Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddoniaeth ar waith

04 Awst 2011

Hands-on science

Mae chwe deg o ddisgyblion o ysgolion de-ddwyrain Cymru wedi bod yn cael blas ar fywyd mewn prifysgol yn ystod ymweliad diweddar â’r Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg.

Bu disgyblion o Ysgol Gyfun Bryn Hafren yn y Barri ac Ysgol Croesyceiliog yng Nghwm-brân yn treulio amser yn labordai cyfeiriaduron yr Ysgol i gael cipolwg ar faes rhaglenni cyfrifiadurol yn ogystal â meithrin sgiliau fel gweithio mewn tîm, cyfathrebu, datrys problemau a chynllunio.

Yn ogystal â gweithgareddau yn y labordai, gofynnwyd i’r disgyblion weithio mewn timau i adeiladu tŵr wedi’i wneud o falŵns a thâp yn unig, a llwyddodd un grŵp i adeiladu tŵr dau fetr o uchder. Cafodd y disgyblion y cyfle hefyd i sgwrsio â myfyrwyr presennol dros ginio a gwylio arddangosiad am fforensig symudol.

Meddai Helen Phillips, a gydlynodd yr ymweliad â’r Ysgol: "Mae’n bleser gennym groesawu cynifer o ddisgyblion brwd i’r Ysgol. Rydym yn eu cyflwyno i faes pwnc Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac yn eu gwneud yn ymwybodol pa sgiliau allweddol sydd eu hangen a’r amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael.

"Gyda lwc, bydd y gweithgareddau y gwnaethant gymryd rhan ynddynt yn eu hysbrydoli i ystyried addysg uwch fel dyhead gwerth chweil sydd o fewn eu cyrraedd yn ogystal â dadorchuddio rhai o wyddonwyr y dyfodol."

Dyma’r cyntaf o bedwar ymweliad a gynhelir gan yr Ysgol i geisio cynyddu ymwybyddiaeth mewn addysg uwch a chodi dyheadau addysgol disgyblion mewn ysgolion nad ydynt wedi ymwneud rhyw lawer â’r maes hwn yn y gorffennol.

Dolenni cysylltiedig
  • Yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg