Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cael mwy o bobl ifanc awtistig i’r brifysgol

19 Chwefror 2014

NSS 2012

Nid yw un o bob tri o bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd ar y sbectrwm awtistig mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Mae hyn dros ddwywaith y nifer ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol, er eu bod yn dangos lefelau deallusrwydd uwch na’r cyfartaledd.

Bydd y Brifysgol yn lansio menter unigryw heddiw i annog pobl ifanc sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig i fynd i’r brifysgol

Mae’r Prosiect Canfod wedi’i deilwra i fodloni anghenion disgyblion awtistig 14 i 19 oed, a bydd yn defnyddio myfyrwyr y Brifysgol fel mentoriaid i godi eu dyheadau, goresgyn eu pryderon a gwella’r sgiliau y bydd arnynt eu hangen yn y brifysgol. Caiff hyn ei wneud drwy gyfuniad o sesiynau academaidd rhagflas a digwyddiadau cymdeithasol a gynhelir bob pythefnos.

Bydd disgyblion yn cael cymorth ychwanegol hefyd ar gyfer gwaith cartref, adolygu a pharatoi ceisiadau i fynd i goleg neu brifysgol. Rhoddir y cyfle i wella sgiliau echddygol a rhyngweithio cymdeithasol drwy gynnal sesiynau sgiliau syrcas wedi’u teilwra’n arbennig, a chynhelir dosbarthiadau yoga i leddfu pryderon disgyblion.

"Drwy siarad â rhieni a phobl ifanc awtistig, daeth i’r amlwg i ni fod llawer o gefnogaeth ar gael i fyfyrwyr pan maen nhw yn y brifysgol, ond bod llwyddo i fynd yno yn y lle cyntaf yn her enfawr," meddai Scott McKenzie, Swyddog Ehangu Mynediad yng Nghaerdydd.

Ychwanegodd: "Gall amgylcheddau newydd beri cryn bryder i bobl ifanc sydd ar y sbectrwm awtistig, ond ni ddylai eu rhwystro rhag mynd i addysg bellach neu uwch. Gyda’r gefnogaeth addas, gall disgyblion gael yr hyder i oresgyn eu pryderon a mynd ymlaen i fod yn arbenigwyr yn eu maes dewisol a’u helpu i ddilyn gyrfa yn y pen draw,".

Meddai Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Colin Riordan:

"Mae Prifysgol Caerdydd yn dathlu ac yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Yn ein barn ni, mae’n bwysig nad pobl awtistig sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer gradd yw’r unig rai sy’n cael cefnogaeth. Mae’n hanfodol ein bod yn cysylltu â chymunedau ac yn rhoi gwybod i blant ysgol awtistig am y cyfleoedd dirifedi a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy fynd i brifysgol. Gyda lwc, bydd y fenter ddewr a gwerth chweil hon yn annog mwy o ddarpar-fyfyrwyr sydd ar y sbectrwm awtistig i barhau â’u haddysg a gwireddu eu gallu academaidd yma yng Nghaerdydd."

Mae pobl sydd ar y sbectrwm awtistig yn aml yn cael trafferth rhyngweithio a chyfathrebu mewn sefyllfaoedd cymdeithasol; mae newid a bod mewn sefyllfaoedd anghyfarwydd yn ffactorau amlwg sy’n peri iddynt bryderu. Dim ond 15% o oedolion awtistig sy’n gweithio’n amser llawn a dim ond 9% sy’n gweithio’n rhan-amser. Mae 26% o raddedigion awtistig yn ddi-waith, a dyma’r gyfradd uchaf o gryn dipyn o gymharu ag unrhyw grŵp anabledd.

Bydd y niferoedd uchaf erioed o bobl ifanc awtistig yn mynd i Ddiwrnod Ymweld â’r Prosiect Canfod a gynhelir yn y Brifysgol ddydd Mercher, 19 Chwefror. Bydd dros 100 o bobl ifanc yn eu harddegau – yn ogystal â rhieni ac athrawon – yn dod ynghyd i gael gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn y Brifysgol i bobl sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig.

Bydd Tîm Cymorth Myfyrwyr y Brifysgol yn dechrau’r diwrnod drwy gyflwyno sesiwn sy’n egluro pa fath o gefnogaeth sydd ar gael yng Nghaerdydd ar gyfer pobl ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Yn y prynhawn, ymwelir ag ysgolion academaidd unigol yng nghwmni llysgenhadon myfyrwyr sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd myfyrwyr y Brifysgol sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig yn siarad yn ystod y dydd yn ogystal â chymryd rhan mewn trafodaeth banel fydd yn cynnwys rhieni a staff y Brifysgol. Mae’r myfyrwyr yn deall pa mor anodd yw goresgyn y pryderon sy’n gysylltiedig â mynd i’r Brifysgol. Mae mynychu digwyddiadau tebyg yn y gorffennol yng Nghaerdydd, gan gynnwys Ysgol Haf y Prosiect Canfod, wedi bod o fudd iddynt hefyd.

Mae’r Ysgol Haf, sy’n cynnwys aros dros nos mewn neuadd breswyl, yn gyfle gwych i bobl ifanc awtistig gael profiad o fywyd mewn prifysgol mewn amgylchedd diogel a gefnogir. Mae ‘cyfeillion’ myfyrwyr y Brifysgol wrth law i gynorthwyo’r bobl ifanc gyda gweithgareddau bob dydd fel prynu bwyd mewn siop, coginio mewn fflat myfyrwyr, mynd allan am bryd o fwyd, mynd ar wahanol fathau o gludiant, mynd i ddigwyddiad cymdeithasol, a dod o hyd i’w ffordd o gwmpas y campws.