Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynnwch air

10 Ionawr 2013

Lansiwyd ymgyrch arloesol gan Brifysgol Caerdydd heddiw i leihau’r cynnydd mewn goryfed ac anafiadau a salwch sy’n ymwneud ag alcohol. Gyda chynnydd sefydlog yn nifer y bobl sy’n gorfod mynd i’r ysbyty oherwydd achosion yn ymwneud ag alcohol dros y deng mlynedd diwethaf, bydd yr ymgyrch ‘Mynnwch air’ yn cyflwyno rhaglen ymyrraeth gynaliadwy yn genedlaethol.

Have a Word

Yn bresennol yn y lansiad yn Nheml Heddwch Caerdydd fu Lesley Griffiths AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Athro Jonathan Shepherd CBE Prifysgol Caerdydd. Mae ymchwil arloesol yr Athro Shepherd wedi llywio datblygu’r rhaglen. Datblygwyd y fenter mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a disgwylir iddi gael ei chyflwyno ar draws y GIG yng Nghymru.


Dangosodd treialon a gynhaliwyd gan y Grŵp Ymchwil Trais ym Mhrifysgol Caerdydd fod ymyriadau byr gan nyrsys wrth i gyfle godi (gweler y fideo) yn hynod effeithiol. Dangosodd y canlyniadau leihad sylweddol hirdymor mewn yfed ar gyfer un o bob pedwar o bobl a oedd wedi yfed lefelau peryglus o alcohol gynt. Mae hyfforddiant ‘Mynnwch Air’ yn galluogi nyrsys i sgrinio cleifion am gamddefnyddio alcohol ac i gyflwyno ymyriadau byr ar gyfer cleifion sy’n yfed ar lefelau peryglus.


Dywedodd yr Athro Jonathan Shepherd, Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas ac Athro Llawdriniaeth y Genau a’r Wyneb yn Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd: Mae ymyrraeth fer yn sgwrs strwythuredig rhwng y claf a’r nyrs sy’n symbylu’r claf i newid ei ymddygiad yfed. Y nodau yw annog y claf i gydnabod y niwed y mae ei yfed wedi’i achosi, yn enwedig y clwyf sy’n cael ei drin; adolygu ei yfed; gosod terfynau yfed iddo ei hun a gwneud penderfyniadau  i leihau ei yfed peryglus a gweithredu ar hynny."

Ychwanegodd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Bob wythnos yng Nghymru, caiff 1,200 o achosion ysbyty eu priodoli i alcohol. Gwyddom fod y gost i’r GIG yng Nghymru a’r gost i iechyd pobl yn enfawr. Mae’n bleser gennyf lansio’r ymgyrch hon."

Dilynwch #Mynnwch air ar Twitter


Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Yr Ysgol Ddeintyddiaeth