Skip to content
Skip to navigation menu

English

Noddwyr adnabyddus iawn i Sefydliadau Ymchwil

11 Ionawr 2011

Main Building today

Mae’r Brifysgol wedi datgelu noddwr adnabyddus iawn i bob un o’i thri Sefydliad Ymchwil newydd.

Fe grëwyd y Sefydliadau Ymchwil i ymagweddu o’r newydd at bryderon mawr ynghylch canser, iechyd meddwl a chynaladwyedd. Y tri noddwr a fydd yn hybu ac yn hyrwyddo pob sefydliad unigol yw:

Y Sefydliad Ymchwil i Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl – Stephen Fry

Y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaladwy – Griff Rhys Jones

Y Sefydliad Ymchwil i Fôn-gelloedd Canser – Syr Terry Matthews

Jump to gallery

Mae’r actor, yr awdur a’r comedïwr Stephen Fry hefyd yn adnabyddus am gynyddu’r ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn. Ac yntau’n dioddef o’r clefyd hwnnw, mae ef wedi gweithio’n agos gyda’r Athro Nick Craddock, arloeswr ym maes deall geneteg anhwylder deubegwn, ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel noddwr, bydd yn eiriol dros waith y Sefydliad Ymchwil ar ddyfeisio triniaethau newydd i amrywiaeth o glefydau’r ymennydd ac ar chwalu’r rhagfarnau cymdeithasol yn eu cylch.

Stephen FryStephen Fry, Noddwr y Sefydliad Ymchwil i Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Meddai Stephen Fry: "Rwy’n credu bod ymchwil i iechyd meddwl yn un o’r pethau y dylai Caerdydd fod yn fwyaf balch ohonyn nhw – mae hi wirioneddol ar fap y byd ym marn yr arweinwyr yn y maes. Rwy’n credu bod gan y Brifysgol ran fawr i’w chwarae wrth chwalu’r gwarthnodi sydd ar salwch meddwl. Rwy’n falch iawn o allu chwarae rhan fach yn y broses honno."

Meddai’r Athro Mike Owen, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil i Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl: "Gan fod iechyd meddwl yn aml yn cael ei anwybyddu a’i gamddeall, mae’n dal i fod yn un o’r sialensiau allweddol ym myd iechyd. Mae iechyd meddwl gwael yn effeithio ar ryw 16.7 miliwn o bobl yn y DU heddiw.

"Ein cenhadaeth syml yn y Sefydliad Ymchwil yw bwrw ati i ddatblygu meysydd ymchwil newydd i geisio troi darganfyddiadau sylfaenol niwrowyddonwyr Caerdydd ym maes yr anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol mawr yn fodd i ddeall rhagor ar fecanweithiau, dosbarthiad a diagnosis y clefydau.

"Gan fod Stephen Fry yn ŵr poblogaidd a mawr ei barch, rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi derbyn ein gwahoddiad i fod yn Noddwr cyntaf arnom i helpu i ledaenu’n neges ni a ffrwyth ein gwaith.

"Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag ef dros y misoedd nesaf."

Griff Rhys JonesGriff Rhys Jones, Noddwr y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaladwy

Daeth Griff Rhys Jones yn enwog fel comedïwr mewn cyfresi fel Not the Nine O’Clock News ac Alas Smith and Jones. Ers hynny, mae ef wedi darlledu ac wedi ysgrifennu ynghylch materion cadwraeth a’r amgylchedd, gan gynnwys cyflwyno cyfres Restoration y BBC. Fel noddwr, bydd yn cefnogi ac yn hybu gwaith y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaladwy o ddod o hyd i atebion cynaladwy i ddinasoedd unigol, a’r ardaloedd o’u cwmpas, gan addasu hynny yn ôl amgylchiadau penodol ar hyd a lled y byd.

Meddai Griff Rhys Jones: "Mae’n anrhydedd o’r mwyaf i mi gael cais i fod yn noddwr y Sefydliad Ymchwil hwn a helpu i roi cyhoeddusrwydd i’r gwaith y bydd yn ei wneud. Mae’n waith angenrheidiol iawn iawn. Rwy’n bendant o’r farn mai dyfeisgarwch pobl yw’r ateb i’r problemau a wynebwn o ran cynaladwyedd. Daw’r Sefydliad Ymchwil hwn â gwahanol ddisgyblaethau ynghyd i fesur ac asesu sut y mae angen i wahanol leoedd ar hyd a lled y byd ymateb i’r sialensiau sy’n eu hwynebu."

