Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pa mor dda mae’r BBC yn gohebu datganoli?

14 Mehefin 2008

Defnyddiwyd ymchwil newydd, gynhwysfawr gan Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd yn rhan o adolygiad diduedd Ymddiriedolaeth y BBC o’r ffordd mae’r BBC yn mynd i’r afael â gwleidyddiaeth wedi datganoli, ynghyd â materion gwleidyddol a chymdeithasol yn y pedair gwlad.

O dan arweiniad Dr Stephen Cushion a’r Athro Justin Lewis, ffocws Four Nations Impartiality Review: An Analysis of reporting devolution oedd darlledu gwleidyddiaeth yn ei ystyr ehangach. Roedd hwn yn cynnwys effaith polisïau a thrafodaethau penodol ynglŷn â dyfodol datganoli yn hytrach na dim ond y gohebu ar fusnes bob dydd San Steffan, Holyrood, Bae Caerdydd neu Stormont.

Yn dilyn dadansoddiad ystod eang o allfeydd newyddion y BBC, yn ogystal â darllediadau newyddion eraill, awgrymodd y casgliadau, er nad oedd datganoli yn cael ei anwybyddu, bod rhan helaeth o ddarlledu gwleidyddol yn canolbwyntio ar San Steffan. Datgelwyd hefyd, pan roedd straeaon am ddatganoli yn cael sylw, gwnaed hynny’n aml yng nghyd destun perthnasedd i, neu effaith ar Loegr yn gyffredinol a San Steffan yn benodol.

Dywed yr adroddiad: "Nid yw’n achos syml o fwy o straeon yn dod o Loegr ond bod straeon yn cael eu darlledu o bersbectif Seisnig, neu yn dangos tybiaeth bod Lloegr yn gallu golygu Prydain neu’r DU. Gwelsom fod unrhyw fethiannau cywirdeb wrth ddarlledu materion datganoledig yn dueddol o godi o ddefnydd amhriodol o’r dybiaeth hon, ac yn cynnwys pylu’r gwahaniaeth rhwng Lloegr a’r DU."

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gweithio ar ran y talwyr trwydded, ac yn sicrhau bod y BBC yn cynnig rhaglenni o safon uchel ac o werth i holl drigolion y DU ac mae’n amddiffyn annibyniaeth y BBC. Yn yr adroddiad, sydd hefyd yn cynnwys ymchwil gan y British Market Research Bureau (BMRB), ynghyd ag adolygiad annibynnol gan yr Athro Anthony King, daeth yr Ymddiriedolaeth i’r casgliad bod angen i’r BBC wella cyrhaeddiad, eglurder a chywirdeb ei rhaglenni newyddion rhwydwaith wrth adrodd yr hyn sy’n digwydd yng ngwahanol wledydd a rhanbarthau’r DU.

Cyhoeddwyd adroddiad Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd yn llawn gan Ymddiriedolaeth y BBC.