Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lleoedd Iach, Pobl Iach

09 Ebrill 2013

Healthy People, Healthy Places

Un o’r prosiectau a ddaeth o raglen Dyfodol Caerdydd eleni yw Lleoedd Iach, Pobl Iach, sef menter ymgysylltu cymunedol. Yma mae Sophie Buchaillard-Davies, un o’r wyth aelod o staff sy’n gweithio ar y prosiect, yn esbonio rhagor am sut gallwch chi fod yn rhan ohono.

Nod Lleoedd Iach, Pobl Iach yw creu cysylltiadau agosach rhwng y Brifysgol a chymunedau lleol. Yn y lle cyntaf mae’r prosiect yn mynd ati i ymgysylltu â chymuned Grangetown er mwyn ceisio hyrwyddo iechyd a lles cymunedol.

Yn y tymor hirach, y nod yw sefydlu Canolfan newydd ar gyfer Datblygu Ymgysylltu Cymunedol. Bydd hyn yn cyfoethogi proffil y Brifysgol ymhellach drwy wreiddio a chanolbwyntio ei gweithgaredd ar y cyd â chymunedau Cymru, fel bod dinasyddion a chymunedau ledled Cymru’n elwa.

Fel cam cyntaf y cynnig hwn, cafodd y rhai ohonon ni sy’n gweithio ar y prosiect gyfarfod yn ddiweddar â chynrychiolwyr Grangetown, gan gynnwys cynghorwyr wardiau, trigolion a chyrff lleol. Cadarnhaodd pawb eu bod yn dymuno sefydlu perthynas dymor hir â’r Brifysgol.

Fel cydweithrediad rhyngddisgyblaethol ar draws ysgolion, hoffem yn awr wahodd staff o bob Coleg ac Ysgol ledled y Brifysgol i ddweud wrthym am unrhyw brosiect a syniad y gallem eu cyfateb â chyfleoedd yn Grangetown ar gyfer eu datblygu gyda’r gymuned yn y tymor byr neu’r tymor hir. Gallai’r rhain gynnwys, ymhlith eraill, themâu datblygu busnes, addysg ac ehangu mynediad, iechyd a lles, ynni a chynaliadwyedd, a’r amgylchedd adeiledig a seilwaith.

Felly, a oes gennych brosiect neu syniad ymchwil neu addysgu a allai helpu’r gymuned leol wrth hyrwyddo iechyd a lles ym mhob agwedd ar fywyd, o iechyd personol a chymdeithasol i’r amgylchedd adeiledig? Hoffech chi weithio’n uniongyrchol gyda chymuned leol, er mwyn creu manteision pendant dros gyfnod tymor hir? Os felly, ymunwch â ni am ddigwyddiad rhwydweithio, sydd ar agor i bob aelod o staff y Brifysgol, ddydd Mercher 17 Ebrill yn Ystafell Bwyllgor 1, Adeilad Morgannwg rhwng 12.00 a 13.00 i rannu eich syniadau. Darperir lluniaeth. I gael rhagor o wybodaeth ac i gadarnhau eich presenoldeb cysylltwch â

healthyplaces@cardiff.ac.uk.

Tîm y prosiect yw: Sally Anstey (Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth); Sophie Buchaillard-Davies (Optometreg a Gwyddorau’r Golwg); Sion Coulman (Fferylliaeth); Richard Day (Astudiaethau Gofal Iechyd); Richard Gale (Cynllunio a Daearyddiaeth); Mhairi McVicar (Pensaernïaeth); Rhys Pullin (Peirianneg); a Lorraine Whitmarsh (Seicoleg).

Tags