Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae angen i wyrdd ddod yn ‘ffôn clyfar’ newydd

08 Tachwedd 2013

Griff Rhys Jones Debate_web

Mae pobl yn cael eu cyflwyno â dewisiadau ffug pan ddaw’n fater o fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ac rydym yn cael ein peledu â negeseuon hysbysebu sy’n dweud wrthym fod hapusrwydd a chynnydd yn cyfateb i fod yn berchen ar nwyddau.

Dyma ddywedodd panel o arbenigwyr mewn trafodaeth bwysig yn y Brifysgol a gadeiriwyd gan Griff Rhys Jones, noddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Bu Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Dr Simone Lowthe-Thomas, Pennaeth Ynni Cymunedol, Asiantaeth Ynni Hafren Gwy, Dr Adam Corner, Grŵp Ymchwil Deall Risg yr Ysgol Seicoleg, a’r Athro Justin Lewis, yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, yn derbyn cwestiynau gan gynulleidfa o dros 300 o bobl ar ddyfodol ynni yn y DU.

Maent yn dadlau bod y negeseuon ynghylch gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn aml yn gosod achub y blaned yn erbyn ansawdd bywyd a’u bod yn groes i negeseuon y diwydiant hysbysebu sy’n cysylltu ‘cynnydd’ â ‘newydd’ ac yn annog pobl i brynu nwyddau.

Mae angen i wyrdd ddod yn ‘ffôn clyfar’ newydd, dywedodd y panel, a fu hefyd yn ystyried materion yn ymwneud â Morglawdd Hafren, ynni adnewyddadwy a niwclear a chanfyddiad y cyhoedd o arbed ynni yn ystod y drafodaeth.

Dywedodd Griff Rhyw Jones, Noddwr y Sefydliad: "Mae’n anochel y bydd y ffordd rydym yn cynhyrchu a defnyddio ynni yn newid. Ond mae sut beth fydd ein systemau ynni yn y dyfodol yn rhywbeth sy’n berthnasol i bob un ohonom, ac felly mae’n hollbwysig bod cynifer o bobl â phosibl yn ymwneud â’r mater hwn."

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Alun Davies: "Bydd cwrdd â’r heriau ynni sy’n ein hwynebu yn gofyn am arweiniad cryf gan y Llywodraeth a chydweithio gyda chymunedau a busnesau.

"Mae gennyf weledigaeth o economi werdd ffyniannus yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru’n canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar ddatblygiadau ynni ar gyfer busnesau a chymunedau Cymru a’n hamgylchedd, gan greu swyddi lleol, mynd i’r afael â thlodi a chynhyrchu incwm y gellir ei fuddsoddi yn ôl i Gymru."

Cafodd Mind the Gap; meeting the energy challenge in the UK ei gynnal fel rhan o weithgareddau Wythnos Gynaliadwyedd y Brifysgol. Cynhaliwyd yr Wythnos Cynaliadwyedd rhwng 4 ac 8 Tachwedd 2013, a bu’n arddangos ymchwil ac addysgu o safon ryngwladol y Brifysgol ym maes cynaliadwyedd, gyda’r nod o ymgysylltu â staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach mewn gwneud ymdrech gydunol a chydgysylltiedig i leihau ein heffaith ar y blaned trwy fod yn fwy ymwybodol yn gymdeithasol, yn economaidd, ac yn ddiwylliannol.

Dolenni cysylltiedig

Wythnos Cynaliadwyedd

Y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy