Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i dechnolegau geo-ynni

18 Ionawr 2013

Seren

Mae Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, Alun Davies, wedi cyhoeddi hwb gwerth £1m gan yr UE ar gyfer prosiect i ddatblygu technolegau geo-ynni chwyldroadol ymhellach ac arloesi ymchwil mewn ymgais i leihau costau tanwydd ac allyriadau tŷ gwydr.

Dan arweiniad Canolfan Ymchwil Geoamgylcheddol y Brifysgol, mae prosiect SEREN gwerth £10m eisoes wedi cael cymorth o £4.5m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid newydd yn galluogi’r prosiect i barhau â’i waith i helpu busnesau i fasnachu eu syniadau arloesol er mwyn datblygu cynhyrchion, gwasanaethau a thechnolegau newydd ar gyfer yr economi carbon isel. Bydd hefyd yn cynnal ymchwil i ddatblygu technolegau er mwyn manteisio ar wres o’r ddaear, nwyeiddio glo tanddaear a storio carbon.

Yn ogystal â’r cyllid ychwanegol, datgelodd y Dirprwy Weinidog offer labordy newydd a fydd yn cynorthwyo ymchwil i sut mae creigiau a deunyddiau eraill o dan y ddaear yn amsugno ac yn rhyddhau nwy. Bydd yr offer hefyd yn mesur y pwysau, y tymereddau a’r dyfnderau y mae eu hangen i uchafu prosesau megis storio carbon a nwyeiddio glo.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies: "Rwy’n hynod falch ein bod wedi rheoli arian gan yr UE yn llwyddiannus, felly gallwn fuddsoddi mewn gweithgareddau a fydd yn arloesi ymchwil a datblygiadau newydd.

"O edrych i’r dyfodol, rydym yn benderfynol o sicrhau ein bod yn uchafu effaith unrhyw gyllid y bydd Cymru yn ei gael yn y dyfodol gan yr UE ac, yr wythnos hon, lansiais ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol i gasglu sylwadau gan bobl ledled Cymru ar ein blaenoriaethau o ran buddsoddiadau o’r UE yn y rownd gyllid nesaf yn ystod 2014-2020.

"Mae cryn ansicrwydd yn parhau i fodoli ynghylch faint o gyllid rydym yn debygol o’i gael yn y dyfodol yng Nghymru. Ledled Ewrop – ac yn y DU – mae gwahanol farnau yn parhau i fodoli, yn benodol ar faint cyllideb yr UE a thegwch y trefniadau ar gyfer ei ddosbarthu rhwng Aelod-wladwriaethau.

"Rwyf wedi bod yn pleidio achos i Gymru atgyfnerthu’r neges bod angen rhoi blaenoriaeth i ranbarthau’r UE nad ydynt wedi’u datblygu gymaint, gan gynnwys rhanbarthau mewn aelod-wladwriaethau mwy cyfoethog, megis gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

"Rwy’n benderfynol o sicrhau bargen deg i’n rhanbarth, fel y caiff ein hanghenion penodol eu cydnabod gan y DU yn ei thrafodaethau ar gyllideb yr UE ar gyfer 2014-2020 fel y gallwn barhau i yrru ein nodau uchelgeisiol yn eu blaen."

Hyd yma, mae prosiect SEREN wedi cynorthwyo 30 o fentrau, yn rhoi cymorth i’w helpu i ddatblygu eu syniadau, eu cynhyrchion a’u prosesau. Crëwyd dau fusnes newydd drwy’r prosiect hefyd - WDS Green Energy Ltd ac Atebglas Daioni Cyf.

Yn ddiweddar, mae WDS Green Energy wedi bod ynghlwm wrth arbrawf maes ar y cyd â SEREN, gan ymchwilio i ymddygiad thermol y tir. Bydd yr arbrawf, a oedd â’r nod o wella systemau gwresogi o’r ddaear, yn cynnig gwybodaeth werthfawr am y ffordd orau o ddylunio a gosod y systemau hyn yn y dyfodol.

Dywedodd Dr Aleksandra Koj o dîm Cyflwyno Prosiect Seren, "Rydym yn hynod falch ac yn ddiolchgar iawn o gael yr hwb hwn i’n cyllid ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda’n partneriaid yma yng Nghymru i gyflwyno’r prosiect hwn sy’n gyffrous, amserol ac yn arloesol iawn".

Dolenni cysylltiedig

Prosiect SEREN

Yr Ysgol Peirianneg