Skip to content
Skip to navigation menu

English

Helpu plant â diabetes math 1

21 Awst 2010

Nurse making notes in folder

Mae astudiaeth newydd sy’n cael ei chyd-arwain gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor gyda thîm o arbenigwyr o ledled y DG yn ceisio darganfod y ffordd orai o gyflwyno gwybodaeth er mwyn helpu plant a phobl ifanc â diabetes math 1 i ofalu am eu hunain.

Bydd yr astudiaeth ‘Rhoi tystiolaeth ar waith: gwerthuso ymyrraeth ar gyfer rheoli meddyginiaethau diabetes i blant ’, sy’n cael ei alw fel arfer yn EPIC, yn holi plant a phobl ifanc â diabetes math 1 ynglŷn â'r hyn sydd orau ganddynt o ran gwybodaeth ac o ran gwneud penderfyniadau ynglŷn â sut i ofalu am eu hunain. Mae’r tîm, yn cael ei arwain gan yr Athrawon Anne Williams o Brifysgol Caerdydd a Jane Noyes o Brifysgol Bangor.

Dywedodd Deborah Edwards, Swyddog Ymchwil EPIC yn Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd: "Yn benodol, mae’r tîm yn dymuno siarad â phlant a phobl ifanc â diabetes math 1 sy’n byw ar wahân i’w teuluoedd am gyfnodau byr, canolig neu hirdymor - megis pan fyddan nhw'n mynychu gwersylloedd haf a gwersylloedd chwaraeon, ysgolion preswyl, yn byw gyda theuluoedd maeth, ar leoliadau neu gyrsiau gwaith/addysg, ar wyliau gyda ffrindiau, neu’n byw mewn sefydliadau i droseddwyr ifainc.

"Byddai’n dda iawn clywed gan rieni/gwarcheidwaid, a phlant/pobl ifanc rhwng 6 a 18 oed sydd wedi gofalu am eu diabetes math 1 wrth dreulio peth amser ar wahân i’w teuluoedd."

Dywedodd Dr Lesley Lowes, Uwch Ddarlithydd/ Nyrs Arbenigol Diabetes Pediatrig, un o gyd-ymchwilwyr y prosiect: "Mae plant â diabetes math 1 ag angen gwybodaeth arbenigol, ac mae sut y caiff yr wybodaeth hon ei chyflwyno a’i defnyddio yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar oed y plant a lle maen nhw’n byw o ddydd i ddydd. Felly, mae angen adnodd gwybodaeth sy’n addas i’r oed, a hwnnw wedi’i ddatblygu â chymorth plant a phobl ifanc."

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan un o raglenni’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, sef y rhaglen Darparu a Threfnu Gwasanaeth ac fe’i cynhelir mewn sawl safle ar draws Cymru a Lloegr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu prosiect EPIC, byddwch cystal â chysylltu â Deborah Edwards ar 079 8977 6278 neu Edwardsdj@cardiff.ac.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.epicproject.info.

Tags