Skip to content
Skip to navigation menu

English

Golwg newydd ar bethau

10 Mehefin 2011

OptometrySglera dynol yn cael ei archwilio â delweddu pelydr-x dwys dros ben.

Mae ymchwil Prifysgol Caerdydd i glawcoma, ail brif achos dallineb ledled y byd, wedi derbyn hwb ariannol sylweddol gan un o brif elusennau’r DU.

Mae ymchwilwyr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg wedi derbyn dros £120,000 oddi wrth Fight for Sight. Dyma brif elusen y DU sy’n ymroddedig i ariannu ymchwil o’r radd flaenaf i atal a thrin dallineb a chlefyd llygaid.

Mae Dr Craig Boote a’r Athro Keith Meek yn astudio’r sglera (rhan wyn y llygad) i amlygu newidiadau a allai gyfrannu at niweidio’r nerf optig.

Drwy ddefnyddio data a gasglwyd gan dechnoleg fideo sy’n monitro symudiadau, maent yn gallu cofnodi symudiad wyneb cannwyll y llygad yn gywir wrth i’r pwysau mewnol newid. Cyfunir hyn â data am strwythur microsgopig y sglera y mae’r tîm yn ei gasglu drwy ddefnyddio dulliau delweddu pwerus.

Gyda’i gilydd, defnyddir y wybodaeth i greu modelau cyfrifiadurol o lygad dynol a allai arwain at ddatblygu triniaethau newydd.

Mae pwysau cynyddol yn y llygad yn peri risg enfawr o ddatblygu glawcoma a gall arwain at niwed parhaus i’r nerf optig a cholli golwg. Mae’r sglera yn cefnogi’r nerf optig ac, er y tybir bod y feinwe hon yn cyfrannu at niweidio’r nerf optig mewn glawcoma, prin yw’r wybodaeth am sut mae hyn yn digwydd.

Wrth drin a thrafod beth fydd effaith yr arian newydd hwn, dywedodd Dr Boote: "Mae trin y sglera yn gallu cynnig ffordd newydd o leihau neu atal niwed i’r nerf mewn glawcoma. Fodd bynnag, ychydig iawn rydym yn ei wybod o hyd am strwythur a diben y sglera boed mewn llygaid iach neu lygaid glawcoma. Drwy fynd i’r afael â hyn, gobeithiwn y bydd ein hymchwil yn gyrru datblygiad therapïau glawcoma newydd yn y dyfodol."

I gyd-fynd â derbyn yr arian hwn, mae Specsavers, sy’n hawlio 42 y cant o farchnad optegol Prydain, wedi dangos eu cefnogaeth ar gyfer ymchwil glawcoma Caerdydd drwy roi £2,000 tuag at yr ymchwil i drin y cyflwr.

Bydd y cymorth ychwanegol hwn yn cyfrannu at ymchwil yr Athro James Morgan. Dyma oedd ei farn: "Rydym yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth ar gyfer ein hymchwil. Rydym yn ceisio canfod ffyrdd o adfer y golwg a gollir yn sgil glawcoma a bydd yr arian hwn yn cynorthwyo ein hymdrechion i ddatblygu triniaethau newydd i gleifion."

Ychwanegodd Frank Moloney, cyfarwyddwr siop Specsavers yng Nghaerdydd, "Mae’n bleser gennym allu cynorthwyo Prifysgol Caerdydd gyda’u rhaglen ymchwil. Rhaid i ni fuddsoddi mewn ymchwil nawr fel bod triniaethau sy’n achub a hyd yn oed adfer golwg miliynau o bobl sy’n dioddef glawcoma ar gael yn y dyfodol."

Dolenni cysylltiedig: