Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Arloesedd ac Effaith

22 Mai 2013

Innovation Awards_web

Mae ymchwil ddyfeisgar a phrosiectau busnes cydweithredol arloesol sydd wedi newid polisi ac arfer yn y meysydd busnes, gofal iechyd a’r gymdeithas wedi’u cydnabod yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith blynyddol Prifysgol Caerdydd.

Mae’r gwobrau, a noddir gan gwmni cyfreithiol Geldards a Fusion IP, yn dathlu effaith ymchwil ac arfer rhagorol ar draws y tri Choleg yn y Brifysgol.  Gwelodd y seremoni (21 Mai 2013) bedwar prosiect ymchwil neu brosiect cydweithredol yn derbyn gwobrau o flaen gwesteion a oedd yn cynnwys Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Computer Science & Ford_webYr Athro Roger Whitaker, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg; Yr Athro Phil Bowen, Ysgol Peirianneg; Martin Everitt, Cwmni Modur Ford

Dyfarnwyd y Wobr Arloesedd Busnes i brosiect cydweithredol rhwng yr Ysgol Beirianneg, yr Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Hysbyseg a Ford Motor Company Ltd. Mae cyfres o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth – lle caiff Cydymaith ei recriwtio i weithio ar brosiect strategol yn y safle busnes, wedi’i fentora gan staff y Brifysgol – wedi cynyddu cynhyrchedd a lleihau costau yn y ffatri fotorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, de Cymru.

DECIPHERYr Athro Rona Campbell, Prifysgol Briste ; Sally Good, DECIPHer Impact Cyf; Jeff Pearson, Geldards; Yr Athro Laurence Moore, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

Enillodd y rhaglen ASSIST, dan arweiniad yr Athro Laurence Moore o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Athro Rona Campbell o Brifysgol Bryste, ar y cyd â DECIPHer Impact Ltd, y Wobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd am helpu i leihau nifer y bobl ifanc yn eu harddegau sy’n dechrau ysmygu, trwy hyfforddi myfyrwyr dylanwadol i fod yn gefnogwyr cymheiriaid.

Dyfarnwyd y Wobr Effaith Ranbarthol i’r Athro Justin Lewis a Dr Stephen Cushion o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, am eu hymchwil a oedd yn ddylanwadol o ran newid y ffordd y mae’r BBC yn adrodd ar faterion gwleidyddol ar ôl datganoli.

JOMECDr Stephen Cushion ac Yr Athro Justin Lewis o'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Cyflwynwyd y Wobr ar gyfer Effaith Gymdeithasol, Ddiwylliannol a Pholisi i’r Athro Martin Innes o Sefydliad Gwyddorau Heddlu’r Prifysgolion, sydd wedi’i leoli yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, am ei ymchwil a helpodd i syrthio’n drwm ar droseddau difrifol yn gysylltiedig â chyffuriau yn ne Cymru.

Dywedodd yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan: "Dyma rai o’r enghreifftiau gorau o’r modd y mae ymchwil, prosiectau cydweithredol a phartneriaethau Caerdydd yn cael effaith wirioneddol ar y gymdeithas, gofal iechyd a diwydiant yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn ymroddedig i rannu ein hymchwil o safon fyd-eang â sefydliadau, busnesau a chymunedau i’w helpu i dyfu a llwyddo."

upsi AWARD_WEBYr Athro Martin Innes, Sefydliad Gwyddorau Heddlu’r Prifysgolion; Doug Liversidge, Cadeirydd Fusion IP; Peter Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Noddwyd Gwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd gan y cwmni cyfreithiol blaenllaw, Geldards.  Dywedodd Prif Weithredwr y cwmni, Jeff Pearson, a gyflwynodd ddwy wobr ar y noson: "Mae Geldards yn gwerthfawrogi ei berthynas â Phrifysgol Caerdydd ac mae bob amser wedi ceisio cefnogi ac annog syniadau arloesol, a dyna pam rydym wedi noddi’r Gwobrau hyn ers iddynt ddechrau 15 mlynedd yn ôl.

"Mae cefnogi a datblygu syniadau a mentrau newydd yn hollbwysig.  Mae Prifysgol Caerdydd yn gwneud gwaith hynod o ran meithrin y bobl y tu ôl i’r syniadau a’r mentrau hyn, gan y byddant yn gwneud cyfraniad allweddol i roi hwb i les economaidd Cymru a gweddill y DU."

Dywedodd Cadeirydd Fusion IP, Doug Liversidge, a gyflwynodd y Wobr ar gyfer Effaith Gymdeithasol, Ddiwylliannol a Pholisi: "Mae’n bleser gan Fusion noddi’r gwobrau hyn am y chweched flwyddyn yn olynol.  Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas â Phrifysgol Caerdydd yn fawr ac yn edrych ymlaen at helpu i greu busnesau newydd cyffrous o’u heiddo deallusol o’r radd flaenaf am flynyddoedd lawer i ddod."

Caiff y Gystadleuaeth Gwobrau Arloesedd ac Effaith ei threfnu dan nawdd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd; y rhwydwaith rhwng y brifysgol a busnesau a sefydlwyd ym 1996.  Mae’r Gwobrau’n gyfle i staff academaidd Prifysgol Caerdydd arddangos eu prosiectau cydweithredol arloesol â busnesau a sefydliadau anacademaidd eraill, gan ddangos yr effaith gadarnhaol y gall prifysgolion ei chael ar yr economi a’r gymdeithas.

Dolenni defnyddiol


Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

 

Newyddion Diweddaraf