Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfarch y Cofrestryddion Coleg

14 Awst 2013

Y mis hwn, rydym yn cwrdd â’r tri Chofrestrydd Coleg i gael gwybod mwy amdanynt a sut y maent yn ymgartrefu yn eu rolau newydd.

Carolyn Donoghue_web 175px

Mae Carolyn Donoghue wedi ymuno â’r Brifysgol yn ddiweddar fel Cofrestrydd Coleg yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd. Yn flaenorol bu’n gweithio ym Mhrifysgol Bryste yn y Gyfadran Meddygaeth a Deintyddiaeth.

Ble rydych chi’n gweithio yn y Brifysgol?

Fi yw’r Cofrestrydd Coleg yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd. Mae fy swyddfa yn Nhŷ Aberteifi yn y Mynydd Bychan ac mae gennyf weithfan yn y Prif Adeilad yn Cathays hefyd.

Beth yw’ch dyletswyddau?

Gweithio’n agos gyda Dirprwy Is-ganghellor ac uwch dîm y Coleg i reoli’r Coleg a chynllunio ar gyfer y dyfodol, gan ymdrin ag adnoddau yn bennaf h.y. materion ariannol, adeiladau a phobl.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Chaerdydd?

Roeddwn yn Rheolwr Cyfadran yn y Gyfadran Meddygaeth a Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Bryste. Bûm yn y swydd honno am 8 mlynedd a hanner. Cyn hynny, roeddwn yn Rheolwr yn y GIG ac yn cyflawni rolau rheoli yn yr Ysbyty Llygaid, yr Ysbyty Deintyddol a Llawfeddygaeth Gyffredinol. Yn wreiddiol, hyfforddais i fod yn nyrs a gweithiais ym meysydd Llawfeddygaeth Gardiaidd, a llawfeddygaeth a meddygaeth gyffredinol, yn ogystal â nyrsio cymunedol.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd hyd yma?

Y bobl – mae pawb wedi bod yn groesawgar iawn. Mae’n ddiddorol iawn – nid oes dau ddiwrnod byth yr un fath a gallaf synhwyro na fyddaf byth yn segur!

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf yn y rôl hon?

Dysgu mwy am y Coleg a’r Brifysgol a bod yn rhan o’r datblygiadau cyffrous sydd yn yr arfaeth.

Pe na fyddech chi yn eich rôl bresennol, beth fyddech chi’n ei wneud?

Byddwn yn teithio, ac efallai’n dysgu rhai o’r sgiliau nad wyf wedi llwyddo i roi cynnig arnynt eto fel chwarae’r piano a mwy o ganu.

Ble mae eich hoff le ar y campws neu yn y ddinas?

Canolfan y Mileniwm yw fy hoff le yn y ddinas hyd yn hyn, ond mae gennyf lawer mwy o archwilio i’w wneud.

Beth yw’ch hoff raglen deledu?

Long Lost Family- rwy’n hoffi gwylio rhywbeth sy’n llawn teimlad ar nos Lun!

Ble byddem ni’n fwyaf tebygol o ddod ar eich traws y tu allan i’r gwaith?

Yn y theatr neu’r sinema neu, os wyf yn teimlo’n ddaionus iawn, efallai mewn dosbarth Zumba!!

 

Martin-Haynes_webMartin Haynes yw’r Cofrestrydd Coleg yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Mae Martin wedi gweithio yn y Brifysgol am 11 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau gan gynnwys yn yr Ysgolion Deintyddiaeth a Seicoleg.

Ble rydych chi’n gweithio yn y Brifysgol?

Yn ddiweddar, cefais fy mhenodi i rôl newydd Cofrestrydd Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Beth yw’ch dyletswyddau?

Rwy’n gyfrifol am sicrhau bod cymorth effeithiol yn cael ei ddarparu ar gyfer gweithgareddau’r Coleg, gan weithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgolion a’r adrannau gwasanaethau proffesiynol i alluogi hyn. Rwy’n gweithio’n agos gyda Dirprwy Is-ganghellor y Coleg a Bwrdd y Coleg i gyfrannu at ddatblygu a chyflawni strategaeth y Coleg, ac rwy’n goruchwylio holl faterion ariannol y Coleg.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Chaerdydd?

Rwyf wedi bod yn gweithio yn y Brifysgol am 11 mlynedd erbyn hyn, felly mae’n anodd cofio fy mywyd blaenorol! Fy swydd ddiwethaf cyn cyrraedd y Brifysgol oedd gydag un o is-adrannau Grŵp Bancio Lloyds, yn gweithio yn eu hadran gyfrifyddu ac yna fel rhan o dîm rheoli prosiect.

Mae fy rolau blaenorol yn y Brifysgol wedi cynnwys gweithio yn yr Ysgolion Deintyddiaeth a Seicoleg, yn ogystal â’r Adran Gynllunio, yr Adran Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter, y Swyddfa Ryngwladol, Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Gofrestrfa.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd hyd yma?

Rwyf wedi treulio’r 5 mlynedd diwethaf o’m hamser yn y Brifysgol yn gweithio gyda’r disgyblaethau clinigol yn y Mynydd Bychan, felly’r rhan fwyaf diddorol o’r rôl hyd yma yw cyfarfod â phobl ar draws y 7 ysgol yn y Coleg a dysgu am y gweithgareddau addysgol ac ymchwil sy’n cael eu cynnal. Mae ehangder y cysylltiadau diwydiannol, masnachol a sector cyhoeddus ar draws y Coleg yn anhygoel, ac yn cynnig cyfleoedd gwirioneddol.

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf yn y rôl hon?

Ychwanegu gwerth. Rwy’n ystyried mai diben fy rôl yw cefnogi’r Ysgolion i gyflawni eu hamcanion academaidd ac felly cyfrannu’n effeithiol at strategaeth gyffredinol y Brifysgol. Hoffwn feddwl y byddaf mewn sefyllfa well i alluogi hyn yn y swydd hon. Felly, rwy’n awyddus i gyfarfod â chynifer o bobl ag y gallaf o fewn y Coleg i ddeall eu huchelgeisiau a’u gofynion, a gobeithio gweithio gyda nhw i nodi ffyrdd ymarferol o’u cefnogi.

Pe na fyddech chi yn eich rôl bresennol, beth fyddech chi’n ei wneud?

O ran yr hyn yr HOFFWN fod yn ei wneud, yna mae newyddiaduriaeth chwaraeon wedi bod yn un o’m huchelgeisiau cudd erioed. Mae treulio amser bob gaeaf yn dilyn tîm criced Lloegr o gwmpas Ynysoedd y Caribî, De Affrica neu Awstralia yn swnio’n braf iawn…

Ble mae eich hoff le ar y campws neu yn y ddinas?

Ar ddiwrnod heulog, mae cael cinio yn nhafarn Tŷ Mawr ger Thornhill, yn eistedd y tu allan yn edrych dros y ddinas, yn ffordd braf o dreulio amser.

Beth yw’ch hoff raglen deledu?

Ar hyn o bryd, mae gwylio’r Ashes yn uchel ar y rhestr! Yn gyffredinol, mae unrhyw beth sy’n gwneud i mi chwerthin yn cael y brif flaenoriaeth.

Ble byddem ni’n fwyaf tebygol o ddod ar eich traws y tu allan i’r gwaith?

Cwestiwn rhwydd i’w ateb – gartref yn gofalu am fy merch 3 blwydd oed a’m mab blwydd oed! Dydyn nhw ddim yn gadael llawer o amser i mi fynd i unrhyw le arall!

 

Anna-Verhamme_webAnna Verhamme yw’r Cofrestrydd Coleg yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol. Yn flaenorol, roedd Anna yn Rheolwr Coleg ar gyfer Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg. 

Ble rydych chi’n gweithio yn y Brifysgol?

Rwy’n gweithio yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol fel Cofrestrydd Coleg

Beth yw’ch dyletswyddau?

Rwy’n ystyried mai fy rôl yw sicrhau bod staff y gwasanaethau proffesiynol, yn yr ysgolion ac yn ganolog, yn gweithio’n gytûn yn ogystal â helpu’r ysgolion i weithio gyda’i gilydd. Gan fod pedwar deiliad cyllideb yn y Brifysgol bellach (y tri Choleg ac un yn y Gwasanaethau Proffesiynol canolog), bydd rhan fawr o’m swydd yn ymwneud â sicrhau bod y Coleg yn gallu buddsoddi ei adnoddau i gefnogi’r Ffordd Ymlaen. Byddaf hefyd yn cynorthwyo cydweithwyr trwy’r newidiadau a ddaw yn sgil hyn i’r ffordd yr ydym wedi gweithio yng Nghaerdydd.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Chaerdydd?

Roeddwn yn Rheolwr Coleg yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg. Bûm yn gweithio yng Nghaerwysg am 15 mlynedd.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd hyd yma?

Y bobl, yn sicr. Rwy’n ffodus o gael grŵp arbennig o gydweithwyr. Bu’n wych hefyd i ymuno â sefydliad mor uchelgeisiol.

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf yn y rôl hon?

Rwy’n edrych ymlaen fwyaf at y cyfle i helpu i gyflawni cynlluniau’r Coleg a’r Brifysgol ar gyfer y Ffordd Ymlaen a gwireddu’r disgwyliadau uchel sydd gan bawb trwy sicrhau bod strwythur y Coleg yn arwain at fuddion go iawn.

Pe na fyddech chi yn eich rôl bresennol, beth fyddech chi’n ei wneud?

Rwy’n credu y byddwn yn gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau gwneud fy ngwin fy hun ac rwyf wrth fy modd yn garddio, felly efallai’n gweithio mewn gwinllan neu dyddyn. Dyna fyddai fy nghynllun ymddeoliad perffaith yn sicr!

Ble mae eich hoff le ar y campws neu yn y ddinas?

Yr orsaf drenau, rwy’n credu. Rwy’n teithio o Gas-gwent bob dydd ac nid oeddwn yn edrych ymlaen at hynny, ond mewn gwirionedd mae’r daith ar y trên a cherdded o’r orsaf yn fuddiol iawn. Mae’n rhoi amser i mi baratoi am y dydd ac ymlacio ar y ffordd adref, ac mae’r amser yna i feddwl yn bwysig iawn i mi.

Beth yw eich hoff raglen deledu?

Masterchef – y fersiwn broffesiynol, nid yr un gydag enwogion, oherwydd ei bod yn ysbrydoli fy ngŵr i goginio pethau hyfryd. Ond mae ochr negyddol i hynny hefyd oherwydd nid wyf yn cael y cyfle i fwynhau bwyta allan mwyach oherwydd bod fy ngŵr wedi datblygu i fod yn gogydd mor dda.

Ble byddem ni’n fwyaf tebygol o ddod ar eich traws y tu allan i’r gwaith?

Yn yr ardd neu’n cerdded yn y goedwig gyda’m teulu yn ceisio gweld ceirw. Fel arfer, fy mhlant sy’n eu gweld nhw gan fod pethau’n tynnu fy sylw i mor rhwydd, ond maen nhw’n diflannu cyn i mi gael cip arnyn nhw.