Skip to content
Skip to navigation menu

English

Helpu dioddefwyr anhwylder deubegwn

12 Ebrill 2012

Helping bipolar sufferers web

Mae rhaglen addysgol bwrpasol gyntaf Cymru sydd wedi’i chynllunio i wella ansawdd bywyd pobl yng ngogledd Cymru sydd wedi cael diagnosis o anhwylder deubegwn, a’u teuluoedd, wedi cael ei lansio’n swyddogol.

Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru (BEPCymru) yw’r rhaglen gyntaf i gynnig addysg grŵp i bobl sydd ag anhwylder deubegwn, a’u teuluoedd, yn ychwanegol at eu triniaeth reolaidd.

Nod y rhaglen, a ddatblygwyd gan aelodau o Dîm Anhwylderau Hwyliau y Brifysgol sydd â’i gartref yn Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwroleg y Brifysgol, yn yr Ysgol Feddygaeth, ac sydd wedi’i hariannu gan grant o £770, 862 o raglen Materion Iechyd Meddwl gwerth £15 miliwn y Gronfa Loteri Fawr, yw hyrwyddo adsefydlu ac annibynniaeth pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yng Nghymru a chefnogi’r bobl hynny sydd â’r risg mwyaf o gyflawni hunanladdiad.

Mae’r rhaglen seiliedig ar dystiolaeth, sy’n cael ei chyflwyno drwy 10 sesiwn wythnosol ac sy’n cynnwys cyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau grŵp ac ymarferion grŵp, yn rhoi i bobl ag anhwylder deubegwn ddealltwriaeth well o’u cyflwr ac mae’n eu galluogi nhw i gymryd cyfrifoldeb personol am reoli eu cyflwr.

Meddai Dr Ian Jones, yr Ysgol Feddygaeth a Chyd-gyfarwyddwr BEPCymru: "Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) wedi amlygu’r angen am gyfuno triniaeth ar gyfer anhwylder deubegwn ag ymyriadau eraill fel seico-addysg er mwyn cael yr effaith orau.

"Mae Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru (BEPCymru) yn ein helpu i ateb yr argymhelliad hwn. Mae’r rhaglen unigryw hon wedi’i chynllunio i alluogi’r bobl sy’n cymryd rhan ynddi gael dealltwriaeth well o’u hanhwylder, cael dealltwriaeth well o’u triniaeth, rhoi iddynt y sgiliau sy’n angenrheidiol er mwyn darganfod yr arwyddion cynnar o waethygu ac, yn bwysicaf oll, eu galluogi nhw i wneud penderfyniadau gwybodus am eu triniaeth."

Mae’r rhaglen eisoes wedi bod ar waith yn ne Cymru ers dros ddwy flynedd a chyda chefnogaeth Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, mae bellach wedi cael ei chyflwyno yng ngogledd Cymru. Mae grwpiau cychwynnol eisoes wedi cael eu cynnal yng Nghaernarfon ac yn Llangefni, a bydd sesiynau 10 wythnos pellach yn dechrau yn Wrecsam ac yng Nghaernarfon yn Ebrill 2012.

Dros oes y rhaglen, gobeithir y bydd yn helpu hyd at 120 o unigolion y flwyddyn, gyda rhyw 1000 o bobl yn elwa dros oes y rhaglen, gyda’r buddion yn ymestyn i’w teuluoedd ac i’r gymuned ehangach.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

BEPCymru