Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr am fodel ysgyfaint a grëwyd gyda meinweoedd dynol

13 Tachwedd 2013

Kelly Berube web

Dwy dechnoleg sy’n asesu effaith cemegau a llygryddion ar yr ysgyfaint a’r croen, nad ydynt yn defnyddio profion ar anifeiliaid, yw cyd-enillwyr Gwobr Gwyddoniaeth Lush 2013.

Cyhoeddir enillwyr pob categori heddiw mewn cinio gala yn Kings Place yn Llundain.

Dyma enillwyr categori Gwyddoniaeth 2013, sy’n cael gwobr o £25,000 yr un:

- Grŵp Ymchwil yr Ysgyfaint a Gronynnau ym Mhrifysgol Caerdydd: am ddatblygu model o’r ysgyfaint gyda meinweoedd dynol. Mae’n gallu dangos difrod i’r celloedd a newidiadau mewn gweithgarwch metabolaidd mewn ymateb i wenwynau. Mae’r model yn ddull hyfyw nad ydyw’n defnyddio anifeiliaid o brofi diogelwch cynnyrch iechyd, harddwch a glanhau sy’n cynnwys erosol, plaladdwyr, chwynladdwyr a bwyd.

- Grŵp Modelu QSAR a Moleciwlaidd ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl: am ddatblygu modelau cyfrifiadurol ar sail cemeg ar gyfer darogan gwenwynedd cynhwysion cosmetig. Mae eu hymchwil yn canolbwyntio ar ddiffinio’r hyn a elwir yn Ddigwyddiad Cychwyn Moleciwlaidd ar ‘Lwybr Deilliannau Andwyol’ sy’n eu galluogi i ddarogan gwenwynedd cemegol. Mae gwaith diweddar wedi edrych ar ddarogan pa mor sensitif yw’r croen yn ogystal â sensitifrwydd anadlol.

Yn ôl Dr Kelly BéruBé, Cyfarwyddwraig Grŵp Ymchwil yr Ysgyfaint a Gronynnau yn Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd: "Rydym wedi gweld bod defnyddio meithriniadau o feinweoedd dynol yn rhoi canlyniadau cadarn a’n bod yn gallu osgoi defnyddio anifeiliaid ar gyfer y math o ymchwil yr ydym yn ei chynnal. Erbyn hyn, gallwn ddarogan yn gywir dros ben beth fydd yn digwydd mewn ysgyfaint dynol. Mae’r gwaith hwn yn hynod gyffrous i ni – ac rydym am annog pawb i ddefnyddio systemau meinweoedd dynol yn y math hwn o arbrawf."

Meddai Dr Steve Enoch o Grŵp Modelu QSAR a Moleciwlaidd ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl: "Hoffem ddatblygu ein gwaith er mwyn ei ddefnyddio gydag organau eraill heblaw am y croen a’r ysgyfaint, a bydd y wobr hon yn ein helpu i wneud hynny, Mae hefyd yn bwysig i ni roi gwybod i wyddonwyr eraill ym maes gwenwyneg am ddulliau cyfrifyddol a sut gellir eu cyfuno â data arbrofol arall, nad ydyw’n ymwneud â phrofi ar anifeiliaid, yng nghynllun Llwybr Deilliannau Andwyol fel dulliau hyfyw sy’n darogan ar wahân i’r rhai sy’n profi ar anifeiliaid."

Mae Gwobr Lush, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, yn ceisio ysgogi ymchwil mewn llwybrau gwenwyneg dynol, a’i nod yn y pen draw yw rhoi’r gorau i ddefnyddio anifeiliaid wrth brofi diogelwch cynnyrch. Cydweithrediad rhwng cwmni cosmetig Lush a Chymdeithas Ymchwil Defnyddwyr Moesegol yw’r wobr hon. Mae’n cydnabod datblygiadau gwyddonol yn y maes, yn gwobrwyo ymchwilwyr newydd addawol ac yn cefnogi mentrau ym meysydd hyfforddiant, lobïo ac ymwybyddiaeth gyhoeddus.

Dolenni defnyddiol

Ysgol y Biowyddorau