Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15 Mehefin 2010

Prif Weinidog Cymru yn cyfarfod â Colin Larcombe, yn un o gyfleusterau hyfforddiant ystafell newyddion a darlledu pwrpasol yr Ysgol.Prif Weinidog Cymru yn cyfarfod â Colin Larcombe, yn un o gyfleusterau hyfforddiant ystafell newyddion a darlledu pwrpasol yr Ysgol.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymweld â’r Brifysgol i gael gwybod mwy am gyfraniad Caerdydd i Gymru, ac mae wedi wynebu sesiwn holi ac ateb galed gan fyfyrwyr yn ystod yr ymweliad hwnnw.

Ar ei ymweliad cyntaf â’r Brifysgol ers iddo ddod yn Brif Weinidog Cymru yn gynharach eleni, roedd wedi mynegi diddordeb arbennig i weld sut mae’r Brifysgol yn cefnogi’r sector newyddiaduraeth a’r sector cyfryngau yng Nghymru. Roedd ganddo ddiddordeb hefyd i weld sut mae ymchwil ar draws y Brifysgol yn helpu Cymru i lwyddo i ddod yn economi garbon isel ac i adeiladu gweithlu medrus – dau faes cryfder ymchwilio ac addysgu cadarn yn y Brifysgol.

Cyfarfu Mr Jones â’r Is-Ganghellor, Dr David Grant, ac yn ystod y cyfarfod cafodd ei friffio ar dri sefydliad ymchwil blaenllaw newydd y Brifysgol ym meysydd bôn-gelloedd canser, cynaliadwyedd a’r niwrowyddorau ac iechyd meddwl. Trafodwyd hefyd gyfraniad y Brifysgol at yr economi a materion polisi allweddol ar gyfer dyfodol Cymru.

Ymwelodd Prif Weinidog Cymru â’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol nesaf, lle cyfarfu â Phennaeth yr Ysgol, Justin Lewis. Cafodd wybodaeth am gyfraniad yr Ysgol at ymchwil genedlaethol a rhyngwladol ym meysydd Astudiaethau Newyddiaduraeth; Hil, Cynrychiolaeth a Hunaniaeth Ddiwylliannol; Risg, Iechyd a’r Cyfryngau. Gyda’r Ysgol yn dathlu Pen-blwydd Ysgol Diploma Newyddiaduraeth Caerdydd yn 40 oed, aeth ar daith hefyd o amgylch y cyfleusterau hyfforddiant newyddiaduraeth, gan gynnwys y stiwdio darlledu teledu, yr oriel deledu, ystafelloedd newyddion papurau newydd ac ystafelloedd radio, gan gynnig sylw ar broffesiynoliaeth gwaith y myfyrwyr.

Head of the Welsh Pennaeth Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yr Athro Phil Jones, yn esbonio sut y defnyddir Cromen Awyr yr Ysgol i efelychu’r union gyflyrau y bydd adeiladau yn eu hwynebu yn y byd go iawn. Mae cyfleusterau felly wedi gwneud yr Ysgol yn geffyl blaen ym maes dylunio adeiladau cynaliadwy.Head of the Welsh Pennaeth Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yr Athro Phil Jones, yn esbonio sut y defnyddir Cromen Awyr yr Ysgol i efelychu’r union gyflyrau y bydd adeiladau yn eu hwynebu yn y byd go iawn. Mae cyfleusterau felly wedi gwneud yr Ysgol yn geffyl blaen ym maes dylunio adeiladau cynaliadwy.

Nes ymlaen aeth Carwyn Jones AC ar daith o amgylch Ysgol Bensaernïaeth Cymru, a dangoswyd iddo’r cyfleusterau ymchwil sy’n arwain y byd, gan Bennaeth yr Ysgol, Phil Jones. Esboniodd yr Athro Jones sut y mae academyddion yn y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel – sef partneriaeth Cymru gyfan ar ymchwil gynaliadwy sydd â’i chanolfan yng Nghaerdydd – yn gweithio i ddarparu sylfaen ymchwil ynni traws-ddisgyblaethol gynhwysfawr i gefnogi polisïau carbon isel Llywodraeth Cynulliad Cymru. Cafodd y Gweinidog y cyfle hefyd i gyfarfod â rhai o brif chwaraewyr y Sefydliad, gan gynnwys yr Athro Peter Pearson a’r Athro Malcolm Eames.

Tynnwyd sylw hefyd at gysylltiadau’r Ysgol â chymunedau yng Nglynebwy, gan gynnwys gwaith yr Uned Ymchwil Dylunio. Yn ddiweddar gwnaeth yr Uned gwblhau canolfan ddysgu amgylcheddol newydd fel rhan o waith i ailddatblygu’r hen waith dur a gaeodd yn 2002. Cafodd y Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol, a fydd yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, ei hadeiladu gan ddefnyddio system adeiladu Gymreig newydd arloesol yr Uned Ymchwil Dylunio o’r enw Tŷ Unnos.

Daeth yr ymweliad i ben gyda sesiwn holi ac ateb fywiog, lle bu myfyrwyr ôl-raddedig o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Ysgol Bensaernïaeth Cymru; yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, a Golygydd papur newydd y myfyrwyr, Gair Rhydd, yn holi’r Prif Weinidog ar amrywiaeth o faterion.

Ymatebodd Mr Jones i gwestiynau yn ymwneud â diwydiant y cyfryngau yng Nghymru, a Chynlluniau’r Consortia Newyddion sy'n cael ei Ariannu’n Annibynnol y rhoddwyd y gorau iddynt bellach, i ddarparu gwasanaeth newyddion ar gyfer ITV Wales. Soniodd hefyd am berfformiad Cymru mewn perthynas â thargedau datblygu cynaliadwy, a’i syniadau am y cynigion yn ymwneud â Morglawdd Hafren. Yn ymweld yn fuan ar ôl ei ymweliad â Stryd Downing, gofynnwyd i Brif Weinidog Cymru am ei farn ar y berthynas weithio newydd rhwng Cymru a San Steffan, ac am ei farn am y gystadleuaeth am arweinyddiaeth y blaid Lafur.