Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffydd ar draws y cenedlaethau

14 Chwefror 2012

islam faith web

Mae cyfraddau uwch o Fwslimiaid yng Nghymru a Lloegr yn ymarfer eu ffydd a’i throsglwyddo i’w plant nag unrhyw grefydd arall, gan gynnwys Cristnogaeth, yn ôl astudiaeth newydd gan Brifysgol Caerdydd.

Mae’r astudiaeth, a gyhoeddwyd ar-lein yng nghylchgrawn Sociology, yn dweud bod 77% o Fwslimiaid mewn oed yn ymarfer y ffydd y magwyd hwy ynddi fel plant, o’i gymharu â 29% o Gristnogion a 65% o grefyddau eraill.

Darganfu’r astudiaeth hefyd fod 98% o blant Mwslimaidd a holwyd wedi dweud bod ganddynt y grefydd y cafodd eu rhieni eu magu ynddi, o’i gymharu â 62% o Gristnogion ac 89% o grefyddau eraill.

Bu’r tîm yn dadansoddi data o Arolwg Dinasyddiaeth 2003 y Swyddfa Gartref, gan ddefnyddio 13,988 o atebion gan oedolion a 1,278 gan bobl ifanc rhwng 11 a 15 oed.

Yn yr astudiaeth, mae’r ymchwilwyr, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU, yn awgrymu rhesymau dros y gyfradd uwch o drosglwyddo crefydd. "Mae mwy o gyfranogiad gan bobl ifanc Mwslimaidd mewn sefydliadau crefyddol," maen nhw’n ei ddweud. "Mae’n hysbys bod plant Mwslimaidd yn derbyn addysg atodol sylweddol megis dysgu’r Qur’an yn ffurfiol mewn Arabeg.

"Mae cyfraddau trosglwyddo crefydd rhwng cenedlaethau sy’n ymddangos yn llawer uwch ymhlith Mwslimiaid ac aelodau o grefyddau eraill nad ydynt yn Gristnogol nac yn Fwslimaidd yn sicr yn haeddu archwiliad pellach, ac efallai eu bod mewn gwirionedd yn herio barnau cyffredinol am ddirywiad crefydd ym Mhrydain.

"Gallai’r cyfraddau uwch hyn awgrymu cefnogaeth i’r ddamcaniaeth, yn achos poblogaethau lleiafrifol ethnig, y gall crefydd fod yn adnodd pwysig o ran cryfhau ymdeimlad o wahanolrwydd diwylliannol."

Roedd y tîm ymchwil yn cynnwys yr Athro Jonathan Scourfield, Dr Sophie Gilliat-Ray, Asma Khan, Dr Sameh Otri, Dr Graham Moore a Dr Chris Taylor. Teitl y papur yw ‘Intergenerational transmission of Islam in England and Wales: evidence from the Citizenship Survey’, a Chymdeithas Gymdeithasegol Prydain sy’n cyhoeddi Sociology.

Ychwanegodd yr Athro Scourfield: "Mae plant Mwslimaidd yn tueddu byw bywydau prysur, yn aml yn mynychu dosbarthiadau addysg grefyddol y tu allan i’r ysgol deirgwaith neu fwy bob wythnos yn ogystal ag unrhyw ymrwymiadau eraill sydd ganddynt.

"Fel arfer maen nhw’n dysgu darllen y Qur’an mewn Arabeg. Hefyd maen nhw’n dysgu llawer am eu ffydd gan eu rhieni ac aelodau teuluol eraill. Gall crefydd fod â rôl arbennig o bwysig i gymunedau lleiafrifol o ran cynnal clymau agosrwydd rhwng teuluoedd o’r un cefndir ethnig."