Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20 Mai 2010

(O’r chwith i’r dde) Yr Athro Alan Burnett, Pennaeth Haematoleg yn yr Ysgol Meddygaeth, Cathy Gilman, Prif Weithredwraig Leukaemia & Lymphoma Research, a Dr David Grant, Cyfarwyddwr Gwyddonol Leukaemia & Lymphoma Research(O’r chwith i’r dde) Yr Athro Alan Burnett, Pennaeth Haematoleg yn yr Ysgol Meddygaeth, Cathy Gilman, Prif Weithredwraig Leukaemia & Lymphoma Research, a Dr David Grant, Cyfarwyddwr Gwyddonol Leukaemia & Lymphoma Research

Mae’r elusen Leukaemia & Lymphoma Research wedi enwi Caerdydd yn Ganolfan Ragoriaeth gyntaf ganddi.

Cydnabyddir Caerdydd am ei hymchwil o safon fyd-eang i’r ddwy ffurf fwyaf cyffredin ar lewcemia mewn oedolion, sef lewcemia myeloid acíwt (AML) a lewcemia lymffosytig cronig (CLL). Eleni, mae Leukaemia & Lymphoma Research, elusen genedlaethol canser y gwaed, wedi buddsoddi dros £1 miliwn mewn prosiectau newydd yma.

Bob blwyddyn, ceir bod AML mewn dros 2,000 o oedolion a CLL mewn 3,000 o oedolion. Gellir rheoli CLL â chyffuriau, ond nid oes modd ei iacháu, ac ar hyn o bryd bydd llai na 50% o gleifion AML yn goroesi am fwy na phum mlynedd. Mae gan Leukaemia & Lymphoma Research chwe phrosiect ymchwil ar waith yng Nghaerdydd i geisio gwella’r diagnosis a’r driniaeth i’r ddau fath hyn o ganser y gwaed.

Dadorchuddio’r Ganolfan Rhagoriaeth yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yw man cychwyn cynlluniau’r elusen i fuddsoddi mewn sefydliadau ymchwil blaenllaw ledled y DU. Bwriada ddadorchuddio hyd at ddeg o Ganolfannau Rhagoriaeth, a Chaerdydd yw’r gyntaf i gael ei henwi. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Brifysgol wedi bod yn allweddol wrth yrru ymchwil yr elusen i gyfeiriad sicrhau gwell triniaethau ac iachâd i gleifion lewcemia.

Mae ymchwilwyr y Brifysgol yn gweithio’n agos gyda meddygon yn Ysbyty Athrofaol Cymru i sicrhau bod cleifion lewcemia lleol yn elwa o unrhyw ddatblygiad arloesol yn yr ymchwil cyn gynted â phosibl. Yn ddiweddar, datblygwyd cyffur newydd o’r enw LC-1 ar gyfer CLL yn labordai Caerdydd a chyn hir bydd treial clinigol o’r cyffur ar gael i gleifion yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Meddai Cathy Gilman, Prif Weithredwraig Leukaemia & Lymphoma Research, a oedd yn bresennol adeg dadorchuddio Canolfan Rhagoriaeth Caerdydd: "Mae Prifysgol Caerdydd yn wir Ganolfan Rhagoriaeth mewn ymchwil i lewcemia oedolion. Mae’n gwyddonwyr ni yma’n cyson helpu i wella’r driniaeth a’r diagnosis i gleifion yng Nghaerdydd ac ar hyd a lled y wlad."

Meddai’r Athro Alan Burnett, Pennaeth yr Adran Haematoleg yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd: "Gan fod cymaint o arbenigedd ac adnoddau wedi’u crynhoi yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae modd cydweithio a chyflymu’r cynnydd a hefyd gynnig amgylchedd gwych i hyfforddi gwyddonwyr ifanc addawol ynddo at y dyfodol. Mae hynny’n hanfodol o ran cyrchnod tymor-hir Leukaemia & Lymphoma Research o sicrhau iachâd i ganserau’r gwaed."

Mae Leukaemia & Lymphoma Research wedi buddsoddi dros £6.5 miliwn mewn ymchwil i ganserau’r gwaed yng Nghaerdydd dros y 10 mlynedd diwethaf ac mae pwyllgor ariannu’r elusen newydd gymeradwyo buddsoddi mewn dau brosiect ymchwil tymor-hir newydd – yng Nghaerdydd – a fydd yn cychwyn ym mis Chwefror 2011.

Rhoddwyd grant o £659,000 i grŵp ymchwil Dr Richard Darley i wneud prosiect tair-blynedd i ganfod sut y gall presenoldeb rhai genynnau penodol yng nghelloedd AML cleifion beri iddyn nhw ymateb yn wael i’r driniaeth bresennol. Drwy ganfod y genynnau sy’n pennu ‘prognosis gwael’, gall y gwyddonwyr ddatblygu cyffuriau newydd i’w targedu.

Rhoddwyd grant o £412,000 i grŵp ymchwil Dr Chris Pepper i barhau â’u gwaith ar y rôl hollbwysig protein o’r enw CD38 wrth i CLL ddatblygu. Bydd y rhaglen ymchwil tair-blynedd yn ymchwilio i weld sut yn union y mae’r protein yn gweithio, ac yn esgor ar gyffuriau newydd i drin CLL.

[Caption:] (O’r chwith i’r dde) Yr Athro Alan Burnett, Pennaeth Haematoleg yn yr Ysgol Meddygaeth, Cathy Gilman, Prif Weithredwraig Leukaemia & Lymphoma Research, a Dr David Grant, Cyfarwyddwr Gwyddonol Leukaemia & Lymphoma Research

Tags