Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Ysbrydoli Cymru y Sefydliad Materion Cymreig

06 Mehefin 2013

karen and anwenAthro Karen Holford a Dr Anwen Williams

Mae dau o academyddion Prifysgol Caerdydd wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer gwobrau mawreddog Ysbrydoli Cymru y Sefydliad Materion Cymreig. Mae Karen Holford, Dirprwy Is-ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol ac Athro Peirianneg Fecanyddol yn yr Ysgol Beirianneg, a Dr Anwen Williams, Darllenydd Rhiwmatoleg yn yr Ysgol Feddygaeth, ar y rhestr fer yn y Categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Mae gwobrau’r Sefydliad Materion Cymreig yn cydnabod y rhai sy’n gwneud gwahaniaeth o bwys i fywyd a chymdeithas yng Nghymru. Mae’r meysydd dan sylw’n cynnwys Addysg, y Celfyddydau, Gwyddoniaeth, Busnes, yr Amgylchedd, Chwaraeon, Cymuned, Dinasyddiaeth Weithgar, y Diwydiannau Creadigol a hyrwyddo’r Gymraeg.

Meddai’r Athro Karen Holford:"Mae cael fy nghynnwys ar y rhestr fer gan y Sefydliad Materion Cymreig ar gyfer y wobr hon yn fraint anhygoel. Melin drafod annibynnol yw’r Sefydliad Materion Cymreig a’i hunig nod yw gweld Cymru’n ffynnu fel gwlad i weithio a byw ynddi. Mae’n credu mai dim ond trwy baratoi holl adnoddau deallusol Cymru’n effeithiol y gall wneud hynny. Mae hyn mor bwysig i bawb ohonom sy’n byw yng Nghymru.

"Cefais fy ysbrydoli gan yr ymgeiswyr oedd ar restri byr y gwobrau hyn y llynedd a, gyda lwc, gall pob un ohonom fanteisio ar y cyfle hwn i hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg a dangos cyfraniad pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) at yr economi a sut mae cymdeithas yn elwa. Fel ymgeisydd sydd ar y rhestr fer, rwyf wrth fy modd fy mod yn rhan o’r gydnabyddiaeth hon o gyflawniad a chryfder pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Gyda lwc, gallaf ddefnyddio fy sgiliau a fy mhrofiad i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i amlygu’r manteision sy’n gysylltiedig â gweithio ym meysydd peirianneg, gwyddoniaeth a thechnoleg."

Meddai Dr Anwen Williams: "Braint o’r mwyaf yw cael fy enwi ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon ar ran grŵp PUSH (Dealltwriaeth Gyhoeddus o Wyddoniaeth mewn Iechyd). Mae’n gydnabyddiaeth ardderchog ar gyfer ein tîm, y staff a’r myfyrwyr yn yr Ysgol Feddygaeth; rydym i gyd yn rhannu’r un angerdd ynghylch addysgu, dysgu a gwyddoniaeth ac rydym am gyfleu’r brwdfrydedd hwn i’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, meddygon, addysgwyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid yng Nghymru."

Mae Prifysgol Caerdydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus mewn seremonïau’r Sefydliad Materion Cymreig. Y llynedd, enillodd yr Athro Chris McGuigan, Athro Cemeg Meddyginiaethol a Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil) y wobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg gan gydnabod gyrfa wyddonol dros 30 mlynedd o hyd lle bu’n canfod ac yn datblygu cyffuriau ar gyfer nifer o afiechydon.

Enillodd yr Athro Tony Campbell o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddoniaeth Fferyllol Wobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Sefydliad Materion Cymreig yn 2011 am ei ddamcaniaeth esblygol mai’r metabolion a gynhyrchir gan facteria yn y perfeddyn sy’n achosi un o brif achosion salwch a welir gan feddygon teulu a gastroenterolegwyr h.y. syndrom coluddyn llidus (IBS)

Yn 2010, enillodd yr Athro Meena Upadhyaya o’r Ysgol Feddygaeth y wobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg am ei gwaith sydd wedi arwain at welliannau sylweddol yn y modd y cynhelir diagnosis o anhwylderau a etifeddir gan gynnwys niwroffibromatosis a nychdod cyhyrol.

Cynhelir seremoni 2013 ar 18 Mehefin yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Dolenni cysylltiedig

Gwobrau’r Sefydliad Materion Cymreig

 

Tags

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd