Skip to content
Skip to navigation menu

English

Troseddau casineb yng Nghymru

13 Ionawr 2011

Centre for Crime, Law and Justice

Mae arolwg newydd wedi’i lansio i ofyn i bobl am eu barn a’u profiadau o droseddau casineb yng Nghymru.

Y Ganolfan Troseddu, Cyfraith a Chyfiawnder yn y Brifysgol, sef rhan o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol – mewn partneriaeth â Race Equality First a Rhwydwaith Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Caerdydd a Bro Morgannwg – fydd yn cynnal yr arolwg.

Bwriedir iddo gynnwys dioddefwyr troseddau a digwyddiadau casineb, a phobl sydd heb ddioddef ohonynt, ac mae’n rhan o brosiect ymchwil tair-blynedd a ariannir gan y Loteri Fawr.

Dangosodd y ffigurau a ryddhawyd gan Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn ddiweddar fod bron i 2,000 o droseddau casineb wedi’u cofnodi yng Nghymru yn 2009. Ond mae’r ymchwil sydd wedi’i gwneud eisoes, gan gynnwys yr Arolwg o Droseddu ym Mhrydain, yn awgrymu bod y ffigur hwnnw ymhell o ddangos y darlun llawn ac nad oes hanner digon o bobl yn rhoi gwybod i’r heddlu am droseddau casineb.

At hynny, mae’r ffynonellau presennol wedi awgrymu bod troseddau casineb yn broblem gynyddol yng Nghymru. Canfu’r Race Hate Crime Survey (2009) gan Race Equality First fod 59% o atebwyr croenddu, lleiafrifol ac ethnig yng Nghaerdydd wedi cael profiad o drosedd casineb hiliol yn 2008-9. Canfu adroddiad ‘Counted Out Survey’ Stonewall Cymru (2003) fod un o bob tri o ddynion hoyw, lesbiaid a phobl ddeurywiol wedi dioddef trais neu fwlio homoffobig. Yn ddiweddar, mae troseddau casineb wedi cael mwy o sylw fel y dangoswyd yn rhaglen ddogfen BBC Cymru ‘Why do you hate me’ (Ionawr 2010) a dynnodd sylw at fater troseddau casineb yn erbyn pobl anabl.

Meddai Dr Matthew Williams o’r Ganolfan Troseddu, Cyfraith a Chyfiawnder yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Ar hyn o bryd, all y data am droseddau casineb yng Nghymru ddim dangos mwy na mwy ar hyd a lled y broblem. Mae’r prosiect yn ehangu sylw’r gwaith y tu hwnt i’r categorïau o gydraddoldeb y mae’r Swyddfa Gartref yn eu cydnabod, ac yn cynnig darlun mwy cynhwysfawr o droseddau casineb yng Nghymru a’r effaith a gân nhw ar yr holl ddioddefwyr."

Mae Prosiect Ymchwil Cymru-Gyfan i Droseddau Casineb yn ymgorffori ymchwil arloesol sy’n canolbwyntio ar droseddau a digwyddiadau casineb – rhai y bernir mai gelyniaeth neu ragfarn sy’n eu hysgogi – a hynny ar draws saith llinyn cydraddoldeb, sef anabledd/nam; crefydd a chredo; cyfeiriadedd rhywiol; hil; oedran; rhywedd, a statws trawsryweddol. Prif nodau’r ymchwil yw ymchwilio i amlder, natur ac effaith troseddau casineb a digwyddiadau casineb, gwella’r cymorth a gaiff y dioddefwyr ac, yn y pen draw, helpu i wella’r ffordd y bydd y gyfundrefn cyfiawnder troseddol a mudiadau eraill yn delio â digwyddiadau o’r fath.

Mae’r ymchwil yn rhoi’r flaenoriaeth i gasglu gwybodaeth am droseddau a digwyddiadau casineb, gan gynnwys gweithredoedd troseddol a digwyddiadau lefel-isel a chyson megis aflonyddu, galw enwau, difrïo, anwybyddu ac ymdrin â chi’n ddiamynedd, yn anoddefgar neu’n rhwystredig. Caiff canfyddiadau’r arolwg eu defnyddio i wella’r cymorth a gaiff y dioddefwyr ac i helpu asiantaethau cenedlaethol a lleol i seilio’u polisïau a’u hymarfer ar dystiolaeth er mwyn ymladd troseddau casineb yng Nghymru.

Meddai Mair Rigby, Swyddog Prosiect o Race Equality First, "Rydyn ni wrth ein bodd wrth lansio’r arolwg hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Rhwydwaith Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Caerdydd a Bro Morgannwg. Gobeithio y bydd y darn cyffrous hwn o ymchwil yn esgor ar fanteision go-iawn i bobl sy’n byw yng Nghymru, sy’n gweithio yma neu’n ymweld â’r wlad hon."

Gall pobl gofrestru eu diddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymchwil drwy fynd i’r wefan http://www.waleshatecrimeresearch.com. Cewch wybod rhagor am yr arolwg gan Jasmin Tregidga ar 029 2087 5093 neu e-bostiwch TregidgaJ@Caerdydd.ac.uk

Cysylltau cysylltiedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol