Skip to content
Skip to navigation menu

English

Her economaidd fyd-eang

18 Gorffennaf 2009

People writing

Mae’n dod yn angenrheidiol wynebu’r posibilrwydd o economi tra medrus ond â chyflogau isel ar gyfer y DU, yn ôl ymchwil gan Brifysgol Caerdydd.

Cynhaliodd Yr Athrawon Phillip Brown a David Ashton o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol astudiaeth ddwys gyda’r Athro Hugh Lauder, o Adran Addysg Phrifysgol Caerfaddon, yn archwilio goblygiadau her economaidd fyd-eang newydd.

Mae cynnydd cyflym o ran y nifer o bobl sy’n dechrau addysg uwch ledled y byd wedi arwain at gynnydd anferth o ran cyflenwi gweithlu tra addysgedig, cost isel yn fyd-eang. Ar hyn o bryd, mae gan Tsieina fwy o bobl mewn addysg uwch na’r Unol Daleithiau, ac yn barod mae Asia’n cynhyrchu dwywaith yn fwy o beirianyddion na’r Unol Daleithiau ac Ewrop gyda’i gilydd.

Mae hyn wedi cyfrannu at ddatblygiad economaidd cyflym yn y gwledydd sy’n dod i’r amlwg, sy’n eu galluogi i gystadlu am waith gwerth uchel, yn cynnig yr un sgiliau â graddedigion y DU ond am lai o gost. Mae cwmnïau trawswladol yn cymryd mantais o’r ffynhonnell newydd hon o ‘dalent’ cost isel.

Dywedodd Yr Athro Phillip Brown: "Ar hyn o bryd mae cwmnïau trawswladol yn chwilio am bobl o dros y môr am fwy o’r swyddi, megis ymchwil a datblygu, y dywedwyd wrthym gynt a allai ond eu perfformio gan weithwyr tra hyfforddedig mewn economïau cefnog megis Prydain.

"Mae ein canfyddiadau’n herio’r mantra polisi o economi tra medrus, â chyflogau uchel. Er bod sgiliau gweithlu’r DU yn aros yn bwysig, nid ydynt bellach yn ffynhonnell o fantais gystadleuol bendant gan fod llawer o wledydd sy’n datblygu yn mabwysiadu’r un tactegau. Bydd sut y cyfunir galluoedd y gweithlu mewn ffyrdd arloesol a chynhyrchiol yn allweddol yn y dyfodol.

"Os bydd y llywodraeth yn methu â chael dealltwriaeth gywir o’r heriau a chyfleoedd byd-eang sy’n wynebu gweithlu Prydain wrth i economi’r byd ymadfer ar ôl y dirwasgiad, mae’n debygol y bydd yn talu cost wleidyddol uchel wrth i ddisgwyliadau’r unigolyn fynd ymhellach oddi wrth y realiti economaidd."

Seilir yr ymchwil, a ariannwyd gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, ar astudiaeth o saith gwlad: Prydain, Tsieina, Yr Almaen, India, Korea, Singapôr a’r UD. Mae’r tîm ymchwil bellach yn gwneud astudiaeth ddilynol i asesu effaith y dirwasgiad byd-eang ar strategaethau economaidd corfforaethol a chenedlaethol, wedi’i hariannu gan Ganolfan Sgiliau, Gwybodaeth a Pherfformiad Trefniadaethol Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (SKOPE).