Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb ariannol mawr i helpu trawsnewid therapïau canser

08 Chwefror 2013

professor alan clarkeAthro Alan Clarke

Dyfarnwyd swm cyfunol o £2.45 miliwn i Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd (ECSCRI) i hyrwyddo ei waith ymchwil o safon fyd-eang ar archwilio achosion canser a datblygu therapïau newydd i atal ei ledaeniad.


Dyfarnwyd y cyllid i Gyfarwyddwr ECSCRI, yr Athro Alan Clarke, a’r Uwch Ddarlithydd Dr Matthew Smalley, gan Ymchwil Canser y DU, i ddatblygu eu meysydd ymchwil ar fôn-gelloedd canser.

Soniodd yr Athro Clarke, sydd hefyd yn Bennaeth Ymchwil Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, am bwysigrwydd y grant i’w waith ymchwil: "Mae bôn-gelloedd canser yn boblogaeth fach o gelloedd tiwmor y credir eu bod yn gyfrifol am ffurfiant, tyfiant a lledaeniad canserau. Nod ein gwaith yw deall nodweddion sylfaenol y math pwysig hwn o gell ac mae gan y gwaith y potensial i drawsnewid y ffordd rydym yn delio â chanser.

"Bydd y cyllid y byddwn yn ei dderbyn y ein helpu ni i barhau gyda’n gwaith ymchwil er mwyn deall swyddogaeth a defnydd canfyddiadau ein gwaith ymchwil yn well, a phrofi therapïau newydd sy’n seiliedig ar dechnoleg nanoronynnau i ddatblygu strategaethau gwrth-diwmor."


Nod gwaith ymchwil Dr Smalley yw nodi’r hyn sy’n achosi’r gwahaniaethau rhwng gwahanol fathau o ganser y fron, a’r hyn sy’n achosi’r gwahaniaethau rhwng celloedd tiwmor unigol o fewn canser y fron. Dywedodd: "Bydd y grant yn gymorth mawr i gefnogi fy nodau ymchwil, sef egluro tarddiad bôn-gelloedd canser y fron, a datblygu therapiwtegau mwy targedig."

"Bydd diffinio sail fiolegol y gwahaniaethau hyn yn helpu targedu therapïau presennol yn well i’r sawl sydd wir eu hangen ac osgoi triniaeth ddiangen i’r sawl nad oes ei hangen arnynt. Hefyd bydd yn ein galluogi ni i ddatblygu therapïau sy’n targedu mathau penodol o diwmorau a chelloedd, gan gynnwys celloedd tiwmor sydd â nodweddion tebyg i fôn-gelloedd."

Dywedodd Cyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau, yr Athro Ole Petersen FRS: "Mae’r dyfarniad grant sylweddol ar gyfer rhaglen Alan Clarke yn cadarnhau ei statws pwysig fel un o fiolegwyr canser mwyaf blaenllaw Ewrop. Mae arnom angen dealltwriaeth hanfodol lawer gwell o’r llwybrau arwyddo sy’n arwain at ganser a bydd rhaglen bum mlynedd newydd a chyffrous Alan yn debygol o roi gwybodaeth newydd sydd ei hangen yn fawr a fydd yn sail i ddulliau therapiwtig newydd.


"Mae dyfarniad y grant ar gyfer rhaglen newydd i Matthew Smalley, a gafodd ei recriwtio’n ddiweddar i Gaerdydd, yn newyddion da hefyd, ac mae’n cadarnhau ein ffydd ym mhotensial enfawr ei waith o ran egluro’r mecanweithiau gwahanol sydd yn sail i fathau gwahanol o ganser y fron, a fydd hefyd yn cael effaith sylweddol ar therapïau yn y dyfodol. Rwy’n llongyfarch Alan a Matthew ar eu cyflawniadau sylweddol iawn."


Rhoddir grantiau rhaglenni Ymchwil Canser y DU i unigolion rhagorol sydd â hanes sefydledig mewn gwyddoniaeth ac yn gyffredinol maen nhw’n cael eu dal am bum mlynedd.

Dolenni perthnasol:

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd