Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymraeg Llwybr Carlam

25 Awst 2009

Woman reading in window bay

Fis nesaf, ar hyd a lled Caerdydd a Bro Morgannwg, caiff cwrs dwys newydd ei lansio sydd wedi’i gynllunio i roi dysgwyr Cymraeg ar drywydd cyflym.

Mae’r cwrs Wlpan newydd, y gellir ei gwblhau mewn blwyddyn yn hytrach na’r pedair blynedd wrth astudio cwrs ‘unwaith yr wythnos’ i ddechreuwyr, yn cynnig llwybr cyflym at hyfedredd ieithyddol i ddysgwyr.

Mae’r cwrs, a gafodd ei ddatblygu gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg Prifysgol Caerdydd, yn cynnig y cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau mewn amryw o ffyrdd newydd a chyflymach.

Bydd dysgwyr yn cael dewis un ai astudio yn y dosbarth, ddwy waith neu’n fwy bob wythnos; defnyddio dysgu cymysg lle addysgir hanner y cwrs yn y dosbarth a’r hanner arall ar-lein fel dysgu annibynnol; neu fynychu cwrs haf lle gellir cwblhau’r cwrs cyfan mewn wyth wythnos yn unig.

Dywedodd Gareth Kiff, Uwch Diwtor Cymraeg yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg: "Am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys sgiliau iaith Gymraeg i’r farchnad waith neu er mwyn cynorthwyo addysg Gymraeg eu plant yn yr ysgol, mae oedolion yn edrych am ffordd gynt o ddysgu’r iaith.

"Mae cwrs llwybr carlam Wlpan yn cynnig y cyfle a’r hyblygrwydd i’r dysgwyr hynny sy’n dymuno datblygu a chynyddu eu sgiliau wneud hynny mewn cyfnod byr o amser."

Techneg dysgu iaith benodol yw Wlpan, sy’n tarddu o’r gair Hebraeg Ulpan, ac sydd wedi ei haddasu’n llwyddiannus gan y Ganolfan ers dros 25 mlynedd.

Mae Rhobat Bryn Jones, arweinydd y tîm sydd wedi cynhyrchu’r cwrs newydd, yn credu bod cynhwysiant yn ffactor pwysig yn llwyddiant dull Wlpan.

Dywedodd Rhobat Bryn Jones: "Rydym yn ymwybodol iawn fod Cymru yn gymdeithas aml-ddiwylliant, yn enwedig yn y rhanbarth ble rydym yn gweithio. Rydym yn ymdrechu i adlewyrchu hynny yn ein dewis o ddeunyddiau ar y cwrs newydd. Yn ogystal, mae’n gyfle i nifer o bobl ddysgu pwnc nad oedd ar gael iddynt yn yr ysgol.

"Un nod pwysig i ni gyda’r cwrs hwn yw sicrhau nad yw dewisiadau a gafodd eu gwneud yn gynt mewn bywyd yn rhwystr at gael mynediad at yr iaith Gymraeg."

Mae tiwtoriaid yn cyflwyno patrymau newydd ar ffurf driliau, sy’n gweld disgyblion yn ailadrodd a siarad yn uchel. Cyflwynir y patrymau hyn mewn blociau er mwyn iddynt gael eu hamsugno’n hawdd.

Dywedodd Rachel Heath-Davies, Cyfarwyddwraig Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg: "Nid yw dysgu Cymraeg erioed wedi bod yn haws. Mae yna gynifer o ffyrdd hyblyg i ddysgu’r iaith, ac mae’r cwrs Wlpan sydd newydd gael ei ailwampio yn cynnig cyfle gwell nag erioed i feistroli’r iaith Gymraeg."

Mae’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion yn cynnig cyrsiau ar bob lefel ar hyd a lled Caerdydd a Bro Morgannwg yn y gymuned ac yn y gweithle trwy gydol y flwyddyn. Bob blwyddyn, mae tua 2,000 o oedolion yn dysgu Cymraeg yn y Ganolfan. Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio am le ar y cwrs Wlpan newydd ar gael trwy gysylltu â Chanolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg ar 02920 874 710 neu drwy ymweld â www.learnwelsh.co.uk.

Tags