Skip to content
Skip to navigation menu

English

Addysg Uwch ar y ffordd

21 Rhagfyr 2011

HE roadshow web

Bydd mwy na 10,000 o bobl ifanc yn elwa o’r Sioe Deithiol Addysg Uwch, sydd wedi cychwyn ei thaith flynyddol ledled Cymru.

Yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC), bydd trefi o’r Barri i Fangor ac o Bont-y-pŵl i Benfro, yn gweld y Sioe Deithiol Addysg Uwch yn galw i hyrwyddo addysg uwch a’i buddion i fyfyrwyr TGAU. Y nod hefyd yw codi dyheadau pobl ifanc a sicrhau eu bod nhw’n derbyn y wybodaeth, cyngor ac arweiniad cywir am fywyd prifysgol.

Dywedodd Pennaeth Recriwtio Israddedigion ac Ehangu Mynediad y Brifysgol, Dave Roylance: "Mae’r newidiadau diweddar i ariannu addysg uwch wedi arwain at lawer o ddryswch ymhlith pobl ifanc ynglŷn â faint fyddan nhw’n talu ac a oes gwerth symud ymlaen i addysg uwch. Rydym yn bwriadu cynyddu ein gweithgareddau yn y Sioe Deithiol eleni i wneud yn siŵr bod ganddyn nhw’r ffeithiau a’u bod nhw’n gallu gwneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol.

Mae’r Sioe Deithiol yn targedu myfyrwyr lefel TGAU ac yn defnyddio amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys cyflwyniadau mewn gwasanaethau ysgol ar gyfer grwpiau blwyddyn, i sesiynau dwys ar gyfer grwpiau llai. Mae’r sesiynau’n cynnwys cwisiau rhyngweithiol sy’n ymdrin â chamsyniadau cyffredin am addysg uwch, a DVD yn dangos buddion addysg uwch a chyflwyniadau am fywyd myfyrwyr. Mae pob sesiwn yn cael ei gyflwyno gan aelodau profiadol o staff gan gynnwys graddedigion diweddar.

Dywedodd Ben Hughes, Pennaeth Cyswllt Ysgolion Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: "Mae’r ddwy Brifysgol yng Nghaerdydd wedi ymrwymo i ehangu mynediad a sicrhau bod pawb sydd â’r gallu a’r dyhead i fynd ymlaen i addysg uwch yn cael cyfle i wneud hynny. Mae’r Sioe Deithiol Addysg Uwch yn ymwneud â chydweithio a phartneriaeth, a’r adborth oddi wrth ysgolion yw eu bod nhw’n croesawu’r ymagwedd gydweithredol hon."

Roedd Ysgol y Cardinal Newman yn un o’r cyntaf i gael ymweliad yn ystod yr hydref hwn. Dywedodd Keith Anthony, Pennaeth Blwyddyn 11, yr ysgol yn Rhydyfelin, Pontypridd: "Mae’r Sioe Deithiol Addysg Uwch yn cael ei chyflwyno’n broffesiynol iawn, ac mae’r deunydd yn berthnasol ac yn canolbwyntio’n dda ar ein myfyrwyr blwyddyn 11. Rydym wedi gweld ei bod yn ategu’r gwaith rydym yn ei wneud gyda’n myfyrwyr mewn gwersi addysg bersonol, gymdeithasol ac iechyd, ac mae wedi helpu i gymell myfyrwyr yn y gorffennol a chynyddu eu diddordeb mewn addysg uwch."

Dolenni cysylltiedig

Prifysgol i bawb