Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partner Coedwig i Gaerdydd

19 Mawrth 2012

Size of Wales logo web

Mae’r Brifysgol bellach yn Bartner Coedwig Maint Cymru ac yn helpu pobl frodorol Wapichan yn Guyana i ddatblygu cynlluniau ar gyfer cadwraeth coedwigoedd a bywoliaeth gynaliadwy.

Wedi ei dewis gan staff a myfyrwyr yn ystod Wythnos Gynaliadwyedd y Brifysgol (31 Hydref – 4 Tachwedd 2011), mae Rhaglen Coedwig Guyana ar Hawliau Tir Wapichan yn helpu cymunedau lleol yn Guyana i sefydlu eu hawliau ar dros filiwn hectar o goedwig.

Mae holl ardal y goedwig yn Ne Guyana yn wynebu cael ei goresgyn gan gloddwyr am aur a choedwigwyr yn ogystal â phrosiectau seilwaith megis adeiladu ffyrdd.

Mae’r elusen amgylcheddol Maint Cymru – sy’n anelu at ddod â phawb yng Nghymru at ei gilydd i gynorthwyo i gynnal ardal o goedwig drofannol o faint Cymru fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd – yn galluogi i Brifysgol Caerdydd gefnogi sefydlu pum coedwig cadwraeth gymunedol yn Guyana fel rhan o’i chynigion.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, y Dirprwy Is-Ganghellor Ystadau a oedd yn arwain Wythnos Gynaliadwyedd y Brifysgol: "Diolch i’r staff a’r myfyrwyr a bleidleisiodd dros y prosiect hwn, mae’r Brifysgol yn cefnogi Maint Cymru yn ei gwaith i helpu’r gymuned frodorol yn Guyana i fapio’u tiroedd traddodiadol, sicrhau hawl gyfreithiol ar goedwigoedd eu cynefin a datblygu cynlluniau ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

"Mae ein cefnogaeth yn cynnwys cynorthwyo i godi arian i’r prosiect a chynnig ein hadeiladau a’n mannau agored ar gyfer digwyddiadau. Yn gyfnewid am hynny, byddwn yn cael newyddion rheolaidd am ddatblygiad y prosiect a lle mae’r arian a gyfrennir yn cael ei wario – dim ond £1 mae’n ei chostio i warchod arwynebedd o faint cae rygbi."

Ar Ddiwrnod Coedwigoedd y Byd (21 Mawrth 2012) gall y staff, y myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd gael gwybod mwy yn uniongyrchol am y prosiect mewn darlith a gynhelir yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Bydd Tom Griffiths, yr anthropolegydd sy’n gweithio gyda phobl Wapichan Guyana yn sôn am ei waith ac am nod y prosiect ac yn rhoi golwg ar fywyd yn yr ardal. Mae’r ddarlith yn dechrau am 3.30pm ac nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

Forest partner - Wapichan forest webArdal y goedwig yn Ne Guyana

Ynghyd â Rhaglen Goedwig Guyana, gall staff a myfyrwyr ddechrau ymwneud ag ystod o fentrau dan arweiniad Maint Cymru drwy wirfoddoli o’u hamser neu’u harbenigedd neu drwy drefnu digwyddiad i godi arian.

Dywedodd Danielle Johnson o Faint Cymru: "Gall pobl gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd, o ailgylchu ffonau symudol i drefnu digwyddiad i godi arian. Mae gyda ni ddau ddigwyddiad allweddol eleni, Ymuno â Thîm Maint, lle gall staff a myfyrwyr fynd ar deithiau cerdded noddedig ar lwybr yr arfordir neu redeg hanner marathon i gyfrannu at Brosiect Coedwig Prifysgol Caerdydd neu’r Diwrnod Mynd yn Wyrdd Cenedlaethol, lle bydd cyrff ar draws Cymru yn gwisgo gwyrdd ar 19 Hydref. I ganfod mwy am y digwyddiadau hyn neu i drefnu un eich hun ewch at www.sizeofwales.org.uk neu gysylltu â danielle@sizeofwales.org.uk.

"I fyfyrwyr heb lawer o arian, mae dim ond clicio ‘hoffi’ ar ein tudalen Facebook yn awtomatig yn cyfrannu £1 at y prosiectau coedwigoedd, gan warchod arwynebedd o goedwig law o faint cae rygbi, ac felly gall pawb yn y Brifysgol wneud o leiaf un peth."

Mae’r Brifysgol eisoes yn arwain y ffordd mewn gwyddoniaeth gynaliadwy gyda’i Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn gwthio ffiniau ymchwil cynaliadwyedd traddodiadol gyda’r nod o ganfod datrysiadau i sialensiau adnoddau yn prinhau a newid hinsawdd.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Maint Cymru