Meddai’r Athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaladwy: "Os methwn ni â thaclo’r lefelau cyfredol o ddefnyddio adnoddau, a methu â lleddfu’r pwysau ar yr amgylchedd, mae’n debyg y caiff hynny effaith eithafol ar yr amgylchedd, a dyna hefyd fydd yn un o’r bygythiadau mwyaf i iechyd biliynau o bobl ledled y byd yn ystod y ganrif hon.

"Mae’n fraint i ni fod â chefnogwr mor danbaid â Griff Rhys Jones. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gydag ef i ysgogi’r ddadl y mae dwys angen ei chynnal, i gynyddu proffil y Sefydliad Ymchwil newydd hwn ac i sicrhau bod gwaith y Sefydliad ym maes gwyddoniaeth cynaladwyedd yn dal i gyfrannu i bryderon ac agenda llywodraethau, y sector preifat a’r cyhoedd."

Syr Terry MatthewsSyr Terry Matthews, Noddwr y Sefydliad Ymchwil i Fôn-gelloedd Canser

Mae Syr Terry Matthews yn adnabyddus iawn fel mentrwr ym myd uchel-dechnoleg ac wedi sefydlu dros 80 o gwmnïau yn y DU a Chanada yn y maes. Yn frodor o Gasnewydd, mae ef hefyd yn adnabyddus am ei ymrwymiad i Gymru, gan gynnwys datblygu’r Celtic Manor, man cynnal cystadleuaeth Cwpan Ryder yng Nghymru am y tro cyntaf y llynedd. Mae ef bellach wedi cytuno i fod yn noddwr y Sefydliad Ymchwil i Fôn-gelloedd Canser ac i hyrwyddo a helpu’r ymchwil i ymagwedd newydd at drin canser.

Meddai Syr Terry: "Mae’n drasig bod cyfraddau goroesi canser yn dal i fod yn isel, a dydyn ni’n deall fawr ddim ar y rhesymau. Bydd Sefydliad Ymchwil i Fôn-gelloedd Canser Caerdydd yn ymchwilio i gysyniad newydd, sef gallu curo canser drwy ganolbwyntio ar ddim ond rhan fach o’r tyfiant, y fôn-gell ganser. Mae’r syniad hwnnw’n creu cyffro ledled y byd a dylai’r DU arwain yr ymchwil iddo. Rwyf wrth fy modd cael bod yn noddwr y Sefydliad Ymchwil yng Nghaerdydd a chwarae fy rhan wrth hyrwyddo’i ymchwil am driniaethau ar draws yr holl ystod o ganserau."

Meddai’r Athro Alan Clarke, yr ymgeisydd arweiniol y tu ôl i’r Sefydliad Ymchwil i Fôn-gelloedd Canser: "Mae gan Syr Terry Matthews enw rhyngwladol am arloesi. Yng Nghaerdydd, ein nod ni hefyd yw arwain y byd o ran meddwl yn wreiddiol am wyddor newydd bôn-gelloedd canser. Edrychwn ymlaen at fagu perthynas gyffrous ac ysgogol â Syr Terry wrth i ni chwilio am ffordd newydd o guro’r clefyd hwn."

Professor Terry Marsden, Professor Alan Clarke and Professor Michael OwenProfessor Terry Marsden, Professor Alan Clarke and Professor Michael Owen

Datgelwyd y tri noddwr newydd fel rhan o seremoni swyddogol y Brifysgol i lansio’r Sefydliadau Ymchwil. Gwelodd y gwesteion anerchiadau ar fideo lle cymeradwyodd pob noddwr unigol waith ei sefydliad.

Meddai’r Is-Ganghellor, Dr David Grant: "Bydd y Sefydliadau Ymchwil yn gwneud ymchwil o safon ryngwladol i faterion o bwys byd-eang. Mae hi’n hynod o briodol, felly, fod gennym unigolion mor adnabyddus a mawr eu parch i fod yn noddwyr iddyn nhw. Rydyn ni wrth ein bodd fod Stephen Fry, Griff Rhys Jones a Syr Terry Matthews wedi ymgymryd â’r rolau hynny ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw dros y blynyddoedd sydd i ddod."

Dolenni perthynol

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Watch Sir Terry Matthews offer his support for the Cancer Stem Cell Research Institute
Listen to Stephen Fry talk about the Neuroscience and Mental Health Research Institute's leading research
Watch a video of Gruff Rhys Jones backing the Sustainable Places Research Institute's new approach