Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hain yn amddiffyn trefniant datganoli

30 Hydref 2009

Peter Hain

Neithiwr, croesawodd y Brifysgol Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Peter Hain, ar gyfer anerchiad a amlygodd fanteision datganoli.

Cynhaliwyd darlith yr Ysgrifennydd Gwladol, "Newyddion Da: Mwy o Bwerau i Gymru", gan Ganolfan Llywodraethu Cymru.

Cyflwynwyd Mr Hain gan yr Athro Gillian Douglas, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, sydd, ynghyd â’r Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, yn noddi Canolfan Llywodraethu Cymru ar y cyd.

Yn ei sylwadau rhagarweiniol, dywedodd Mr Hain ei fod yn falch o weld yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol y Brifysgol, a oedd yn arfer gweithio gyda’r Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gymreig.

Dywedodd Mr Hain ei fod yn gobeithio gweld Cynulliad Cymreig sydd â phwerau i greu cyfreithiau yn y pen draw, ond nad oedd yr adeg yn iawn i gael refferendwm ar y pwnc.

Dywedodd: "Byddaf i yno ar gyfer yr ymgyrch ‘ie’ pan fydd y diwrnod yn cyrraedd. Ond nid heddiw yw’r diwrnod hwnnw, nac yfory, ac ni fydd yn digwydd y flwyddyn nesaf na’r flwyddyn ar ôl hynny ychwaith yn fy marn i."

Yn y cyfamser, dadleuodd Mr Hain, fod y system gyfredol o Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a gyflwynwyd yn sgil Deddf Llywodraethu Cymru 2006, yn gweithio’n dda.

Honnodd: "Mae’r newidiadau sydd wedi digwydd yn sgil y ddeddfwriaeth hon yn gwella’r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru eu cyflwyno, a’u hansawdd, ac ni fyddai hyn wedi digwydd yng Nghymru o dan yr hen system."

Wedyn, cymerodd Mr Hain ran mewn trafodaeth fywiog gydag aelodau o’r gynulleidfa ac fe gafodd amser hefyd i gyfweld â newyddiadurwyr sy’n fyfyrwyr o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru, Dr Richard Wyn Jones: "Roedd yn bleser gennym groesawu Mr Hain i’r Brifysgol. O ystyried ei rôl ganolog mewn sicrhau datganoli ym 1997 ac yn nechreuad Deddf Llywodraeth Cymru 2006, mae ei syniadau ar ddyfodol datganoli o’r pwysigrwydd mwyaf bob amser. Rhoddodd anerchiad cadarn a difrifol, a gwrandawodd cynulleidfa fawr arno gyda sylw manwl."