Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb enfawr i waith ymchwil y Brifysgol

14 Rhagfyr 2011

Fusion logo - web

Mae Fusion IP, sef partner rheoli busnes a buddsoddiad y Brifysgol, wedi cyhoeddi nifer o ddatblygiadau pwysig sy’n rhoi hwb sylweddol i waith ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Mae’r cwmni masnach IP sy’n trawsnewid ymchwil o’r radd flaenaf yn fusnes, wedi codi dros £5m yn amodol drwy gynllun rhannu lleoliadau sy’n galluogi’r cwmni i barhau i fuddsoddi mewn cwmnïau technoleg cychwynnol. Mae’r rhain yn cynnwys busnes efelychu uwchsain Medaphor, arloeswyr dyfeisiadau meddygol, Asalus Medical Instruments, a chwmni prawf RF a thechnoleg mesur Mesuro – sydd i gyd yn tarddu o ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Yn ystod yr un wythnos, cyhoeddodd Fusion IP a Medaphor sy’n tarddu o ymchwil y Brifysgol ac sy’n arbenigo mewn datblygu a gwerthu systemau hyfforddiant rhithwir uwch ar gyfer uwchsain i’r gwasanaeth gofal iechyd, mai Canolfan Feddygol Prifysgol Washington yn Seattle yw’r ysbyty cyntaf yn UDA i osod ei system rithwir uwchsain Scantrainer chwyldroadol. Cyhoeddwyd hefyd bod Medaphor wedi cael ei gwsmer cyntaf yn Ewrop drwy werthu ScanTrainer i Rigshospitalet yng Nghopenhagen.

Mae ScanTrainer yn efelychydd hyfforddiant rhithwir ‘teimlad real’ ar gyfer uwchsain sy’n rhoi rhaglen hyfforddiant addysgol ddydd a nos i fyfyrwyr sy’n efelychu sgan go iawn. Mae’r hyfforddeion yn gallu ‘teimlo’ yn llythrennol beth maen nhw’n ei weld ar sgrin cyfrifiadur er mwyn datblygu’r gymysgfa gymhleth o sgiliau gwybyddol a chydlyniad y symudiad rhwng y llygad a’r llaw; gallent wneud hyn heb beiriant uwchsain neu glaf yn ogystal ag o dan gryn dipyn yn llai o oruchwyliaeth uniongyrchol arbenigwr.

Canolfan Feddygol Prifysgol Washington yw un o’r ysbytai mwyaf blaenllaw yng Ngogledd America. Mae’r system wedi’i gosod yn eu Sefydliad Astudiaethau Efelychu a Rhyngbroffesiynol (ISIS).

Rigshospitalet yw un o’r ysbytai mwyaf blaenllaw yn Sgandinafia ac mae’r system wedi’i gosod yn eu hadran Obstetreg a Gynaecoleg fel cymorth hyfforddiant uwch sy’n seiliedig ar efelychu er mwyn addysgu sgiliau obstetreg a gynaecoleg i sonograffwyr, hyfforddeion OBGYN ac arbenigwyr.

Medaphor - webMr Nazar Amso, Yr Ysgol Feddygaeth; Yr Athro Nick Avis, Ysgol y Gwyddorau Cyfrifiadurol; a Mr Stuart Gall, Fusion IP.
Yn ôl yr Athro Nazar Amso, sy’n Uwch-ddarlithydd Clinigol yn yr Ysgol Feddygaeth yn ogystal ag un o sylfaenwyr a chadeiryddion anweithredol MedaPhor: "Braf iawn yw gweld sut mae MedaPhor wedi gallu trawsnewid y cysyniad o efelychwr uwchsain rhithwir mewn cyfnod cymharol i fod yn ScanTrainer o’r radd flaenaf sydd â bri rhyngwladol. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Prifysgol Caerdydd a’n prif fuddsoddwyr Fusion IP a Chyllid Cymru."

Meddai David Baynes, Prif Weithredwr Fusion IP: "Mae hyn yn newyddion gwych i MedaPhor. Mor fuan ar ôl gwerthu am y tro cyntaf yn UDA, mae gosod y sytem yng Nghopenhagen yn dangos sut y gall MedaPhor werthu rhagor o’i efelychwyr hyfforddiant uwchsain chwyldroadol yn UDA ac yn Ewrop."

Cyhoeddwyd hefyd bod Dr Godfrey Ainsworth wedi’i benodi’n gadeirydd anweithredol i Mesuro. Dyma’r cwmni sy’n tarddu o waith ymchwil y Brifysgol ac sy’n gwerthu offer profi RF a gwasanaethau mesur dyfeisiadau i’r diwydiant lled-ddargludydd.

Mae gan Dr Ainsworth, sy’n gyfrifydd siartredig ac yn ariannwr corfforaethol, dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant lled-ddargludydd gyda gwneuthurwyr lled-ddargludyddion cyfansawdd, IQE plc sydd ar restr AIM, lle mae’n gadeirydd anweithredol ar hyn o bryd. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Cronfa Partneriaeth Caerdydd (y gronfa i fentrau cychwynnol a ddyfarnwyd i Brifysgol Caerdydd yn 2000) a Bwrdd Ymgynghori Rhyngwladol Ysgol Fusnes Caerdydd.

Meddai Dr Ainsworth: "Mae Mesuro yn gwmni eithriadol gyda thechnoleg o’r radd flaenaf. Maent yn mynd i’r afael ag anghenion gwneuthurwyr dyfeisiadau ar hyn o bryd fel bod eu dyluniadau’n perfformio ar eu gorau, eu gwneud mor effeithlon â phosibl, defnyddio llai o bŵer a lleihau’r amser cyn eu bod yn barod i’w gwerthu. Mae’n bleser gennyf gael fy mhenodi’n gadeirydd ar adeg pan mae’r cwmni’n datblygu sylfaen fusnes o bwys gyda chwmnïau blaenllaw yn y diwydiant lled-ddargludydd ar draws y byd. A ninnau eisoes wedi gwerthu neu gadarnhau gwerthiant yn UDA, Ewrop a Siapan, mae’n amlwg y bydd angen partneriaid strategol arnom i fanteisio ar bosibiliadau Mesuro. Rwy’n edrych ymlaen at gryfhau ein cysylltiadau a’n partneriaid yn ogystal â chreu cyfleoedd newydd i gydweithio mewn partneriaethau rhyngwladol."

Ychwanegodd Richard Emsley, Prif Weithredwr Mesuro: "Mae Mesuro wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi gwerthu’n sylweddol, cyflwyno nifer o gynnyrch newydd gan gynnwys ein system tynnu llwyth gweithredol ar sylfaen VNA, rydym wedi derbyn nifer o archebion ac mae ein ffigurau gwerthiant ar gyfer 2012 yn edrych yn iach dros ben. Mae gallu denu Godfrey sydd â chymaint o brofiad ariannol, rhyngwladol ac o’r sector i arwain y Bwrdd yn dweud cyfrolau am ansawdd busnes, sefyllfa a gobeithion Mesuro. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio’n agos â Godfrey i ehangu busnes Mesuro ymhellach."

Mae gan y Brifysgol gytundeb 10 mlynedd gyda Fusion IP sy’n eu galluogi nhw yn unig i hysbysu’r holl eiddo deallusol sy’n berchen i’r Brifysgol drwy greu cwmnïau sy’n tarddu o’r Brifysgol.

Dolenni cysylltiedig

Datblygu Ymchwil a Masnach