Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10 Ionawr 2014

Fight against organ failure web

Mae canfyddiadau prosiect 20 mlynedd a gynhaliwyd gan wyddonwyr sydd wedi ymrwymo i ddatblygu triniaethau gwell ar gyfer clefyd cronig yr arennau yn datgelu datblygiad sylweddol yn ein dealltwriaeth o fethiant organau.

Mewn papur newydd a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Immunity, mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Meddygaeth yn dangos cysylltiad newydd sy’n awgrymu’n gryf bod llid cronig yn arwain at niwed i organau sy’n arwain at fethiant organau. Mae’r ymchwil yn paratoi’r ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o therapïau a fydd yn amddiffyn organau rhag y math hwn o niwed, a diagnosteg sy’n gallu rhagddweud pa gleifion sy’n agored i fethiant organau.

Mae’r ceudod peritoneol yn hanfodol ar gyfer cleifion sydd â methiant yr arennau ac sydd ar ddialysis peritoneol*, ac fe’i defnyddiwyd gan wyddonwyr fel model i ddangos sut mae achosion niferus o haint yn gallu arwain at lid sy’n achosi niwed anwrthdroadwy i feinwe.

"Mae niwed i organau, megis y galon, yr ysgyfaint, yr afu, yr arennau – yn yr achos hwn, y ceudod peritoneol – o ganlyniad i lid cronig yn fater sylweddol mewn gofal iechyd. Mae niwed i feinwe’n arwain at gamweithrediad mewn organau ac mewn rhai achosion at fethiant yr organau, sy’n gwneud trawsblaniadau neu ddialysis yn angenrheidiol," dywedodd yr Athro Simon Jones, sef un o awduron arwain yr astudiaeth.

Ychwanegodd uwch ymchwilydd arall y papur, yr Athro Nick Topley:

"Mae atal niwed a achosir gan haint i’r bilen beritoneol yn hanfodol i lwyddiant dialysis peritoneol yn y dyfodol. Mae’r canfyddiadau hyn yn gam mawr ymlaen gan y byddant yn ein galluogi i dargedu llwybrau penodol er budd therapiwtig. Bydd hyn yn ein galluogi i drin cleifion am fwy o amser ac yn fwy effeithlon a thargedu pobl sydd fwyaf tebygol o ddatblygu problemau."

Ariannwyd yr ymchwil gan Lywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Wellcome, Ymchwil yr Aren DU ac Arthritis y DU. Teitl y papur yw Interleukin-6 Signaling Drives Fibrosis in Unresolved Inflammation’ a gellir ei weld yma.

*Triniaeth ar gyfer cleifion sydd â chlefyd cronig difrifol yr arennau. Mae’r broses yn defnyddio peritonewm y claf yn yr abdomen fel pilen y gellir cyfnewid hylifau a sylweddau toddedig (electrolytau, wrea, glwcos, albwmin a moleciwlau bach eraill) ar ei thraws o’r gwaed.

Dolenni defnyddiol

Ysgol Meddygaeth Caerdydd