyn olaf wneud cais, a chafodd cyfnod y broses recriwtio ei gwtogi i oddeutu naw mis.

Tags