Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pum swydd ddarlithio newydd yn cael eu cyhoeddi

14 Chwefror 2013

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi bod pum swydd ddarlithio cyfrwng Cymraeg newydd wedi eu creu a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, a wnaeth y cyhoeddiad mewn cyfarfod i lansio cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol y Brifysgol.

Sefydliad cenedlaethol yw’r Coleg sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cynnal a datblygu gweithgareddau ysgolheigaidd ac addysg cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru trwy weithgareddau’r canghennau.

Mae’r swyddi newydd a gyhoeddwyd ym meysydd Meddygaeth, Nyrsio a Bydwreigiaeth, Astudiaethau Gofal Iechyd, y Gyfraith a Newyddiaduraeth. Ariennir pob un o’r darlithyddiaethau am gyfnod o bum mlynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r swyddi hyn fel rhan o’i darpariaeth graidd.

Mae pedwar darlithydd eisoes wedi’u hariannu i weithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2011 trwy Gynllun Staffio’r Coleg, sef Dr Mathew Pugh (Mathemateg), Alex Llewelyn (y Gyfraith), Angharad Naylor (Cymraeg fel ail iaith) a Dr Huw Williams (Athroniaeth, sy’n ddarlithyddiaeth genedlaethol).

Dywedodd yr Athro Patricia Price, Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd: "Fel Sefydliad Addysg Uwch mwyaf Cymru sydd â’r nifer fwyaf o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yng Nghymru, rydym yn croesawu’r swyddi academaidd newydd ac yn ddiolchgar iawn am y cymorth rydym wedi’i dderbyn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

"Bydd y cymorth yn helpu’r Brifysgol i wireddu ei photensial fel arweinydd o ran datblygu’r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Mae Prifysgol Caerdydd yn ceisio cynyddu’r ddarpariaeth a gynigir trwy gyfrwng y Gymraeg; trwy ehangu ein darpariaeth rydym yn gobeithio sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu cyfrannu at les cymdeithasol ac economaidd Cymru.

"Er enghraifft, mae ein darpariaeth yn cynnwys datblygu sgiliau proffesiynol a chyfathrebu galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg: trwy ganolbwyntio ar ofal iechyd, y gyfraith a meysydd proffesiynol/galwedigaethol eraill rydym yn gobeithio sicrhau budd uniongyrchol i bobl Cymru."

Ychwanegodd Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg: "Mae cynllun staffio’r Coleg yn darparu cymorth ariannol sylweddol i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru er mwyn iddynt gyflogi staff academaidd a meithrin darlithwyr o’r radd flaenaf sydd ag enw da o ran arloesedd a rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil. Hyderwn fod y buddsoddiad hwn yn gyfle perffaith i ehangu a datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf posibl i fyfyrwyr."

Dolenni defnyddiol

Ysgol y Gymraeg
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol