Skip to content
Skip to navigation menu

English

Amlygu’r cyfleoedd gorau ar gyfer hyfforddiant gyda BEST

14 Chwefror 2014

 Mae dau gymeriad wedi’u hanimeiddio wedi cael eu recriwtio i amlygu cyfleoedd hyfforddi newydd i helpu i roi Cymru ar flaen y gad o ran arbenigedd mewn cynaliadwyedd yn sector yr amgylchedd adeiledig.     

Sophie, pensaer ffugiol o Gymru, a’i ffrind Bryn, sy’n adeiladwr hunangyflogedig, yw’r diweddaraf i gael eu recriwtio i ledu’r neges am gyfleoedd hyfforddi newydd ar gyfer busnesau sy’n gweithio yn sector yr amgylchedd adeiladol mewn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.   

Mae’r ffilmiau byr sydd wedi’u hanimeiddio yn syniad gan Built Environment Sustainability Training (BEST) - rhaglen a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd ac a arweinir gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru'r Brifysgol mewn partneriaeth gydag Asset Skills, CITB Construction Skills, Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Proskills a Summit Skills.

Gan weithio ochr yn ochr â’r stiwdio animeiddio arobryn Radish Pictures, mae’r cymeriadau sydd wedi’u hanimeiddio’n adrodd hanes dau o’r gweithwyr proffesiynol a all elwa ar gyfleoedd hyfforddi BEST.

"P’un ai a ydych yn asesydd ynni, yn gynlluniwr, yn syrfëwr neu’n bensaer ac yn adeiladwr fel Sophie a Bryn ac yn byw yn ardaloedd cydgyfeirio Cymru – gallech fod â hawl i dderbyn yr hyfforddiant diweddaraf er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau mewn arferion cynaliadwyedd," yn ôl Cyfarwyddwr Rhaglen BEST, Dr Julie Gwilliam o Ysgol Pensaernïaeth Cymru.  

"P’un ai a ydych yn gwmni sy’n cyflogi 100 o bobl neu ddim ond un, mae BEST yn cynnig  hyfforddiant hyblyg er mwyn helpu busnesau i dyfu, datblygu sgiliau newydd a gwella eu heffaith ar y gymdeithas, yr amgylchedd a’r economi.

"Mae’r fideos yn hwyliog iawn, ac maent yn esbonio mewn ffordd syml yr hyn rydym yn ei gynnig a beth yw’r buddion - i unigolion, i fusnesau ac i Gymru gyfan. Mae Radish Pictures wedi bod yn wych - mae’r fideos yn creu llawer o ddiddordeb ac maent yn helpu i drosglwyddo ein neges mewn ffordd sy’n cydio yn sylw pobl," ychwanegodd. 

Gellir gwylio’r tair fideo ar wefan BEST ac ar sianel Youtube BEST.

Mae BEST yn cydlynu rhaglen helaeth o hyfforddiant hyblyg gyda chymhorthdal, er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau yn gysylltiedig â’r arferion cynaliadwyedd diweddaraf – yn enwedig ym meysydd adeiladu, ynni, gwastraff a dŵr.

Caiff cyrsiau hyfforddi BEST, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, eu cynnig i bobl sy’n byw neu’n gweithio mewn un o ardaloedd cydgyfeirio Cymru, o ddechrau 2014 tan fis Gorffennaf 2015.

Mae BEST yn dod â darparwyr hyfforddiant ardderchog ynghyd i gyflwyno hyfforddiant a fydd o fudd i fusnesau, cyflogeion, yr amgylchedd ac economi Cymru, gyda hyfforddiant ar gyfer pobl megis aseswyr a chynghorwyr ynni, penseiri, cynllunwyr, peirianwyr, timau cynnal a chadw, syrfewyr, goruchwylwyr safleoedd a rolau cysylltiedig eraill.

Cefnogir BEST gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru er mwyn cyflwyno hyfforddiant tan fis Gorffennaf 2015.

Dolenni Perthynol:

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

BEST