Skip to content
Skip to navigation menu

English

Amlygu gwaith arloesol

14 Medi 2012

Groundbreaking work highlighted

Mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi canmol Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu ym Mhrifysgol Caerdydd a Heddlu De Cymru am eu partneriaeth arloesol.

Mewn araith yng Nghynhadledd Uwcharolygydd yr Heddlu (10 Medi 2012), ar bwysigrwydd datblygu proffesiynoldeb yr heddlu, pwysleisiodd Theresa May AS, bwysigrwydd ymchwil yr heddlu, gan ddweud: "Ceir enghreifftiau eisoes o’r heddlu’n gweithio gydag academyddion... yn ne Cymru, trwy eu partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, sy’n edrych ar gymhwyso gwybodaeth gymunedol."

Dywedodd yr Athro Martin Innes, Cyfarwyddwr y Sefydliad, wrth wneud sylwadau ar ddatganiad yr Ysgrifennydd Cartref: "Rwy’n falch iawn bod ein gwaith gyda Heddlu De Cymru yn ennill cydnabyddiaeth genedlaethol. Rydym wedi bod yn treialu dulliau o ddatblygu ymgysylltiad mwy effeithiol rhwng yr heddlu a’r gymuned, er mwyn i’r heddlu allu deall anghenion cymunedau lleol ac ymateb i’r rhain i leihau’r niwed a achosir gan droseddau ac anhrefn."

Ffurfiwyd Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu yn 2007 mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru i ddatblygu sylfaen dystiolaeth ymchwil ynglŷn â thechneg, crefft a gwyddor plismona. Ers ei sefydlu, mae wedi sicrhau £2 filiwn o gyllid allanol gan asiantaethau plismona a llywodraethol amrywiol. Trwy gyfuno trylwyredd academaidd â phwyslais cryf ar bolisi ac ymarfer, mae wedi cyflawni enwogrwydd rhyngwladol am ei arloesedd o ran cynllunio, datblygu ac asesu atebion newydd i broblemau plismona.

Mae gan y Sefydliad arbenigedd penodol ac wedi cael dylanwad o ran tawelu meddyliau a phlismona cymdogaethau, plismona atal a gwrthderfysgol, a phlismona democrataidd. Yn ogystal â’r meysydd arbenigol hyn, mae’r sefydliad wedi bod yn gyfrifol am gynnal ymchwil arloesol mewn meysydd fel ymchwiliadau i ddynladdiad a throseddau mawr; plismona troseddau gynau; a datblygiadau newydd mewn dadansoddi troseddau.

Ceir mwy o fanylion ynglŷn â gwaith Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu yn www.upsi.org.uk